SME Chamber

Il-Kwistjoni dwar il-hlasijiet tal-Portijiet

1. Il-Burdnara llum ma accettawx li jhallsu l-hlasijiet imposti ghall-portijiet ghax dawn kuntrarjament ghal dak li qalet il-Maritime Authority kienu jinkludu l-hlasijiet tal-agenti kif kienu sal-ahhar ta’ Gunju. Hu ppruvat bl-ircevuti li hargu s-Shipping Agents illi l-figuri li tat il-GRTU fil-konferenza stampa li zammet nhar is-Sibt l-1 ta’ Lulju huma mija fil-mija korretti. Il-GRTU ghalhekk qed tistenna lil Gvern illi jghid x’inhuma r-rati li l-Burdnara f’isem il-kummercjanti u l-esportaturi ghandhom ihallsu ghaz-zewg portijiet u jispjega preciz fejn hu t-tnaqqis.

1. Il-Burdnara llum ma accettawx li jhallsu l-hlasijiet imposti ghall-portijiet ghax dawn kuntrarjament ghal dak li qalet il-Maritime Authority kienu jinkludu l-hlasijiet tal-agenti kif kienu sal-ahhar ta’ Gunju. Hu ppruvat bl-ircevuti li hargu s-Shipping Agents illi l-figuri li tat il-GRTU fil-konferenza stampa li zammet nhar is-Sibt l-1 ta’ Lulju huma mija fil-mija korretti. Il-GRTU ghalhekk qed tistenna lil Gvern illi jghid x’inhuma r-rati li l-Burdnara f’isem il-kummercjanti u l-esportaturi ghandhom ihallsu ghaz-zewg portijiet u jispjega preciz fejn hu t-tnaqqis.

2. Il-GRTU qed tistenna wkoll minghand il-Gvern issa li hu kkonfermat li l-Freeport minn din ir-riforma kollha se jigwadanja vantagg finanzjarju kbir ghax ser jiehu l-hlasijiet li qabel kienu jiehdu l-Cargo Handling u li fuq numru ta’ snin jammontaw ghall-miljuni kbar, li jgieghel lil Freeport jonqos ftit eluf fis-sena biex izomm miftuh ufficju l-Marsa fejn il-Burdnara ikunu jistghu jwettqu l-hlasijiet minghajr ma joqoghdu jitilghu u jinzlu l-Freeport xi hames darbiet kuljum.

3. Ghada t-Tlieta, 4 ta’ Lulju jekk il-Gvern jibqa’ ma jiccaqlaqx ma jkunx hemm hrug u dhul ta’ containers mill-Freeport.

Il-Mexxejja tal-GRTU jiltaqghu ghada fid-9.45am mal-Media quddiem il-Gate tal-Freeport biex jispjegaw is-sitwazzjoni

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).