SME Chamber

Ilum il-Burdnara waqqfu x-xoghol tal-Freeport bi Protesta

Id-Direttur Generali tal-GRTU – Malta Chamber of Small & Medium Enterprises
– Vincent Farrugia u l-mexxejja tal-Burdnara ser ikunu fil-Freeport Gate bejn
id-9.30a.m u l-10.30am biex ikellmu lil Media dwar din il-kwistjoni.


1.
Il-Kumitat tal-Burdnara illum ta’ Direttiva lil Burdnara (Cargo Hauliers) biex
iwaqqfu x-xoghol ta’ garr ta’ containers lejn u mill-Freeport. Il-Burdnara huma
sidien privati li jaghtu servizz li esportaturi u lil importaturi ghall-garr ta’
merkanzija mill u lejn il-portijiet.

2. Il-GRTU ilha snin tilmenta u
tipprotesta dwar l-inefficjenza fit-thaddim tal-Freeport Gate mill-Freeport
Management. Ghalkemm saru hafna weghdiet l-investiment mehtieg biex il-Freeport
ilahhaq mal-volum dejjem jikber ta’ containers li jridu juzaw l-facilitajiet
fil-Freeport, baqa ma sarx.

3. Ir-rizultat hu li ta’ spiss il-burdnara
ikollhom jistennew sieghat twal ghas-spejjes taghhom biex jiehdu u jgorru
l-containers lil klijenti taghhom. Kuntrarjament ghall dak li jghidu xi
rapprezentanti tas-sidien li ma jifhmux fix-xoghol tal-Portijiet, is-servizz
tal-Burdnara u wiehed kompetitiv u l-Burdnar ma jistax jaqbad u jghaddi
l-ispejjez zejda lill klijent tieghu. Il-problema mhux fit-trasport tal-merca
izda fl-immanigjar tal-portijiet, l-aktar dak tal-Freeport minfejn jghaddu 80%
tal-cargo minn u lejn Malta.

4. Il-GRTU tghat avviz lill-Ministru u
lill-Freeport (15ta’ April 2004) biex jiehdu passi biex is-sitwazzjoni
tirrisolvi ruhha ghax il-burdnara kienu avzati mill-GRTU biex jieqfu bla htiega
ta avviz iehor. Il-Gimgha l-ohra (24ta’ Mejju 2004) l-Ministru inghata 48 siegha
biex jirrangaw is-sitwazzjoni.

5. Nhar il-Gimgha 28 ta’ Mejju 2004
il-Burdnara damu jistennew is-sieghat biex johorgu x-xoghol. Illum it-Tnejn 31
ta’ Mejju l-Freeport Gate regghet ma kienitx f’pozizzjoni li tlahhaq mall-volum
tax-xoghol. Il-GRTU ghalhekk ordnat il-waqfien bi
protesta.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).