SME Chamber

Il-Membri tal-GRTU jiltaqghu ma negozjanti barranin

Il-GRTU
tahdem biex twassal opportunitajiet godda lin-negozji
Maltin

 

Bil-ghan li
aktar negozji Maltin ifitdxu aktar opportunitajiet fil-kumplament ta` l-Unjoni
Ewropeja il-GRTU bdiet sensiela ta laqghat ma delegazzjonijiet ta’ negozjanti
barranin kemm mill-pajjizi tal-Unjoni Ewropeja w ohrajn mill-pajjizi
tal-Mediterran.

 


 

Matul dawn
l-ahhar gimghatejn membri tal-GRTU kellhom l-opportunita` li jiltaqghu ma
negozjanti mis-Slovenia,
Israel u
Montenegro.

 

Slovenia: L-arrangament ghall-visita ta’ managers u
imprendituri mis-Slovenia kienu mad-ditta kbira
Sava. Din hi kumpanija li ghandha investimenti f’kull
settur ta` l-ekonomija, fostom: kummerc, industrija, turizmu, sahha u
distribuzzjoni u retailing. Il-vista kienet possibli bl-intervent tad-ditta ta`
Maruizio Ellul

 

26 managers u
mprendituri minn
Slovenia iltaqghu ma numru ta’ negozjanti
membri tal-GRTU ghall-Konferenza u networking fil-GRTU. Iz-zewg nahat taw l-prezentazzjoni ta’ l-opportunitajiet li jezistu
fiz-zewg pajjizi ghall-joint-venture
bejn negozjanti Maltin u Sloveni bl-ghan li flimkien ifasslu kif jikkumplimentaw
lil xulxin biex jirbhu kuntratti fis-suq kbir tal-kummerc ewropew. Wara l-laqgha fil-GRTU saru wkoll numru ta’ arrangamenti individwali
fejn l-imprendituri Sloveni setghu jiltaqghu man-negozjanti Maltin fl-intraprizi
taghhom fuq bazi individwali u gew identifikati progetti li fuqhom ser
jitkomplew in-negozji.

 

Israel: It-tieni inkontru inprenditorjali
kien ma 20 negozjant mill-Israel. L-arrangamenti saru mill-GRTU flimkien
mal-Federazzjoni tal-Kmamar tal-Kummerc ta` l-Israel bl-intervent tad-ditta
Maltija ta` l-ivvjaggar Special Delivery
travel. L-enfasi ta’ dawn l-inkontri kien fuq it-twaqqif ta joint
ventures u attivita kummercjali mifthiema fejn kummercjanti Maltin
dahhlu f’arrangamenti biex prodotti u know-how ta`
imprendituri private Israeliti jkunu disponibbli ghall-imprendituri Maltin li
jridu jittenderjaw ghall-xoghol u kuntratti tal-Unjoni Ewropeja. Jassistu
lill-imprendituri negozjanti Israeliti li gew
Malta kien hemm l-ambaxxatur Malti
ghall-Israel is-Sur Abraham Borg u ic-Charge D’Affairs ghall Kummerc
tal-Ambaxxati Israeljani Ms. Gila Rosiner

 

Montenegro: It-tielet fis-serie ta’ inkontri
kummercjali kien ma grupp ta’ imprendituri mill-Montenegro migjuba f’Malta
permezz ta` l-Intervent tas-Sindku ta’ Pembroke is-Sur Joe
Zammit.
Id-direttur General ital-GRTU spjega lir-raprezentanti
tal-kummerc, industrija u tal-municipalita ta Cetinje, kif il-GRTU tista` tghin
lis- self-employed
u business owners ta Montenegro jarmaw ruhhom
ghal waqt in-negozjati ma l-Unjoni Ewropeja, u wara dank if il-Montenegro jkun
qed jaddotta l- acuis communautaire. Il-GRTU diga qed
taghmel hekk ma l-imprendituri u l-kummercjanti tal-Kroazja. Il-GRTU u
d-delegazzjoni minnMontenegro qablu li jizviluppaw ahjar
ir-relazzjonijiet bejniethom biex in-negozjanti Maltin li huma membri tal-GRTU
jkunu minn ta’ quddiem biex jahtfu
l-possibilitajiet ta’ kummerc u investiment li jezistu fil-Montenegro, hekk kif
dan il-pajjiz qabad it-triq ghas-shubija fl-Unjoni
Ewropeja,

 

Fit-tlett delegazzjonijet
id-Direttur Generali tal-GRTU, Vince Farrugia spjega l-opportunitajiet li toffri
Malta bhala membru tal-Unjoni Ewropeja biex flimkien jkattru l-opportunitajiet
li jistghu jinkisbu mis-suq kbir ewropew. Is-Sur Farrugia spjega kif l-GRTU issa
qed thaddem sistema kif twassal aktar fil-qrib negozjanti
minn pajjizi diversi li jixtiequ juzaw
il-hila tan-negozjanti Maltin. Dan biex negozji zghar
minnminn iehor jahdmu flimkien ha jkattru
n-negozju taghhom lil-hinn mill-konfini ta’ pajjizhom. Is-sur
Farrugia spjega li ghall-Malta din hi haga ta’ htiega kbira hekk kif hafna
negozji Maltin dahhlu fit-tielet generazzjoni ta’ negozju w iz-zaghzagh
imprenditorjali Maltin qed ificcu know-how,
prodotti u servizzi godda li bihom jikkompetu mhux biss fuq is-suq limitat Malti
imma fuq is-suq vast ewropew. pajjiz u

 

Fil-kaz ta’
Slovenja kif wkoll fil-kaz ta’
Israel gew identifikati
oqsma precizi li fuqhom numru ta’ negozji Maltin u Sloveni u Israeljani ser
jahdmu bil-ghan li jitwaqqfu attivitajiet kummercjali u imprenditorjali
mhallta.
Delegazzjonijiet ta` negozjanti u zviluppaturi w imprendituri
Maltin issa ser igawdu billi l-Israel, is-Slovenia u l-Montenegro fix-xhur li
gejjin, fuq inizjattivi tal-GRTU, jkunu tistghu jigu ivvalutatiahjar u segwiti
il-proposti li saru.

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).