SME Chamber

Ir-Regolamenti Godda dwar it-Tipjip

Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprise, illum tista tghid
li ghandha s-support ta’ organizazzjonijiet ohra minn diversi pajjizi mis-settur
tal-leisure li wkoll huma decizi li ma jhallux lil gvern taghhom ikisser
l-industrija tad-divertiment b’regolamenti bla sens kontra t-tipjip fil-bars,
f’cafeterias fir-restoranti, fil-clubs, night clubs, casinos, wedding halls,
karaoke bars u postijiet ohra tad-divertiment.


Il-GRTU bis-sahha ta’ dan
is-support fil-gimghat li gejjien ser titensifika l-kampanja taghha kontra
l-esagerazzjoni ta’ imposizzjoni li qed jaghmel il-gvern Malti u favur l-ghazla
tas-sid u tal-konsumatur. Pajjizna m’ghandux bzonn regolamenti hekk iebsa biex
flimkien nirsistu kontra l-hsara mit-tipjip.

Il-Ligi kif ser tkun imposta
fil-5 ta’ April 2004 ma taghti l-ebda ghazla.

Il-GRTU tfakkar li
s-setturi l-aktar milqut b’dawn ir-regolamenti huma dawk tal-bars, clubs,
cafeterias, canteens, leisure centres, snack bars, casinos etc. Dan is-settur
jhaddmu aktar minn 5,000 ruh. Dawn ir-regolamenti ser ikunu imposti qabel
is-sajf biex barra s-suq tal-Maltin dawn l-istabilimenti jbaghtu wkoll mit-telf
tas-suq tat-turist. Il-GRTU tqies li sa sitt xhur wara d-dhul ta’ dawn
ir-regolamenti kif mfassla mill-gvern, ikunu ga ntilfu 500 impjieg. L-effett
registrat f’pajjizi ohra juri telf ta’ mpjiegi ta’ 10% fi zmien sitt xhur u ta’
20% fi zmien sena.

Il-pajjizi li dahhlu ligijiet inqas ibsien min ta’
Malta kollha kellhom telf qawwi fl-impjieg ta’ nies mis-settur tal-catering u
tal-leisure.

Dan irrizulta ghalhiex kien hemm waqa immedjata fil-bejgh
tal-istabilimenti f’dan is-settur. Il-kelliema tal-gvern Malti qed jaghtu hafna
figuri bl-addocc. L-istudji xjentifici li saru min esperti f’dan is-settur juru
li mhux veru li n-nuqqas ta’ bejgh minghand dawk li jpejjpu jghamlu tajjeb
ghalih dawk li ma jpejpux. Dan ghaliex ghal kull telf ta’ wiehed li jpejjep
l-hwienet ikunu jridu tnejn ta’ dawk li ma jpejpux u dan fil-fatt ma irrizulta
kwazi mkien. Kieku saret konsultazzjoni kieku l-gvern dawn l-affarijiet kien
ikun jafhom.

Hafna mill-pajjizi li dahhlu ligijiet anqas ibsien minn ta’
Malta illum huma taht pressjoni biex jibdlu dawn ir-regolamenti minhabba l-hsara
li gabu fuq settur kbir ta’ impjiegi. L-istess konsumaturi f’dawn il-pajjizi qed
jitolbu d-dritt tal-ghazla.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).