Fabian Demicoli

Il-Parking Scheme ta’ Paceville/St Juians Titnehha

Rizultat tal-Laqgha li nzammet illum fil-Kunsill Lokali ta’ San Giljan u li ghaliha attendew is-Sindku u l-Kunsilliera eletti tal-Kunsill Lokali ta’ San Giljan, l-Ufficcjali tal-GRTU u tal-MHRA f’isem il-komunita’ Kummercjali u raprezentanti tal-Awtorita’ tat-Trasport.

Rizultat tal-Laqgha li nzammet illum fil-Kunsill Lokali ta’ San Giljan u li ghaliha attendew is-Sindku u l-Kunsilliera eletti tal-Kunsill Lokali ta’ San Giljan, l-Ufficcjali tal-GRTU u tal-MHRA f’isem il-komunita’ Kummercjali u raprezentanti tal-Awtorita’ tat-Trasport.

Ir-rapprezentanti tal-komunita’ kummercjali formalment talbu lil-Kunsill biex inehhi f’effett immedjat is-sinjali kollha li gew imtella fiz-zona ta’ Paceville/St Julians u li kienu qed jirrestringu l-ipparkjar tal-vetturi ghaliex dawn kienu ta’ dannu ghall-kummerc tal-istabilimenti fiz-zona u l-Kunsill Lokali kien meqjus f’tort u responsabbli ta’ danni kummercjali.

Ir-rapprezentanti tal-ADT ikkonfermaw li huma b’hala awtorita’ regolatorja taw ordni lill-Kunsill biex is-sinjali jitnehhew sakemm jintlahaq ftehim mall-komunita’ kummercjali. Dan il-ftehim ma ntlahaqx ghalhekk l-ordni biex jitnehhew ghada fis-sehh.

Wara diskussjoni fit-tul bejn iz-zewg nahat, il-Kunsill accetta li jnehhi s-sinjali kollha f’effett immedjat.

What we can do for you

INFORMATION POINT

BUSINESS SERVICES

MEMBERSHIP BENEFITS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

B2B NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

FUNDING ASSISTANCE

COURSES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).