SME Chamber

Il-Laqgha tal-MCESD dwar l-gholi fil-prezzijiet

Il-Problema
hi l-ispejjez zejda li jgibu maghhom zidiet
fil-prezzijiet.

 

Il-GRTU semghet
b’interess rapporti li saru fl-MCESD minn diversi Entitajiet
Pubblici dwar l-analazi taghhom dwar xinhu jsir fuq prezzijiet. Il-GRTU
pprezentat ukoll il-punti ewlenin ta’ rizultat tar- ricerka taghha mas-sidien
ta’ l-intraprizi f’oqsma diversi tal-kummerc: retailers, traders,
wholesalers,hair salons, beauty
salons, farms, petrol
stations, garaxxijiet ta’ tiswijiet, computers u IT
Services u attivitajiet ekonomici ohra fejn l-prodott u s-servizz
jinbiegh direttament lill-konsumatur. transportaturi, sidien tal-bars, restoranti u postijiet
ta’ deivertiment u varjeta kbira ta’ servizzi, spizeriji,


 

Minn din l-analazi l-GRTU
ssostni li:

 

Ø     
Prezzijiet
fil-hwienet u negozji jirriflettu s-sistema ta’ nfieq li n-negozjant jrid
jaghmel biex jirnexxielu jwassal l-prodott jew servizz
lill-konsumatur. Jigifieri meta l-Gvern u l-entitajiet pubblici qed jaghmlu dawn
l-ispezzjonijiet kollha fil-hwienet u fin-negozji, huma qed jistudjaw biss
is-sintomu tal-marda u mhux l-kawza tal-marda

Ø     
Meta negozjant  ihallas
tax-xoghol li jkun xtara u li fil-bicca l-kbira tal-kazi dan jirrifletti l-prezz
ta’ kemm jinxtara l-prezz tal-materjal minn barra, dak li jinciza
l-aktar fuq l-prezz huma spejjez li jinholqu
lokalment.

 

Fil-prezentazzjoni tieghu
lill-MCESD id-Direttur Generali Vincent Farrugia rrefera ghal dak li jirrapurtaw
in-negozjanti li jaffettwa l-gholi fil-prezzijiet u li dwarhom il-Gvern Malti
jista u hu obbligat, li jaghmel xi haga. L-imsiehba tal-GRTU u
negozjanti l-ohra li hadu sehem fl-analazi indikaw
dawn:

 

·       
Il-burokrazija
zejda li ghandna fil-pajjiz u li dejjem tikber

·       
Ic-charges bla
razan li jinponu l-banek

·       
Ic-charges
amministrattivi li jinponu d-dipartimenti u l-entitajiet
pubblici

·       
Ic-charges bla
kontroll li jinponu l-monopolji pubblici jew privati
bhall:

·       
Enemalta
ghall-elettriku u fuels

·       
Go u Vodafone
ghat-telefonija

·       
Freeport u Valletta Gateway
Terminals ghall-portijiet

·       
Federated
Mills
ghat-tqiq

·       
Monopolji u
ditti dominanti privati ohra li l-prezz taghhom ma tistax
tinnegozjah

·       
Infieq zejjed
fuq tragit fuq it-toroq kawza ta’ dewmien, hsarat u traffic
mis-management

·       
Infieq zejjed ikkawzati mil-wardens u charges
bl-addocc ta’ parkeggjar

·       
Charges tal-portijiet
li ghadhom xorta qawwijin hafna

·       
Infieq fuq shipping

·       
Infieq fuq vjaggar
bl-ajru

·       
Infieq dejjem jikber fuq insurances

·       
Infieq li dejjem jikber fuq kwistjonijiet
ta’ ambjent

·       
Infieq li dejjem jikber fuq kwistjonijiet
ta’ health and
safety

·       
Infieq li dejjem jikber fuq Food Hygiene
u regolamenti ohra mfassla ghal pajjizi barranin

·       
Zelu zejjed fit-twettiq tad-direttivi u
regolamenti Ewropej minghajr kaz ta’ xejn ta’ l-impatt fuq in-negozji z-zghar
Maltin

·       
Regolamenti tax-xoghol li jimponu bla kaz
ta’ xejn u bla bzonn pizijiet zejda

·       
Il-ligi tat-thaddim tal-part-t
imers

·       
Ebusija zejda
minn
naha tal-VAT li
ssallab lil min qieghed sewwa flok li taqbad lil min
jevadi

·       
Infieq zejjed marbut mal-Euro
Changeover bla kumpens ta’ xejn

·       
Infieq zejjed fuq licenzji u
kontribuzzjonijiet minn entitajiet
bhal MTA u Medical
Authority

·       
Hlas ta’ kirjiet
esagerati

·       
Prezzijiet gholjin wisq tal-propjeta
kummercjali

·       
Taxxi qawwija wisq ta’ transferiment ta’
propjeta ghall-uzu ta’ l-intraprizi

·       
Infieq qawwi fuq servizzi ta’ medicina u
servizzi ta’ tobba

·       
Charges esagerati
mis-servizzi professjonali bhall accountants u
awdituri

·       
Charges
u nfieq bla razan imposti mil-MEPA

·       
Charges esagerati
mill-ADT

·       
Prattici restrittivi
minn entitajiet
bhal pixkerija u l-pitkalija li jwasslu ghal-prezzijiet gholjin

·       
Prattici restrittivi (restricitve
practices) minn monopolji
statali u privati bla ebda kontroll mill-ufficju tal-kompetizzjoni gusta

·       
Sistema ta’ taxxi li tikkastiga lil min
jahdem u jiproduci u tiffavurixxi lil min jwarrab, jispekola u jevadi

 

Id-Direttur
Generali tal-GRTU widdeb fl-MCESD, u l-GRTU qed twiddeb pubblikament, illi jekk
l-awtoritajeit mhux ser jistudjaw bis-serjeta, u jiehdu azzjoni f’waqta, biex
inaqqsu bis-serjeta l-infieq kbir li kull kummercjant irid jaghmel biex ikopru
kollox mil-prezz li huwa jistabbilixxi ghal prodotti jew is-servizz tieghu, jkun
inutli li inparlaw fuq it-trazzin ta’ l-inflazzjoni. Studju
tal-prezzijiet jiswa imma l-importanti hu kif jitnaqqsu l-ispejjez zejda li
jikkawzaw iz-zidiet fil-prezzijiet.

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).