SME Chamber

Ir-Reazzjoni tal-GRTU dwar id-dokument ghad-diskussjoni tal-Partit Laburista


X’irridu niksbu permezz tar-rigenerazzjoni ta’ l-ekonomija
Maltija?

Il-GRTU tifrah bl-impenn tal-Partit Laburista illi l-izvilupp
ekonomiku ta’ pajjizna jehtieg kontrol strett fuq in-nefqa pubblika u mhux aktar
zieda fit-taxxi.

Il-GRTU tifrah ukoll bl-impenn li t-tkattir
tal-kompetitivita ta’ pajjizna huwa ghan ewlieni li jkattar l-investiment
f’pajjizna u holqien tax-xoghol.


Il-GRTU wkoll tifrah bl-impenn li
s-sistema edukattiva ta’ pajjizna ghandha tissahhah u jikber it-tahrig
ghall-haddiema taghna.ï‚· Il-GRTU temmen izda li l-Partit Laburista ghandu
jkun aktar car dwar l-impenn lejn il-‘welfare state’ ghaliex sal-lum dan
il-kuncett f’Malta gie mifhum bhala sostenn tas-servizzi socjali akkwist ta
kollox inkluz ukoll, bhal fic-cirkunstanzi ekonomici li Malta ghaddejja minnhom
bhalissa akkost tal-kompetitavita u tal-viabilita finanzjarja ta’ l-istruttura
ta’ l-amministrazzjoni pubblika.Il-GRTU taqbel izda illi kull tibdil
fil-qafas ta’ l-istruttura tas-servizzi socjali ta’ pajjizna m’ghandhiex issir
ghad-disprezz tar-rabta (cohesion) socjali tant importanti biex tevita
il-konflitti socjali u industrijali.ï‚· Fil-qosor il-GRTU taqbel mal-hames
ghanjiet principali kif imnizzla fil-Pjan, ghanjiet li fuq kollox illum f’Malta
jaqbel maghhom kulhadd ghax m’ghandhomx suggett ta argument
ideologikuGhan Numru 1: Irridu nuzaw ir-rizorsi produttivi taghna
bl-ahjar mod possibbli halli nikkreaw il-gid necessarju biex inkomplu nkunu
solidali ma min hu fil-bzonn

ï‚· Il-GRTU taqbel ma’ l-istrategija fiskali
li mhux marbuta ma’ zieda fit-taxxi.

ï‚· Taqbel ukoll li ghandu jsir sforz
aktar organizzat u efficjenti biex tkun evitata l-evazjoni tat-taxxa li qed
tohloq zbilanci kbar f’dik li hi kompetitativita bejn dawk li jhallsu t-taxxi
dovuti u l-ohrajn li jevadu, li jiehdu l-vantagg li jikkompetu ingustament
bil-flus li m’humiex taghhom.

ï‚· Il-GRTU izda topponi bil-kbir kull
attentat li terga tiddahal f’pajjizna s-sistema mishuta ta’ Ex-Officjo Tax
Assessment li llum regghet qieghda tissemma that il-frazi anqas kera ta’ Tax
Bench Marking. Il-GRTU topponi bl-ikrah illi d-drittijiet civili u d-drittijiet
li ghandu it-‘tax payer’ taht il-ligijiet fiskali ta’ pajjizna jigu mirfusa biex
tigi mghottija l-ineficenza ta min hu responsabbli biex jigbor it-taxxi skond
il-principji accettati f’socjeta domestika.

ï‚· Dwar il-process ta’
privatizazzjoni il-GRTU ma taqbilx li l-kriterji ghandhom ikunu biss dawk
tas-salvagwardja biss tal-haddiema u tac-cittadini izda ghandhom jinghataw
prijorita assoluta lil-kwistjoni ta’ kompetitavita ta’ pajjizna u ta’ servizz
efficjenti that regulazzjoni moderna.

ï‚· Il-GRTU taqbel li l-progetti
kapitali ghandhom jigu iddezinjati, progettati u mwettqa b’sistemi ta
finanzjament ghal kollox differenti minn dak li mdorrijin bih illum u b’emfasi
hafna akbar fuq fondi privati u gwida professjonali.

ï‚· Il-GRTU taqbel
illi suggetti basici bhas-sahha, l-ambjent u l-edukazzjoni ghandu jkunu perm ta’
l-investiment pubbliku izda dan dejjem ghandu jsir fid-dawl tal-kompetitavita
ta’ pajjizna u fuq bazi ta’ sistema finanzjarja prudenti.

ï‚· Dwar
il-pjanijiet ghal programmi ahjar ghat-turizmu u ghall-‘Malta Enterprise’, oqsma
tant fundementali ta’ pajjizna, il-GRTU tistenna li l-Partit Laburista johrog bi
programmi u proposti aktar precizi ghaliex temmen illi dawn huma oqsma fejn
il-partiti politici ghandhom jahdmu flimkien biex jaghtu fiducja shiha
fl-investiment f’dan is-settur u l-operaturi fis-swieq li fuqhom Malta
tiddependi.

