SME Chamber

Il-Kwistjoni tal-Monti

1.      Il-GRTU taqbel li post il-monti fil-Belt u mhux barra l-Belt

2.      Post il-monti hu l’isfel mic-Centru Kummercjali biex filwaqt li ma jaghmilx hsara lil hwienet igawdu kemm tal-hwienet kif ukoll tal-monti mill-firxa ikbar taz-Zona Kummercjali

3.      Is-sit li gie propost mill-awtoritajiet hdejn is-suq l-antik tal-Belt, wara l-Palazz u z-zona tal-madwar  hu sit tajjeb hafna aktar u aktar wara li jkun pavimentat u msebbah kif ghandu jkun

4.      Il-monti ma jistax imur lura fil-parti ta’ Triq il-Merkanti fejn kien qabel ghaliex inkella jintilef l-iskop kollu li fi Triq il-Merkanti jintefqu flejjes kbar fiha biex tkun upgraded, issir pedonali u jinholqu investimenti godda li jigbdu lejhom in-nies il-jum kollu

5.      Meta Triq il-Merkanti ssir pedonali u aktar attraenti, din tibda tigbed numru hafna akbar ta’ nies u dan ikun ta’ vantagg kemm ghas-sidien tal-hwienet kif ukoll ghal tal-monti meta dawn ikunu f’post irrangat sewwa u aktar u aktar jekk huma stess jaghmlu sforz kbir biex jghollu l-livell mizeru u xejn attraenti tal-istall li sal lum huma dejjem ipprezentaw fi Triq il-Merkanti. L-upgrading li jrid isir ghandu jaghmlu kulhadd kemm tal-hwienet u kif ukoll tal-monti ghax ma jkun jiswa xejn li tkun giet upgraded iz-zona u s-servizzi u l-facilitajiet kollha ma jaghmlux ukoll qabza ta’ kwalita fil-prezentazzjoni u fis-servizz

6.      Il-GRTU issostni li tal-monti qed jaghmlu hafna storbju zejjed ghax se jiccaqalqu l-isfel meta fil-fatt kif ix-xoghol ikun lest ser jibqghu fl-istess triq, ghalkemm aktar l’isfel imma f’zona aktar attraenti u fi triq li ser tikber ghal kollox u posittivament, il-potenzjal kummercjali taghha.

7.      Il-GRTU tqies li d-decizjoni li tal-monti jitpoggew fid-Ditch il-Furjana, anke ghal perjodu temporanju, mhiex l-ahjar decizjoni.

8.      Il-GRTU taqbel li anke temporanjament tal-monti jistghu jithallew joperaw mill-parti tat-Triq il-Merkanti l’isfel mill-Palazz. Hekk kif jitlesta x-xoghol jitilghu l’fuq fil-pjazza ta’ wara l-Palazz. Din hi soluzzjoni li ma tgerrix lix-xerrejja tradizzjonali tal-monti u ma taghmilx hsara lic-Centru Kummercjali.

 

Il-GRTU qed toffri s-servizzi taghha lil awtoritajiet u lil bejjiegha tal-monti biex b’diskussjoni serja madwar il-mejda tinstab soluzzjoni prattika.

  

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).