SME Chamber

Il-Proposti tal-GRTU biex jittaffa l-piz tas-Surcharge u z-zieda fil-prezz tal-fuels

Il-Kunsill tal-GRTU iltaqgha fit-tul mal-Ministru Dr Austin Gatt fejn stabilixxa x’hini l-linja tal-Ministeru responsabbli mill-Enemalta. Ghadhom ma sarux diskussjonijiet mal-Ministru Ninu Zammit responsabbli mir-Regulatur tal-Energija, il-Malta Resources Authority.

Il-Kunsill tal-GRTU iltaqgha fit-tul mal-Ministru Dr Austin Gatt fejn stabilixxa x’hini l-linja tal-Ministeru responsabbli mill-Enemalta. Ghadhom ma sarux diskussjonijiet mal-Ministru Ninu Zammit responsabbli mir-Regulatur tal-Energija, il-Malta Resources Authority.

Fuq l-informazzjoni li ghandha f’idejha l-GRTU qed titlob lil Gvern idahhal malajr dawn il-mizuri biex jittaffa l-piz u titnaqqas il-hsara ekonomika li qed issir kawza tas-Surcharge u z-zidiet kontinwi fil-prezz tad-diesel u fuels ghall-intraprizi.

1. Is-Surcharge titnaqqas mill-1 ta’ Gunju 2006 ghall-40% u terga’ issir revizjoni l-isfel fl-1 ta’ Settembru. Il-Gvern isib mezzi bhalma diga sab biex isostni l-Enemalta tiffacja l-problema. Il-Gvern jizgura, b’esperti minn barra jekk hemm bzonn, li l-Enemalta thaddem politika ta’ xiri ta’ zjut li toffri stabilita’ fil-prezzijiet
2. Tidhol b’effett immedjat sistema ta’ Krediti Fiskali biex tagevola lil intraprizi. Dawn Il-krediti fiskali jaghtu 100% tax credit fuq l-ammont kollu tas-Surcharge mill-jum li ddahhlet is-Surcharge
3. Il-Gvern jaghti wkoll tax credits, bhal ma jsir fIl-kaz ta’ infieq fuq ICT, biex min idahhal sistemi godda li jnaqqsu l-uzu tal-energija jgawdu skont fiskali sa 200% fl-ewwel sena. Il-lista ta’ sistemi applikabbli tizdied biex tinkludi kull nefqa fuq kull forma ta’ energy-saving skond benchmarks stabbiliti
4. Il-Gvern jghin l-intraprizi minn kull settur li huma electricity u fuel intensive billi permezz tal-Malta Enterprise jinghataw soft loans u koperta b’garanziji bankarji biex dawn l-intraprizi jkunu jistghu jixtru apparat aktar energy-saving
5. Il-Malta Enterprise wkoll tohloq skemi godda ta’ assistenza biex l-intraprizi kollha jkunu jistghu jingaggjaw esperti li jfasslulhom pjan biex iwettqu energy-saving initiatives
6. Jinghataw wkoll krediti fiskali lil min inaqqas l-infieq tieghu fuq l-energija (less is-Surcharge) ta’ 70% anke jekk mhux b’infieq kapitali gdid
7. Il-Gvern jaghti ezenzjoni mit-taxxi bi krediti wkoll lil householders li jaghzlu li jibdlu l-apparat elettriku domestiku taghhom bhal fran, fridges u airconditioners etc u jdahlu prodotti li huma aktar energy-saving sa livelli approvati.
8. Il-Gvern jibdel is-sistema prezenti ta’ “capping” fuq il-kontijiet tal-elettriku li meta jintlahaq ma tibqax tghodd is-Surcharge ghax din tiddiskrimina kontra z-zghar. Minflokha idahhal sistema ta’ tariffi li jonqsu skond il-konsum jew jekk ser ihalli l-“capping”, il-“capping” japplika skond ir-ratio ta’ electricity jew diesel fil-prodott jew servizz u dan ir-ratio jkun maqbul mal-GRTU. B’din is-sistema l-intraprizi l-kbar xorta jgawdu wara l-bidla mis-sistema prezenti izda tinqata’ d-diskriminazzjoni bejn post tax-xoghol u iehor
