SME Chamber

Il-Kwistjoni tal-Prezzijiet tal-Medicini

Wara li
l-GRTU giet infurmata mis-sidien tal-spizeriji li mhux l-agenti kollha li
jimpurtaw u jqasmu l-medicini ghall-bejgh mill-ispizeriji fil-komunita’ kienu
qeghdin jaghtu r-refunds tad-differenza fil-prezz fuq dawk il-medicini, li skond
il-ftehiem mal-gvern kellhom jitnaqqsu, il-GRTU hadet il-passi mehtiega biex din
is-sitwazzjoni titranga fl-ahjar interess ta’ kulhadd. 

 


 

Fl-laqgha mas-Segretarju Permanenti
fil-Ministeru tal-Kompettivita u l-Kommunikazzjoni, is-Sur Marcel Pizzuto, li
saret illum it-Tnejn 29 ta’ Ottubru, sar qbil fuq pjan
kif dak li gie mifthiem bejn il-gvern u l-importaturi ewlenien tal-medicini
jithaddem biex il-konsumaturi jgawdu mit-tnaqqis fil-prezzijiet ta’ numru ta’
medicini ewlenien sa mhux aktar tard mit-3 ta’ Novembru.  U dan minajr ma jinholqu
problemi zejda lill-ispizeriji
fil-komunita’.

 

Bis-sahha
ta’ dan l-arrangament issa l-ispizeriji kollha ser jiehdu ir-refunds fuq
il-medicini li huma ghandhom in
stock u li prezz taghhom qed jitnaqqas. 
B’rizultat ta’ arrangamenti fuq bazi volontarja li
l-GRTU lehqet mal-agenti u importaturi individwalment, l-ispizeriji issa ser
ikunu jistghu jamministraw il-prezzijiet il-godda bla telf ghalihom.  Is-sidien tal-ispizeriji issa qedghin
jinfurmaw b’effett immedjat lil kull agent jew
importatur ta’ medicini l-ammont ta’ stock li kull spizerija baqghala bil-prezz
gholi, biex dawn il-prezzijiet ikunu jistghu jitnaqqsu wara li jkun assigurat
lilhom ir-refund tad-differenza bejn il-prezz l-antik u l-prezz il-gdid.  Is-sitwazzjoni kollha
ghandha tkun f’postha sat-3 ta’ Novembru 2007 biex il-konsumaturi/pazjenti ikunu
jistghu jgawdu mill-arrangamenti li lahaq il-Gvern mal-importaturi ghat-tnaqqis
fil-prezzijiet ta’ numru ta’ medicini
ewlenien.

 

 

 

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).