SME Chamber

Il-Penzjoni ta 65 sena trid tkun studjata sewwa u aktar

Il-GRTU temmen fil-htiega u l-urgenza ta skema ta penzjonijiet mifthema mal-imsiehba socjali u l-forzi politici Maltin. L-iskema li qed jipproponi il-Gvern hi fit-totalita taghha fid-direzzjoni t-tajba izda jonqosha biex tkun accettabli. Il-GRTU tikkummenta b’mod partikulari fuq il-kwistjoni tal-eta’ ta’ l-irtirar ta’ 65 sena.

Il-GRTU temmen fil-htiega u l-urgenza ta skema ta penzjonijiet mifthema mal-imsiehba socjali u l-forzi politici Maltin. L-iskema li qed jipproponi il-Gvern hi fit-totalita taghha fid-direzzjoni t-tajba izda jonqosha biex tkun accettabli. Il-GRTU tikkummenta b’mod partikulari fuq il-kwistjoni tal-eta’ ta’ l-irtirar ta’ 65 sena.

Il-GRTU konsistentament insistiet matul it-tahdidiet kollha dwar ir-Riforma tas-Sistema tal-Penzjonijiet li l-bazi ghandha tkun in-numru ta snin li persuna ghandha thallas kontribuzzjonijiet biex tkun intitolata ghall- penzjoni shiha. Meta sar qbil fuq 40 sena kontribuzzjonijiet, Malta diga qabzet dak li jghodd fil-bicca l-kbira tal-pajjizi Ewropej, ghax dawn kollha ghandhom snin ta kontribuzzjoni anqas minn 40 sena. Il-GRTU qablet ukoll li jkun hemm limitu ta eta’ ta 61 sena qabel wiehed jkun jista jirta b’penzjoni shiha biex ma jigrix dak li qed jigri llum fejn l-eta medja tal-irtirar hi hafna anqas minn 60 sena.

Il-GRTU izda ma tqiesx li hu gust li min hallas 40 sena kontribuzzjonijiet u ghalaq l-61 sena ghandu jkun mgieghel jibqa’ jahdem sa 65 sena. Zgur li l-GRTU ma taqbilx li s-sidien tal-intraprizi jkunu mgieghela jzommu haddiema maghhom ta’ eta’ akbar minn 61 sena jekk huma ma jkollhomx aktar htiega ghalihom meta dawn ikunu hallsu 40 sena kontribuzzjonijiet. Il-GRTU trid li kemm il-haddiem kif ukoll min ihaddem jkollu ncentivi biex jghazel li jzomm lin-nies jahdmu anke wara l-61 sena meta l-individwi jippreferu li jibqghu jahdmu, izda l-ghazla ghandha dejjem tkun tas-sid u tal-haddiema.

Il-GRTU temmen li b’ incentivi fiskali serji u b’bonuses adekwati l-individwu jibqa’ jahdem u s-sid jibqa’ joffri x-xoghol lil min irid jahdem sa 65 sena. Il-GRTU wkoll ma taqbilx li meta persuna, wara 40 sena hlasijiet tirtira ta’ 61 sena, din ma tkunx tista’ tibqa tahdem u tgawdi l-penzjoni jew talanqas tiehu bonus qawwi bizzejjed biex tithajjar tibqa’ tahdem.

Il-GRTU ssostni li l-aktar importanti hu li nassiguraw li l-ekonomija tikber, il-kapacita’ produttiva ma titnaqqarx u li min jirtira jkollu bizzejjed f’idejh biex jghix sewwa fil-waqt li ma jixxekhilx is-suq tax-xoghol u noholqu problemi zejda lil min irid ihaddem. L-ekonomija ma tikbirx billi min ma jiflahx jew ma jridx jahdem ingeghluh jahdem u min irid jahdem niskuragguh jew nisirquh. Zgur li mhux sewwa li min irid jizviluppa u johloq xoghol gdid ghaz-zghazagh jitghabba b’pizijiet ta salarji li ma jrendulhux.

Il-GRTU ghalhekk tappella biex din tal-65 sena tkompli tkun studjata sewwa. Importanti li dwar din l-iskema jkun hemm ftehiem.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).