SME Chamber

Il-Vannijiet tal-Monti

Il-GRTU
tqies li hi gharukaza li l-Gvern halla gimgha ohra tghaddi bla ma solvha
l-kwistjoni zghira ta' fejn jipparkjaw il-vannijiet tal-operaturi
tal-Monti. Possibbli, issaqsi l-GRTU, li
l-Gvern lanqas mhu kapaci jsolvi problema zghira bhal din m'ghandu? Il-GRTU ilha tlett gimghat tistenna decizjoni, imma qiesu kulhadd
rieqed.


Il-GRTU
tqies li hi gharukaza li l-Gvern halla gimgha ohra tghaddi bla ma solvha
l-kwistjoni zghira ta' fejn jipparkjaw il-vannijiet tal-operaturi
tal-Monti. Possibbli, issaqsi l-GRTU, li
l-Gvern lanqas mhu kapaci jsolvi problema zghira bhal din m'ghandu? Il-GRTU ilha tlett gimghat tistenna decizjoni, imma qiesu kulhadd
rieqed.

Lil tal-Monti l-Gvern ghogbu jtihom Lm80, 000 fis-sena
free parking ghax ghogbu jkun galantom bi flus il-poplu hi serja, imma l-aghar
hu li ghalkemm l-Gvern hu obbligat skond il-ligi li ghamel il-Gvern stess li
jindika b'Avviz Legali post adekwat fejn tal-Monti jipparkjaw il-vannijiet
taghhom fis-sieghat l-aktar vitali ghan-negozju fil-Belt Valletta, jigifieri
bejn it-tmienja ta' filghodu u t-tlieta ta' wara nofsinhar. ll-Gvern baqa' hass quddiem sitwazzjoni li kuljum issir aktar
gravi

Il-GRTU ipproponiet lill-Gvern li illum, il-Gimgha 13 ta' Lulju,
johrog Avviz Legali li jwettaq dak li hemm fil-ligi jigifieri li  jindika spazju
ta' parking fil-parti tan-naha t'isfel tal-Belt fejn tal-Monti jipparkjaw
il-vannijiet taghhom. M'ghandu bzonn permess ta’ hadd biex
l-Gvern jaghmel dak li hu obbligat bil-ligi li jaghmel u li hu sewwa.

Hi gennata kbira li l-Pjazza ta' quddiem il-Palazz u t-toroq ewlenin
fejn jipparkja kuljum kullmin jidhol il-Belt biex jinqeda, illum hu kuljum
ikkapparat b'dawn il-vannijiet li mhux biss qed joqtlu n-negozju imma qed
iwaqqghu l-Belt ghaziza taghna f'livell ta' dekadenza li hadd f'sensieh ma
jrid.

Il-GRTU terga tappella lil Gvern biex ma jibqax
iwaqqa l-amministrazzjoni pubblika ghar-redikolu aktar u johrog l-Avviz Legali
bla aktar telf ta' zmien. B'dan l-Avviz l-Gvern jpoggi
lil tal-Monti f'posthom u jerga jaghti lil dawk kollha li jridu jidhlu u jinqdew
bis-servizzi li toffri l-Belt dak li bi dritt hu taghhom u li l-Gvern illum qed
iccahhadulhom bl-indecizjoni tieghu.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).