SME Chamber

Il-Ligi Dwar it-Tipjip – l-Gvern jiddandan ghas-Spejjez Hadd’iehor

Il-Ministru tas-Sahha qal li l-Ligi dwar it-Tipjip f’postijiet pubblici qed ikollha l-effett mixtieq. Sakemm dan ifisser l-effett li aktar nies qed jieqfu milli jpejjpu u aktar nies qed igawdu arja nadifa, dan hu sinjal tajjeb u l-GRTU tifrah mall-Ministru ghal dan s-success.

Il-Ligi Dwar it-Tipjip – l-Gvern jiddandan ghas-Spejjes Hadd’iehor

Il-Ministru tas-Sahha qal li l-Ligi dwar it-Tipjip f’postijiet pubblici qed ikollha l-effett mixtieq. Sakemm dan ifisser l-effett li aktar nies qed jieqfu milli jpejjpu u aktar nies qed igawdu arja nadifa, dan hu sinjal tajjeb u l-GRTU tifrah mall-Ministru ghal dan s-success.

Izda jekk l-Ministru qed jirreferi ghall-hsara li saret lin-negozji z-zghar ta’ pajjizna fil-qasam tad-divertiment u ghat-telf li baghtew minn bwiethom s-sidien u l-impjegati ta’ dawn il-postijiet allura zgur li l-GRTU ma tistax tifrah mieghu. Hadd mill-Prim Ministru l-isfel ma qal li l-Ligi kontra t-Tipjip kienet intenzjonata biex tkisser lin-negozji z-zghar fil-qasam tad-divertiment izda l-ebda Awtorita jew Ministru (hlief ghall-Kunsill Lokali ta’ San Pawl l-Bahar), ma ghamel xejn biex itaffi ghall-hsara li qed ibghatu minna s-sidien tal-bars u postijiet ohra tad-divertiment.

Kien komdu ghal-Ministru tas-Sahha li jghabbi fuq il-privat ir-responsabbilta tieghu u jiehu l-midalja tal-prosit minn Brussels fl-istess waqt li l-gvern qed idahhal l-miljuni tal-liri minn fuq dahar min ipejjep. Id-dicenza u l-korrettezza pulitika kienet u ghadha titilob li l-gvern iwarrab parti minn dawn l-miljuni li qed idahhal biex jassisti b’mod dirett lil dawk kollha li l-valur tan-negozju taghhom gie zvalutat bl-imposizzjoni tal-Ligi dwar it-tipjip fil-bars u f’postijiet tad-divertiment.

X’jiswa li l-gvern jghid li qabel tiddahhal ordni legali ghandu jitfassal pjan li jimmitiga l-hsara fuq s-settur privat meta mbaghad ssir ordni legali bhal tat-tipjip li twegga lil tant sidien ta’ negozji u l-gvern mhux biss ma jikkumpensax u ma jaghmel xejn izda jkompli jghaffeg u jsus wara s-sidien tan-negozji u jfixkel fejn seta jghin biex n-negozji fil-qasam tad-divertiment ikunu iffacilitati jfendi u jkabbru. Hija irrisponsabbilta li l-gvern impona u baqa ma kejjielx l-impatt negattiv fuq in-negozji u ippropona kif ser jirrimedja.

Jaghmel zball kbir il-gvern jekk jahseb li s-sidien tan-negozji tad-divertiment ser jahfruhielu ghall-mod dishonest li mexa maghhom. Is-sidien ghadhom jistennew lil gvern jiccaqlaq u jaccetta r-responsabbilta tieghu.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).