SME Chamber

IL Messagg tal-GRTU ghas-sena gdida 2006

L-esperti kollha mqabbda mill-GRTU u l-korpi kostitwiti kollha qabblu li l-ewwel sentejn tas-shubija fl-Unjoni Ewropeja ser ikunu ibsin ghal hafna intraprizi u negozji Maltin hekk kif l-ekonomija Maltija tirristruttura u tirrialloka ir-rizorsi taghha biex tikkompeti ahjar f’suq wiehed Ewropew. Li hadd mis-sidien tan-negozji u l-intraprizi Maltin ma kien stenna li l-Gvern u l-Awtoritajiet, flok li jkunu favur in-negozji u favur l-intrapriza halli dawn jerfghu l-piz kbir tar-ristrutturar bla tbaghtija zejda, bil-maqlub jkunu aktar mohhhom biex jimponu regolamenti u burokrazziji zejda bla kaz ta’ xejn tal-hsara li dawn il-pizijiet godda jkunu qed jaghmlu lill-intraprizi zghar ta’ pajjizna.

L-esperti kollha mqabbda mill-GRTU u l-korpi kostitwiti kollha qabblu li l-ewwel sentejn tas-shubija fl-Unjoni Ewropeja ser ikunu ibsin ghal hafna intraprizi u negozji Maltin hekk kif l-ekonomija Maltija tirristruttura u tirrialloka ir-rizorsi taghha biex tikkompeti ahjar f’suq wiehed Ewropew. Li hadd mis-sidien tan-negozji u l-intraprizi Maltin ma kien stenna li l-Gvern u l-Awtoritajiet, flok li jkunu favur in-negozji u favur l-intrapriza halli dawn jerfghu l-piz kbir tar-ristrutturar bla tbaghtija zejda, bil-maqlub jkunu aktar mohhhom biex jimponu regolamenti u burokrazziji zejda bla kaz ta’ xejn tal-hsara li dawn il-pizijiet godda jkunu qed jaghmlu lill-intraprizi zghar ta’ pajjizna.

Ir-rizultat ta’ din il-politika zbaljata li haddmu b’entuzjazmu certi Ministri u Awtoritajiet, kien li llum ftit huma s-sidien tal-intraprizi u negozji li qed iharsu ‘l quddiem b’entuzjazmu. L-isfortuna hi li r-ristrutturar qed isir u r-riallokazzjoni tar-rizorsi qed issir u Malta ser tirnexxilha issir aktar kompetittiva, izda dan mhux grazzi ghal min xogholu kien li jtaffi l-pizijiet u jaghmilha facli ghall-intraprizi Maltin li jfendu u jikkompetu, izda grazzi ghall-isforzi u l-investimenti kbar tas-sidien tan-negozji u intraprizi Maltin li kontra kull kurrent baqghu jahdmu, jhaddmu u jinvestu.

Issa l-GRTU f’isem in-negozji u intraprizi Maltin tistenna li l-Gvern u l-Awtoritajiet fl-2006 jistembhu b’sabta u jpoggu l-intraprizi Maltin l-ewwel. L-ekonomijia Maltija ma tikbirx u l-budget deficit ma jitfejjaqx u l-impjieg gdid ma jinholoqx, jekk ghal Gvern u l-Awtoritajiet fl-2006 l-intrapriza ma tigix l-ewwel.

Dan hu l-messagg car tal-GRTU: l-ekonomija l-ewwel bl-intrapriza quddiem. Jekk l-2006 tkun sen’ ohra ta’ politika “regulation driven” u mhux “enterprise driven”, iz-zminijiet tajbin li issa bi dritt il-poplu Malti jistenna jergghu ghal darb’ ohra jintilfu. L-Awguri tal-GRTU hi li l-Prim Ministru jizgura li madwaru u f’kull Awtorita’, min imexxi jahseb b’sens ta’ intrapriza u mhux biss b’sens ta’ regolamentazzjoni u pizijiet. L-2006 trid tara l-bidla mill-paroli ghall-fatti.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).