SME Chamber

Il-Kwistjoni tac-Canga Friska

1.
Ghat tieni gimgha wara l-ohra l-Bicciera tal-laham tac-canga friska membri
tal-GRTU regghu ma xtrawx bhejjem ghall-qatla u ghalhekk illum it-Tnejn 2 ta’
Frar 2004 regghet ma sarietx qatla ghac-canga friska.

2. Il-GRTU f’isem
il-bicciera qed issostni li ma kinietx gusta d-decizjoni tal-Ministeru
tal-Affarijiet Rurali li filwaqt li gholla s-sussidju lir-rahhala ippretenda li
dan ghandu jaghmel tajjeb ghalih il-biccier, li huwa ix-xerrej tal-bhejjem
ghall-qatla minghand ir-rahhal. Ir-rahhal bhala produttur permezz
tar-rapprezentanti tieghu il-KPH ta’ l-prezzijiet illi fuqhom huwa lest li
jbiegh izda l-bicciera ma jistghux jaccettaw dawn il-prezzijiet jekk ma tinstabx
soluzzjoni ghal minn ser jaghmel tajjeb ghat-telf li l-bicciera jsofru meta
l-Ministeru ma jibqax ihallas il-production bonus fuq kull bhima maqtula.

Dan il-bonus kien jinghata biex il-biccier jiehu minghand ir-rahhal kemm
il-bhejjem li ghall-laham taghhom hemm domanda kif ukoll ohrajn li ghalihom
is-suq hu fjakk jew xejn. Il-GRTU qed tistenna li l-gvern jidika b’mod car kif
ser jsolvi din il-problema li holoq l-istess Ministeru minghajr ma jigu sfurzati
l-fuq il-prezzijiet tac-canga friska lill-konsumatur, haga li la jridha il-gvern
u lanqas il-bicciera.

3. Il-GRTU qed issostni ukoll li la l-Ministeru
investa sistema accettabli ta’ Grading ta’ annimali li jitilghu ghal qatla, din
is-sistema ta’ Grading ghandha immedjatament tithaddem biex tkun il-bazi
tal-pagamenti li l-bicciera jghamlu lir-rahhala ghal bhejjem li jkunu inqatlu.

4. Il-GRTU disposta biex fl-aktar zmien possibli tinstab soluzzjoni
li tkun tinkludi:
ï‚· il-kontinwazzjoni tal-iskema ta’ sussidju lil bicciera u

ï‚· it-thaddiem tal-Grading tal-bhejjem li diga qed isir fil-biccerija bhala
bazi ghal hlas li jsir lir-rahhala ghal kull bhima
maqtula.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).