SME Chamber

Il-White Paper dwar is-Servizz Pubbliku – il-Kummenti tal-GRTU

Il-kriterji li l-GRTU uzat biex tivvaluta dak li hu propost fil-White
Paper huma dawn:

ï‚· Kemm ser titnaqqas l-burokrazija
ï‚· Kemm ser ikun
aktar cost-effective s-servizz

ï‚· Kemm ser ikun aktar apert
ghall-konsultazzjoni u consensus ma l-imsiehba socjali

ï‚· Kemm ser ikun
strument ta’ aktar zvilupp ekonomiku u

ï‚· Instigatur ta’ aktar rabbta
(cohesion) socjali1. Dwar l-ewwel kriterju ma nemmnux li l-White Paper
qed tindika direzzjoni cara li dan ser jissuccedi. Ghalkemm qed tissahhah
l-istruttura tal-process ta’ tehid ta’ decizjonijiet, mhux qed jithaffef
ix-xoghol u l-istruttura ser tibqa top heavy. M’hemm l-ebda indikazzjoni li ser
jkun imsahhah l-entrepreneurial spirit li jwassal lejn decizjonijiet prattici
aktar milli burokratici.

2. M’hemm l-ebda ndikazzjoni li l-cost
effectiveness ser ikun kriterju importanti. Il-White Paper inkitbet minn
burokratici ghall-burokratici. Qisu min fassal il-White Paper ma ta l-ebda kaz
tal-problema akuta ta’ finanzjament lis-settur pubbliku. Il-White Paper mhix
tirrikonoxxi l-ftehim ma l-imsiehba socjali fi hdan l-MCESD li l-kontijiet
pubblici ewlenin ser jibdew jithaddmu bil-partecipazzjoni diretti
tan-nominazzjonijiet tal-istess MCESD biex tinholoq forma gdida ta’
accountability fejn tidhol in-nefqa pubblika imhaddma mis-servizz
pubbliku.

3. Il-White Paper timmira b’mod realistiku lejn aktar
trasparenza, izda dejjem fuq il-principju ta’ “ahna gewwa” u “intom barra”.
Jidher li ghadna lura biex nifhmu li fl-Unjoni Ewropea li dehlin fiha kwazi xejn
ma jsir bla konsultazzjoni f’kull stadju mal-imsiehba socjali rikonoxxuti,
settur b’settur, livell bl-livell, sa mad-dokument ikun fl-ahhar approvat.
Is-servizz pubbliku qisu ghadu ma rrikonoxxiex illi hadd f’pajjizna,inkluzi dawk
maghzula biex imexxu s-servizz pubbliku, m’ghandhom monopulju fuq l-abilita’,
l-inteligenza u l-kriterji ta’ x’inhu l-ahjar li jsir biex pajjizna jimxi
‘lquddiem skond l-ghanijiet miftehma.

4. Is-servizz pubbliku fih innifsu
ma jzidx il-gid nazzjonali hlief bhala kontribuzzjoni ghall-prodott gross
nazzjonali f’dak li hu infieq fuq pagi, materjali u servizzi. Il-hlas
ghas-servizz pubbliku jigi mis-settur produttiv li jrid jaghmel tajjeb
ghas-servizz pubbliku, hu x’inhu il-kontribuzzjoni ekonomika li s-servizz
pubbliku jaghti ghat-tkattir tal-entrepreneurship u lejn t-tkattir
tal-investiment dirett, u lejn it-tkattir tax-xoghol produttiv u l-holqien ta’
opportunitajiet godda ekonomici. Ma qed ikun propost l-ebda kejl li bih
is-servizz pubbliku jkun jista’ jitkejjel skond kriterji ekonomici. It-tkattir
tal-gid ekonomiku jibqa, finalment, l-bazi l-aktar importanti ghaz-zieda
fil-kwalita’ tal-hajja tal-Maltin u s-success tas-servizz pubbliku jrid bilfors
jitkejjel skond kemm qed imexxi biex dawn il-kriterji jirnexxu.

5.
F’pajjiz zghir bhal Malta l-koezjoni socjali ghandha valur kbir ghax mhux
bizzejjed li nikbru ekonomikament izda importanti li nzommu l-ghaqda socjali
f’ritmu ta’ zvilupp ekonomiku kontinwu. Il-koezjoni socjali hija fiha innifisha
kriterju importanti biex l-ekonomija tkun success. Hu ghalhekk li l-GRTU temmen
li se-servizz pubbliku ghandu jkollu dan il-kriterju ukoll bhala kejl
tas-success tieghu. Dan hu kejl iehor li ma jidhirx fil-White
Paper.

Il-GRTU, bhala rapprezentanta tal-akbar firxa ta’ sidien ta’
negozji zghar f’pajjizna, tqis li dawn il-kriterji huma mportanti hafna ghaliex
ghall-imprenditur iz-zghir mhux bizzejjed li jkun hemm servizz pubbliku izda
importanti li l-piz finanzjarju tas-servizz ma jkunx sproporzjonat ghal dak li
jiflah s-settur produttiv u li dak li jiddeciedi s-servizz Pubbliku jkun
konsistentament imkejjel skond kriterji stabbiliti u miftehma u mmirat lejn
it-tkattir tal-gid.

Il-GRTU temmen li l-ebda settur ma jinqata’ lura
ghaliex mhux kkunsidrat kbir u ta’ importanza aktar u aktar fi zmien meta
l-messagg diehel b’aktar forza li l-intrapriza z-zghira hija is-sinsla
tal-ekonomiji ewropej. Il-GRTU trid servizz pubbliku li jkun accountable skond
dawn il-kriterji u tidhol sistema effettiva li tizgura li min fis-servizz
pubbliku ifalli ikun irid jaghti kont ta’ ghemilu.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).