SME Chamber

Il-Kunsill Nazzjonali tal-GRTU jiltaqa’ mall-Prim Ministru l-Onorevoli Dr Lawrence Gonzi

Ghall-okkazjoni tal-eghluq l-ewwel sena ta’ Dr Lawrence Gonzi bhala Prim Ministru u l-ewwel sena ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, l-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU, iltaqa’ mall-Prim Ministru fejn r-rapprezentanti ta’ setturi ekonomici differenti organizzati fil-GRTU, Malta Chamber of Small and Medium Enterprises, taw analizi ta’ kif sejrin l-affarijiet fid-diversi setturi taghhom.

Ghall-okkazjoni tal-eghluq l-ewwel sena ta’ Dr Lawrence Gonzi bhala Prim Ministru u l-ewwel sena ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, l-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU, iltaqa’ mall-Prim Ministru fejn r-rapprezentanti ta’ setturi ekonomici differenti organizzati fil-GRTU, Malta Chamber of Small and Medium Enterprises, taw analizi ta’ kif sejrin l-affarijiet fid-diversi setturi taghhom.

Il-President tal-GRTU, Paul Abela u d-Direttur Generali, Vince Farrugia ipprezentaw analizi ta’ kif policies u strategiji differenti tal-Gvern, l-aktar dawk fiskali, qed jolqtu lill-intraprizi zghar u medji li joperaw f’firxa kbira tal-ekonomija Maltija.

Il-mexxejja tal-GRTU sostnew li l-maggoranza tal-haddiema Maltin ma jahdmux mall-gvern jew mall-intrapriza tal-gvern u lanqas ma jahdmu fil-fabbriki, izda jahdmu jew f’intraprizi privati zghar u medji jew bhala self-employed. Il-maggoranza ta’ dawk li jahdmu f’dawn l-intraprizi ma humiex suggetti ghall-ebda ftehim kollettiv milhuq ma xi Union tal-haddiema. Il-GRTU temmen izda li l-istrategiji tal-gvern huma wisq dominanti mill-interessi ta’ dawk li m’humiex attivi fin-negozji z-zghar. Il-mexxeja tal-GRTU sostnew li l-qafas globali ta’ policies tal-gvern huma korretti izda, l-GRTU tqies li l-prioritajiet huma hziena ghaliex m’humiex immirati l-ewwel u qabel kollox biex ikattru l-gid nazzjonali (GDP). Il-GRTU issostni li l-policies tal-gvern kemm dawk fiskali kif ukoll dawk dwar l-intrapriza u l-ekonomija qed jinjoraw kwazi ghall-kollox l-firxa kbira ta’ intraprizi zghar u medji li m’humiex fabbriki ghall-manifattura jew hotels. Il-GRTU issostni li prattikament ma hemm l-ebda ghajnuna ghall-intraprizi z-zghar ta’ pajjizna barra s-settur tal-biedja u sajd.

Il-mexxejja tal-GRTU talbu bidla radikali ghal mod kif il-gvern qed imexxi il-politika tieghu lejn l-intrapriza z-zghira ta’ pajjizna u ghal mod kif is-settur pubbliku jistma lis-sidien tal-intraprizi z-zghar bhala l-uniku rimedju biex is-sidien ta’ negozji z-zghar jergghu jiehdu nifs gdid u fiducja li l-policies tal-gvern ser jahdmu.

Il-Prim Ministru ferah lis-Sur Paul Abela, bhala l-President il-gdid tal-GRTU u l-Ufficcjali u Kunsilliera godda tal-GRTU u esprima r-ringrazzjament u l-apprezament tieghu ghas-servizz siewi li tghati l-GRTU lill-membri u lill-pajjiz. Huwa esprima l-fiducja shiha tieghu li l-mizuri li qed jiehu l-gvern ser jaghtu r-rizultat mixtieq u assigura lil GRTU li ser isir kull sforz biex fejn jista’ jitranga fl-isteress ahjar tal-intraprizi z-zghar ta’ pajjizna, dan ser isir . Il-Prim Minissistru assigura lill-GRTU li hu ser jara li l-apparat kollu governattiv ikun aktar miftuh ghall-htigijiet tal-intraprizi z-zghar Maltin u li jsir dak kollu possibli fic-cirkostanzi finanzjarji ta’ pajjizna illum, biex is-sidien tan-negozji Maltin ikunu facilitati biex ikabbru n-negozju w iharsu l-quddiem b’fiducja gdida.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).