SME Chamber

Il-Pozizzjoni tal-GRTU dwar is-Surcharge fuq l-elettriku u l-ilma u z-zidiet fil-prezzijiet tal-fuel

Fil-qosor dawn huma l-punti li dwarhom il-GRTU qed titkellem mal-Gvern fuq il-kwistjoni tas-Surcharge fil-kontijiet tal-elettriku u l-ilma u z-ziedet fil-prezzijiet tal-Fuels

Fil-qosor dawn huma l-punti li dwarhom il-GRTU qed titkellem mal-Gvern fuq il-kwistjoni tas-Surcharge fil-kontijiet tal-elettriku u l-ilma u z-ziedet fil-prezzijiet tal-Fuels

1. Il-GRTU ma taqbilx mal-mod kif iddahhlet is-Surcharge
2. Il-GRTU ma taqbilx kif gie impost il-Capping li jezenta lil intraprizi l-kbar minn setturi partikolari mill-hlas tas-Surcharge wara li jilhqu certu ammont ta’ konsum
3. Il-GRTU tqies it-tariffi kif inhuma u s-Surcharge bhala ksur tad-Direttiva Ewropea dwar l-Elettriku. Id-Direttiva tipprojbixxi l-cross subsidation u d-diskriminazzjoni fil-hlas skond l-uzu
4. Il-GRTU trid revizjoni tat-tariffi u tas-Surcharge ghax tqies is-Surcharge ingusta, distriminatorja u imposizzjoni li tahbi l-inefficjenza
5. Il-GRTU mhix sodisfatta bl-informazzjoni li nghatat u ma thosx li hemm trasparenza kif titlob id-Direttiva Ewropeja. Id-Direttivi Ewropej specifikament jobbligaw lil Enemalta tkun trasparenti fuq kif tixtri, tahdem u tistabilixxi l-prezzijiet tal-fuels u tal-elettriku
6. Il-GRTU formalment resqet talba lil Kummissjoni Ewropea biex tinvestiga u tordna revizjoni. L-Unjoni Ewropeja ghadha tistenna lil Gvern Malti jwiegeb. Il-GRTU issa qed titlob lil Parlament Ewropej jintervjeni
7. Il-GRTU tqies li hemm diskriminazzjoni kontra n-negozji u intraprizi zghar li huma electricity jew diesel intensive
8. Il-GRTU ma taqbilx mad-decizjoni li jinghalaq il-gap bejn il-prezz tal-petrol u tad-diesel
9. Il-GRTU ma taqbilx mas-sistema ta’ dazzji ezistenti u kif qed ikunu amendati. Il-Gvern qed jghabbi taxxi fuq min qed jitkisser
10. Il-GRTU ma taqbilx mal-mod kif il-Gvern addatta d-Direttiva Ewropea li taghti lil istati membri d-dritt li joffru diesel bi prezz orhos lil certi setturi
11. Il-GRTU ma taqbilx mal-lista ta’ intraprizi li qed jinghataw id-diesel alternattiv b’rata mnaqqsa ta’ dazji ghax thoss li din hi sistema diskriminatorja kontra hafna intraprizi zghar
12. Il-GRTU trid li l-Gvern b’effett immedjat idahhal mizuri li jagevolaw lil min ihaddem biex jkun jista’ jtaffi ghas-Surcharge
13. Il-GRTU ma taqbilx mal-politika imhaddma mill-Gvern u mill-Enemalta ghax-xiri ta’ fuels
14. Il-GRTU ma taqbel xejn ghal mod kif ir-Regulatur Pubbliku, (l-MRA) baqghet gallarija f’din Il-kwistjoni kollha
15. Dwar is-Surcharge fuq il-kontijiet ta’ l-ilma, il-GRTU tqis li din hi eccessiva ghax mil-Annual Accounts tal-Water Services Corporation ma johrogx li l-WSC ghandha ghalfejn thallas lill-Enemalta ghas-servizz ta’ l-elettriku l-ammont ta’ Surcharge li qed tkun imgeghla tigbor minghand il-households u n-negozji. Id-differenza zejda li qed tingabar hija ta’ Lm5 miljuni u l-GRTU qis li dan hu piz ghal-kollox zejjed fuq dawk li l-intraprizi li jiddependu mill-konsum ta ilma.
16. Il-GRTU ma taqbilx li l-Enemalta baqghet ma toffrix tariffi irhas ta’ l-elettriku lil min ihaddem apparat bil-lejl bhal ma jsir fl-Ewropa kollha.
17. Il-GRTU isostni li s-sistema kollha ta’ tariffi inhaddnu minn l-Enemalta hi zbaljata ghax tiddiskrimina kontra l-intraprizi li jhaddmu n-nies. Dwar dan Il-Gvern Malti ilu jkun imwiddeb mill-Kummisjoni Ewropeja. Il-GRTU ghalhekk titlob li s-sistema ta’ tariffi tirrifletti r-realtajiet tal-llum u jkunu enterprise-friendly

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).