SME Chamber

Il-Messagg Hazin tal-Gvern fil-Bidu tas-Sena l-Gdida

Il-GRTU – Malta Chamber of SME’S tqies z-zieda ta’ erba u tletin prodott iehor fil-lista ta’ prodotti li fuqhom qed tigi mposta l-Eco Tax bhala affront gdid u serju lil konsumaturi Maltin fi zmien meta jidher bic-car li d-domanda totali ghall-prodotti u servizzi fil-pajjiz ghada baxxa hafna.

Il-GRTU – Malta Chamber of SME’S tqies z-zieda ta’ erba u tletin prodott iehor fil-lista ta’ prodotti li fuqhom qed tigi mposta l-Eco Tax bhala affront gdid u serju lil konsumaturi Maltin fi zmien meta jidher bic-car li d-domanda totali ghall-prodotti u servizzi fil-pajjiz ghada baxxa hafna.

Il-GRTU ma temminx li din l-imposizzjoni bl-addocc ser taghmel xi differenza mmedjata u kbira fuq l-ambjent u li l-iskop ta’ din z-zieda qawwija fit-taxxi mhux ghajr mezz iehor ta’ aktar gbir ta’ flus minn fuq l-konsumaturi bis-sidien tan-negozji jghamluha ghal darb’ohra bhala gabbara tat-taxxi f’isem l-gvern.

Il-lum s-sidien tan-negozji u l-accountants imhallsa minnhom saru qieshom impjegati tal-gvern bla hlas jigbru t-taxxi, jimlew l-formoli u mall-icken zball jehlu multi fuq multi.

Dawn it-taxxi qed ikunu mposti fl-istess jum li rega ghola d-diesel. Iz-zidiet tad-diesel f’sena issa lahqu 30%. Dawn iz-zidiet qed igorruhom l-aktar, l-bicca l-kbira tal-impredituri u s-self employed zghar u kbar li ghalihom id-diesel hu element importanti.

Il-GRTU tqies li l-gvern qed juri nsensittivita assoluta lejn proprjetarji tan-negozji z-zghar u s-self employed. Dan fi zmien meta l-istrategija urgenti kellha tkun dik ta’ kif fl-iqsar zmien inqajjmu l-ekonomija mill-istat hazin li qeghda fih.

Il-Gvern irid jiddeciedi: jew jemmen li l-intraprizi z-zghar huma l-mutur tal-ekonomija tal-pajjiz u bis-serjeta jghinhom, jew nkella jammetti li ghalih l-SME’s mhux importanti, l-aqwa li jzomm l-burokratici ta’ madwaru kuntenti.

Il-Gvern qed ikun dejjem aktar influwenzat minn buroklratici li qatt ma pproducew xejn f’ghomorhom u dejjem anqas mill-entrepreneurs li jipproducu, jinvestu u jhaddmu lin-nies.

Il-GRTU issostni li jekk il-gvern ser jibqa’ ddominat b’din l-mentalita’ burokratista l-ekonomija ta’ Malta tibqa fl-istat hazin li hi u jkun inutli s-sagrificcju tal-hafna li lesti li jahdmu aktar u jinvestu aktar biex lil pajjizna jpogguh fit-triq it-tajba.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).