SME Chamber

Il-Kunsill tal-GRTU, illum iltaqa’ mall-Ministru Austin Gatt

Il-Kunsill tal-GRTU – Kamra Maltija ghan-Negozji Zghar u Medji, illum iltaqa’ mall-Ministru Austin Gatt, Ministru tal-Investiment, Industrija u t-Teknologija tal-Informatika bhala bidu tal-process mniedi mill-Ministru Gatt ta’konsultazzjoni mal-Korpi Kostitwiti ewlenin dwar il-progett ta’ Smart City

Il-Kunsill tal-GRTU – Kamra Maltija ghan-Negozji Zghar u Medji, illum iltaqa’ mall-Ministru Austin Gatt, Ministru tal-Investiment, Industrija u t-Teknologija tal-Informatika bhala bidu tal-process mniedi mill-Ministru Gatt ta’konsultazzjoni mal-Korpi Kostitwiti ewlenin dwar il-progett ta’ Smart City

Il-GRTU ilha sa mill-bidu nett f’konsultazzjoni kontinwa mal-Ministeru ta’ l-Investiment, Industrija u t-Teknologija ta’ l-Informazzjoni u fil-laqgha tal-lum il-Ministru ta dettalji ta’ kif ser ikunu imqassam il-progett b’75% ghall-skop kummercjali immirat biex jiggenera l-mpjiegi u 25% ghall-skop residenzjali kif wkoll il-linkages li dan il-progett kbir u uniku ghall-Malta ser ikollu mas-settur kummercjali Malti.

Il-President tal-GRTU Paul Abela u d-Direttur Generali tal-GRTU Vince Farrugia spjegaw dak li l-GRTU qed taghmel u behsiebha taghmel biex l-imsiehba tal-GRTU ikunu nfurmati bl-izviluppi fit-twettiq ta’ dan il-progett. Dan biex is-sidien tan-negozji Maltin ikunu kontinwament f’posizzjoni li jahtfu kull opportunita u jippreparaw ruhhom biex jintegraw mas-sistemi godda ntrodotti f’Malta permezz ta’ Smart City.

Il-GRTU tara dan il-progett bhala ndikatur ewlieni ta’ fejn irid imexxi pajjizna biex f’dinja dejjem aktar ibbazata fuq it-teknologija tal-informatika u f’dinja fejn il-kostruzzjoni u l-izvilupp industrijali qieghed dejjem jaddotta processi favur l-ambjent, pajjizna jkun rikonoxxut u apprezzat bhala pajjiz evolut.

Malta b’dan il-progett mhux biss ser tirkeb fuq investiment immirat lejn il-futur imma ser tigbed lejha turizmu ta’ natura gdida. Il-GRTU ser tibqa f’kuntatt kontinwu mal-izviluppaturi tal-progett Smart City biex tizgura li l-kummercjant Malti jkun lest ghall- opportunitajiet godda li ser jinfirxu fis-snin li gejjin fuq l-istimolu ta’ Smart City.

Il-Ministru Austin Gatt esprima s-sodisfazzjon tieghu ghall-interess u s-support tal-GRTU u wieghed li jghaddi dan il-messagg lil operaturi ta’ Smart City. Huwa sahaq fuq il-vizjoni tieghu li jara grupp gdid ta’ intraprendituri zghar u medji Maltin fil-qasam ta’ l-ICT.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).