SME Chamber

Il GRTU twiddeb lin-NECC

Il-GRTU: Il-Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji tinsab verament koncernata bl-attitudni li qed jiehdu ufficcjali tan-NECC, in-nies responsabbli mic-changeover ghall-Euro. Dawn in-nies jidher li qed jahsbu li telghu fuq ras kulhadd u qed jaddottaw arroganza li zgur li ser twassal ghal inkwiet. Issa jidher li qed jahsbu wkoll li huma r-ri inkarnazjoni tas-sistema antika tal-ghassiesa tal-konsumaturi. Dawn l-ufficjali ghandhom jigu mghallma li s-suq Malti huwa wiehed hieles. Hadd ma ghandu d-dritt jew il-poter li jobbliga lil xi hanut jew negozju ibiegh il-prodotti tieghu b’xi prezz stabbilit mill-awtoritajiet. Jekk iridu li nergghu mmorru lura fi zmien allura ghandha tigi dikjarata dik il-pozizzjoni u mhux isiru affarijiet li jmorru kontra ta’ dak li l-poplu Malti vvota ghalih. L-Ufficju inkarigat biex jara li l-kompetizzjoni f’pajjina tahdem sewwa hu l-Ufficju tal-Kummerc Gust u mhux in-NECC.

Il-GRTU: Il-Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji tinsab verament koncernata bl-attitudni li qed jiehdu ufficcjali tan-NECC, in-nies responsabbli mic-changeover ghall-Euro. Dawn in-nies jidher li qed jahsbu li telghu fuq ras kulhadd u qed jaddottaw arroganza li zgur li ser twassal ghal inkwiet. Issa jidher li qed jahsbu wkoll li huma r-ri inkarnazjoni tas-sistema antika tal-ghassiesa tal-konsumaturi. Dawn l-ufficjali ghandhom jigu mghallma li s-suq Malti huwa wiehed hieles. Hadd ma ghandu d-dritt jew il-poter li jobbliga lil xi hanut jew negozju ibiegh il-prodotti tieghu b’xi prezz stabbilit mill-awtoritajiet. Jekk iridu li nergghu mmorru lura fi zmien allura ghandha tigi dikjarata dik il-pozizzjoni u mhux isiru affarijiet li jmorru kontra ta’ dak li l-poplu Malti vvota ghalih. L-Ufficju inkarigat biex jara li l-kompetizzjoni f’pajjina tahdem sewwa hu l-Ufficju tal-Kummerc Gust u mhux in-NECC.

In-negozji ilhom hafna jassorbu z-zieda fl-ispejjez sa fejn jistghu. Izda bhal ma kulhadd jifhem hemm limitu ghal kemm wiehed jista jgorr. Izda jekk xi hadd, gej minn liema awtorita gej, ser jipprova bi kwalunkwe mod ikompli jaghmel hsara lin-negozji, allura l-GRTU mhux ser ikollha l-ebda triq ghajr li taghti direttivi li tipprotegi l-interessi tan-negozji u li twaqqaf dan l-agir u atitudni.

Minhabba d-dikjarazzjonijiet li saru, l-GRTU ma ghandha l-ebda ghazla hlief b’effett immedjat taghti parir lill-membri taghha biex:

1. Jinjoraw kwalunkwe ittra li jircievu fuq il-prezzijiet minn kwalunkwe awtorita
2. Jinjoraw kwalunkwe ufficcjal tan-NECC li javvicinhom fuq dan il-punt
3. Jikkomunikaw mal-GRTU jekk ikollhom xi problemi f’dan ir-rigward.

Ufficjali tan-NECC ghal darb’ohra telqu ghal rashom minghajr konsultazzjoni. Ma jistax ikun li s-settur li hu fundamentali f’dan il-process jibqa jigi njorat. Qed jaghmlu hsara lil Malta u ma jridux jifhmu. Min qed jiehu din l-attitudni ser ikollu jerfa r-responsabilitajiet tieghu. L-akbar responsabbilta hi li b’ghemilhom huma stess qed jghollu l-prezzijiet u ser ikunu huma stess fost l-ewlenin ghal htija ta’ Malta tibqa barra mill-Euro.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).