SME Chamber

Il-Kwistjoni Dwar il-Final Withholding Tax ta’ 12% ta’ Trasferimenti ta’ Proprjeta

Il-GRTU din il-gimgha laqghet lill-Izviluppaturi tal-Proprjeta (Property Developers) u lil Agenti tal-Bejgh tal-Proprjeta (Estate Agents) biex f’laqghat separati jiddiskutu fid-dettal l-impatt tad-decizjoni tal-Budget li t-taxxa fuq it-trasferiment ta’ proprjeta tinbidel minn wahda ta’ capital gains tax ghall-final withholding tax .

Il-GRTU din il-gimgha laqghet lill-Izviluppaturi tal-Proprjeta (Property Developers) u lil Agenti tal-Bejgh tal-Proprjeta (Estate Agents) biex f’laqghat separati jiddiskutu fid-dettal l-impatt tad-decizjoni tal-Budget li t-taxxa fuq it-trasferiment ta’ proprjeta tinbidel minn wahda ta’ capital gains tax ghall-final withholding tax .

Kemm l-Agenti tal-Bejgh ta’ Proprjeta kif ukoll l-Izviluppaturi tal-Proprjeta qablu li l-Ligi kif inhi ser tohloq problemi kbar ghall-izviluppaturi li illum jixtru proprjeta u jtellghu bini li jimbiegh l-aktar lil Maltin. Dan hu xoghol li illum johloq hafna impjiegi u hafna attivita ekonomika lil hafna imprendituri zghar u self-employed barra li jwassal fuq s-suq proprjeta “affordable” ghall-hafna li jfittxu biex jixtru darhom.

Il-GRTU ghalhekk iltaqghet mas-Segretarju Parlamentari l-Onorevoli Tonio Fenech fejn resqet il-kummenti tal-izviluppaturi. Il-GRTU ipprezentat kontro proposti lil gvern kif il-ligi tista tigi amendata biex filwaqt li jinzamm l-beneficcju tas-sistema l-gdida ma jkunux mghobbija b’taxxa mhux accettabbli dawk li joholqu ix-xoghol.

Il-GRTU f’isem l-Agenti tal-Bejgh tal-Proprjeta u f’isem l-Izviluppaturi tal-Proprjeta ser tipprezenta fil-granet li gejjien dokumenti bl-amendi ghall-Abbozz tal-Ligi li jimplimenta l-Estimi u Mizuri Amministrattivi ohra, Taqsima II li jamenda l-Att dwar it-Taxxa fuq l-Income.

Il-proposti tal-GRTU huma mmirati biex tinghata option lil dawk li jixtru, jizviluppaw u jbieghu l-proprjeta f’terminu ta’ zmien preskritt li jkollhom l-ghazla li jkomplu jhaddnu s-sistema ta’ 7% provisional tax u 35% tax fuq il-qliegh stabbilit skond ir-rendikont ta’ spejjez ipprezentati mill-izviluppatur.

Il-GRTU wkoll talbet li jkun estiz immedjatament it-terminu ta’ zmien li fih irid isir it-trasferiment jew bejgh ta’ proprjeta fejn l-avviz tal-konvenju ta’ bejgh jew trasferiment jkun diga sar ghaliex il-perjodu sal-31 ta’ Dicembru 2005 hu qasir wisq.

L-amendi tal-GRTU huma wkoll intizi li min jiret proprjeta jgawdi mill-vantaggi tat-taxxa ta’ 12% final witholding fuq l-profitt flok il-35% li kienet tghodd qabel. Wkoll jibqghu igawdu mit-12% withholding dawk li jbieghu proprjeta li titpogga fuq is-suq wara numru ta’ snin li tkun nxtrat. Il-GRTU kienet resqet proposti f’dan is-sens qabel il-Budget ghax issotni li kif kienet it-taxxa fuq din it-tip ta’ proprjeta kienet ingusta u kienet kawza ta’ pressjoni zejda fuq l-prezzijiet tal-proprjeta.

Mid-diskussjonijiet li l-GRTU kellha mall-Onorevoli Tonio Fenech il-GRTU hi sodisfatta li hemm possibilta qawwija ta’ soluzzjoni prattika dwar din it-taxxa fl-ahjar interess ta’ kulhadd.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).