SME Chamber

Il-Prezzijiet tal-Medicini mill-Ispizeriji

Bhala r-rapprezentanta
tal-maggoranza tas-sidien tal-ispizeriji kollha, Il-GRTU tinsab mhassba u urtata
bl-agir xejn responsabbli 
mid
-Divizjoni 
tal-Konsumatur u l-Kompetizzjoni li qeghda tilhaq ftehim fuq
il-prezzijiet mal-importaturi tal-Medicini 
u tigi taqa’ u tqum  mill-fatt li
s-sidien ikun ghad baqalhom stokkijiet qawwijin ta’ medicina li jkunu xtrawha bi
prezz hafna ghola.

Illum diversi nies
minn din
id-divizjoni bdew iduru l-ispizeriji, u b’certa arroganza u prepotenza bdew
jordnaw lis-sidien biex ibaxxu il-prezzijiet ta’ dawk il-medicini li s-sidien
kienu xtraw qabel ma sar l-ftehim mal-importatur biex
jorhsu.

 

Il-GRTU talbet  lis-segretarju
permanenti  tal-Ministeru
tal-Kompetittivita diversi drabi biex kull meta jintlahaq xi ftehim
mal-importatur, l-Importatur jaghti “refund” ta dak l-istokk li l-ispizerija
jkollha fuq l-ixkaffa. Hafna mportaturi qed jirrifjutaw li jaghmlu dan,
bil-konsegwenza li s-sidien qed ikollhom johorgu d-differenza
minn
buthom.

 

Ghalhekk,
minn issa
l-GRTU qed taghti direttiva lil kull sid tal-ispizerija biex minnufih ma
jrahhsux bl-ebda mod l-ebda prezz ta’ l-ebda prodott hlief fejn jinghataw
rifuzjoni mill-importatur 
ta’
dak il-prodott biex ikun jista jrahhas. Is-sidien ghandhom
ibieghu bil-prezz imrahhas biss meta jispiccalhom
l-istokk l-antik u jibdew jiextru bil-prezz imrahhas
mill-importatur.

 

Barra
minn hekk,
il-GRTU qeghda
minn issa
twissi il-Gvern li lesta tiehu il-passi kollha necessarji biex ma thallix
il-pajjiz jerga jaqa fir-redikolagni taz-zminijiet koroh fejn kien ikun il-Gvern
li jiddetta l-prezz tas-suq. Dawn kienu zmien il-kontroll
tal-prezzijiet a’ la’ Karl Marx u zminijiet tal-hekk maghrufa “Difensuri
tax-Xerrejja”.
  Dawn il-mezzi antikwati li qed jintuzaw biex jigu kkontrollati
l-prezzijiet juru kemm il-Gvern Malti m’huwiex qed jafda lill-operaturi
ekonomici fil-pajjiz u mhux qed jaghti hin bizzejjed halli tkun il-kompetizzjoni
stess li ggib bidliet fil-prezzijiet.
Meta l-Gvern
ikun qed jiftiehem ma xi operator
dominant
fis-suq ikun qed jaghmel hekk  a skapitu ta’ operaturi ohrajn izghar.
Ikun qed jaghti s-sahha lill-kbir u jdajjef
iz-zghir.

 

Il-GRTU ghalhekk qeghda twissi li
ser tibqa tiddefendi lill- membri taghha “retailers” kull fejn hemm bzonn minn
dawk il-burokrati u funzjonarji li jhobbu jbaghbsu mas-suq fil-pajjiz minghajr
ma jifhmu ghakka f’dak li qed jaghmlu.

 

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).