9. L-Enemalta ma tibqax ghalissa tinsisti fuq Il-hlas ta’ 30 miljun lira li ghandha tibgor ghall-passat bil-metodi li qed tuza illum u taghti aktar nifs lil intraprizi z-zghar
10. Il-Gvern johloq incentivi biex l-industriji u dawk l-istabillimenti li ghandhom infieq kbir fl-elettriku jkunu jistghu joholqu huma skemi ta’ “hedging” biex ghall-ammont ta’ elettriku li jikkunsmaw huma jkollhom forma ta’ “insurance” policy ma istituzjonijiet finanzjarji bhal Barclay Capital li jhallashom meta l-prezz taz-zejt jaqbez dak “hedged” u allura huma ma jsoffrux miz-zidiet fis-Surcharge u meta jitbaxxa ghalkemm ikollhom ihallsu izda ipaci dan mat-tnaqqis li jgawdu fis-Surcharge
11. Il-Gvern ihaddem kampanja pubblicitarja u edukattiva serja, anke f’Fondi Ewropej, biex Il-poplu u l-intraprizi Maltin ikunu aktar konxji ta’ alternattivi ta’ energy-saving
12. Il-Gvern jahdem bis-serjeta fuq il-progett ta’ Thermal Incinerator kbir bizzejjed li jiehu l-bicca l-kbira tal-iskart bla htiega ta’ hafna forom ta’ riciklagg li ghal pajjizna ma jahdmux ghax il-volumi huma zghar wisq u l-uzu ta’ incinerator b’sahhtu joffru aktar skop u vantagg ghal Malta. B’incinerator b’sahhtu jinholoq sors ta’ energija gdida li ttaffi n-nefqa u d-dipendenza fuq iz-zjut
13. Il-GRTU trid illi s-Surcharge fuq l-ilma tigi riveduta qabel is-sajf 2006, ghax is-Surcharge fuq il-kont kollu mghandux ikun aktar minn 23% tas-Surcharge totali. Wara li l-Gvern inaqqas is-Surcharge ghall-40 %, is-Surcharge fuq l-ilma ghalhekk m’ghandhiex tkun aktar minn 10 %. Din hi is-Surcharge li ghandha tirrifletti l-hlas vera li taghmel il-WSC ghall-volum ta’ elettriku li tikkonsma biex tipproduci l-ilma.
14. Il-GRTU trid illi sas-sajf 2006 l-Enemalta tibda toffri rati ta’ hlas ghal elettriku immnaqsin ghal min juza l-elettriku fis-sieghat ta’ bIl-lejl. Dan ikun japplika kemm ghall-intraprizi kif ukoll ghad-djar.
15. Il-Gvern ghandu jestendi kull incentiva ghal sistema bhal ma huma:
Ø Energy saving bulbs and lights
Ø Movement sensor switches
Ø Timer Switches
Ø Roof Insulation
Ø Well Construction
Ø Photovoltaic – Already Incentived
Ø Fuel Catalysts
Ø Recovery Boilers
Ø Solar Thermal Collectors – Already Incentived
16. Il-Gvern ghandu jnaqqas ghall-livell nominali r-registration fees licences u taxxi fuq mopeds, motorcycles zghar u fuq vehicle bl-elettriku u hybrid cars u dawk li jahdmu bi fuels alternattivi
17. Il-Gvern ghandu johloq incentivi biex jithaddmu sistemi privati godda ta’ garr ta’ persuni b’uzu ta’ veikoli li huma hybrid jew electric powered.
18. Il-Gvern irid fl-iqsar zmien jaderixxi mad-direttivi Ewropej dwar l-Energija u jaccetta l-protest li ghamlet il-GRTU mal-European Commission bla aktar telf u hela ta’ zmien. Il-GRTU illum qed tressaq il-protest taghha lil Parlament Ewropew ghax temmen li l-Kummissjoni Ewropeja qed tiehu zmien wisq biex tiddefendi l-intraprizi u l-konsumaturi Maltin. Il-GRTU qed titlob li kull rimedju jkun b’lura sa minn meta ddahhlet is-Surcharge.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).