Ghan Numru 2: Irridu naghtu opportunita’ lil kulhadd biex
ikun jista’ jikkrea l-gid, kemm jekk bhala mprenditur jew bhala haddiem

ï‚·
Il-GRTU tistenna illi jsir sforz akbar f’pajjizna biex insarrfu fil-fatti
l-opportunitajiet li qed toffrilna s-shubija shiha fl-Unjoni Ewropeja. Il-GRTU
tinnota b’dispjacir li s’issa kien hemm iktar kliem milli fatti fejn tidhol
l-ghajnuna ghall-entarprizi zghar. Il- GRTU tqis ukoll illi z-zewg partiti
politici m’humiex qed jahdmu lkoll flimkien biex jizguraw illi pajjizna ma
jibqax jaddotta bla ebda pjan ta’ impatt ekonomiku u socjali, direttivi u
sistemi ta’ L-Unjoni Ewropeja mfassla f’zminijiet ohra u mmirati lejn pajjizi
hafna akbar minna u li holqu gwaj anke lil-pajjizi sinjuri ta’
L-Unjoni.

Fid-dawl ta’ l-istudju li ghamel il-kumitat specjali ta’
esperti immexxa min Mr. Wim Kok, Ex-Prim Ministru ta’ l-Olanda, dwar
il-pratticita ta’ l-istrategija ta’ Lisbona, il-GRTU tistenna li Malta ghandha
tnaqqas ir-ritmu ta’ adottazzjoni mghagla biex innaqqsu il-piz sproporzjonat li
qed nitghabbew bih.

Il-GRTU temmen li jekk ma’ jsirx sforz qawwi fuq dan
Malta ma’ jirnexxiliex tilhaq il-pjan miftihem ma’ Brussels li trazzan
id-deficit pubbliku fil-ftit snin li gejjin u tilhaq it-‘targets’ imfassla
fil-Pjan Nazzjonali ta’ l-azzjoni dwar l-impjieg.

Il-GRTU mhix sodisfatta
bil-rapprezentazzjoni ta’ Malta fil-ferghat kollha ta’ L-Unjoni kemm
ir-rapprezentanza permanenti taghna fi Brussels kif ukoll ir-rapprezentanti
taghna fil-Parlament Ewropew. Importanti li naghmlu sforz maghqud u kollettiv
biex dan il-messag importanti jitwassal u jibda jkollna nifs gdid
ghal-pajjizna.

Ghan Numru 3: Irridu nahdmu biex kulhadd ikollu access
ghall-affarijiet necessarjji u nnaqqsu r-riskji ta’ poverta’ relattiva

ï‚·
Il-GRTU taqbel ma’ l-ghanijiet ewlenin f’dan il-Pjan, izda temmen illi ghnadha
titnehha l-mentalita illi l-istat huwa l-missier benevolenti, li x-xoghol
principali tieghu huwa li jqassam il-gid principali ta’ pajjizna aktar milli
x-xoghol ewlieni tieghu li jamministra b’mod efficjenti r-rizorsi disponibli ta’
pajjizna bl-ghan li pajjizna jibqa jahdem fuq bazi ta cohezjoni
socjali.

Ghan Numru 4: Irridu nikkreaw mezzi godda li bihom niehdu hsieb
lil min mhux fi stat li jfendi wahdu

ï‚· Il-GRTU thares lejn l-ghanjiet
imfassla f’din is-sezzjoni b’mod posittiv izda temfasizza li dawn l-ghanjiet
jistghu jintlehqu biss jekk ikun hemm qbil nazzjonali dwar is-sistema tas-sahha,
ta’ pensjonijiet u ta’ insistenza socjali sostenibli kemm fil-perjodu mmedjat
kif ukoll fil-perjodu medju.

Ghan Numru 5: Irridu nikkreaw l-ahjar
ambjent ekonomiku u socjali li permezz tieghu nkunu nistghu nakkomodaw
proporzjoni dejjem akbar ta’ anzjani fis-socjeta taghna

ï‚· Il-GRTU taqbel
li ghandu jsir sforz hafna akbar biex nutilizzaw ir-rizorsi mohbijin ta’
pajjizna l-aktar il-kapacitajiet tan-nisa li llum qed ikunu mheddha
mil-opportunitajiet produttivi ta’ pajjizna minghajr ma’ tbati il-familja fejn
l-omm ghadha il-perm ewlieni ta’ edukazzjoni ta’ l-ulied iz-zghar. Dan jista
jsir billi n-nisa jinghataw incentivi ahjar u flessibilita biex jkunu jistghu
jahdmu aktar mid-dar.

Il-GRTU temmen li l-anzjani ghnadhom wkoll ikunu
jistghu jibqghu attivi jekk huma hekk jaghzlu minghajr ma jbatu konsegwenzi
mid-dhul dovut lilhom mis-sistema tal-pensjonijiet.

Konkluzjoni

ï‚·
Il-GRTU taqbel fuq il-kelma flimkien pero din tinvolvi bidla ghal pajjizna.
Qeghdin isiru sforzi kbar mill-imsiehba socjali biex jintlahaq ftehim socjali u
l-imsiehba jafu kemm hu tqil ghax lil hinn mit-tpacpic ghal fatti ghad hemm
bahar jaqsam. F’Pajjiz bhal Malta li ghandna wahda mill-aktar ekonomiji miftuha
fid-dinja ma nistghux nibqghu kompetitivi jekk il-gvern imexxi sistema
finanzjarjali mhix sostenibli fejn aktar minn nofs il-Prodott Gross Domestiku
jintnefaq mis-settur pubbliku u fejn parti sostanzjali tar-rizorsi ewlenija ta’
pajjizna, il-haddiema hi inkorporata f’settur pubbliku that il-garanzija ta’
‘job for life’. Biex ir-realta li nahdmu flimkien tirnexxi, l-imsiehba socjali u
l-partiti politici iridu jkunu ta’ gwida lis-socjeta Maltija fuq bazi ta’ realta
ekonomika li qed taffacjana fl-ewwel dicenni ta’ dan is-seklu
il-gdid.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).