SME Chamber

Ipparkjar ta’ Containers f’Hal Far

Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – illum zammet diskussjonijiet mall-Ufficcju tal-Prim Ministru, mall-Kummissarju tal-Pulizija u mall-Malta Industrial Parks biex tinstab soluzzjoni ghall-problema li nholqot wara li l-Pulizija bdiet tnehhu trailers li huma pparkjati f’Hal Far.

Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – illum zammet diskussjonijiet mall-Ufficcju tal-Prim Ministru, mall-Kummissarju tal-Pulizija u mall-Malta Industrial Parks biex tinstab soluzzjoni ghall-problema li nholqot wara li l-Pulizija bdiet tnehhu trailers li huma pparkjati f’Hal Far.

Il-GRTU li tirraprezenta lill-Burdnara issostni li l-garr ta’ containers fuq trailer hu parti essenzjali mix-xoghol ta’ importazzjoni u esportazzjoni u ghalhekk l-awtoritajiet ghandhom l-obligu li jaraw li jkun hemm spazju adekwat qrib l-portijiet fejn it-trailers jkunu jistghu jigu ipparkjati bla zgombru ta’ hadd. Mhux bizzejjed li l-pulizija tinghata ordni biex tnehhi t-trailers jekk ma jkunx indikat post adekwat ghax il-problema inkella tinqala’ minn naha u tintefa band’ohra.

Il-GRTU issostni wkoll li l-problema inholqot ghaliex hafna mill-ispazju disponibbli f’Hal Far qed jinghata ghal skopijiet li m’ghandhomx x’jaqsmu xejn mall-industrija u l-portijiet.

Wara diskussjonijiet mall-Kummissarji tal-Pulizija kien deciz li jitwaqqfu l-azzjonijiet tal-pulizija biex jinghata zmien li fih it-trailers jingarru f’post indikat. Fid-diskussjonijiet mall-Malta Industrial Park gie deciz li bicca art hdejn l-Container Depot ta’ Hal Far tkun riservata ghat-trailers tal-Burdnara. Il-Burdnara issa bdew inehhu t-trailers minn fejn huma ipparkjati illum ghall-post indikat.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).