SME Chamber

Ir-Ritorn ta’ Jean De Valette fil-Belt Valletta


"Lili personalment u lill-GRTU ittina sodisfazzjon kbir naraw lil Jean
De Valette jirritorna fil-Belt Valletta. Il-GRTU ilha s-snin tippromwovi
il-progett ta' bini ta' monument xieraq lil De Valette fil-Belt li mhux biss
bena u assigura li tkun Belt fortifikata gawrha li hi imma wkoll li taha
isimha. Kien ghajb ghalina lkoll li l-Belt Valletta ma kellix il-monument
xieraq tal-fundatur taghha", jghid Vince Farrugia id-Direttur Generali
tal-GRTU.

Il-progetti li qed isiru fill-Belt qeghdin jghollu l-istima li l-Belt
Valletta kellha fi zminijiet ohra meta kien ghadu ma sarx it-tharbit li sar
matul ghexieren ta' snin ta' ippjanar hazin, ta' rikostruzzjoni zbaljata u ta'
abbandun kwazi totali tal-bini storiku u majestuz li jzejjen il-Belt Valletta
kif ukoll l-abbandun kwazi ghal kollox ta' restawr tal-kultura u pregji
artistici li huma parti fundamentali tal-kobor tal-Belt Valletta.

Il-GRTU ma tistax ma tiddeskrivix
is-sodisfazzjon taghha li l-Gvern matul dawn l-ahhar snin iddedika fondi rekord
u implimenta progetti li bhalhom hadd qabel ma kien biss holom li ghad xi darba
isiru, ghad baqa' hafna xoghol xi jsir pero' il-GRTU sodisfatta u konvinta illi
meta l-maggor parti tax-xoghol ikun lest, il-Belt Valletta tkun lahqet
il-livell li verament jixirqilha dik ta' Belt Kulturali ta' stima. Is-settur
kummercjali hallas il-prezz qawwi tieghu ukoll matul dawn is-snin ta'
rikostruzzjoni u tisbih u hu ghalhekk li l-GRTU qed tipproponi aktar
inizjattivi mill- Gvern biex is-settur li investa issa jkun f'pozizzjoni li
jgawdi minn tant infiq pubbliku li sar u minn tant sagrificcji li saru.

Il-GRTU tirringrazzja lill-Gvern
ghal-monument li sar f'isem Jean Parisiot de la Valette u taghtih merhba
kbira  li rega' qieghed fostna fil-Belt
Valletta.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).