SME Chamber

Il-Kunsill Lokali tal-Mosta ma Jitghallem Qatt

Il-GRTU tappella lil Gvern biex jikkontrolla lil certi Sindki. Il-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozjanti Zghar u Medji temmen li certi Sindki u Kunsilli Lokali jidher li wahhluha f’rashom li jghamlu li jistghu biex ikomplu jsallbu u jifnu lis-sidien tan-negozji z-zghar li jahdmu fil-lokalita taghhom. Ezempju gwap hu dak tal-Mosta.

Il-GRTU tappella lil Gvern biex jikkontrolla lil certi Sindki. Il-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozjanti Zghar u Medji temmen li certi Sindki u Kunsilli Lokali jidher li wahhluha f’rashom li jghamlu li jistghu biex ikomplu jsallbu u jifnu lis-sidien tan-negozji z-zghar li jahdmu fil-lokalita taghhom. Ezempju gwap hu dak tal-Mosta.

Wara li ghal snin shah in-negozji tac-centru tal-Mosta ilhom isoffru mill-konsegwenza tad-tidwir tat-taffiku li wara tant snin baqa’ ma ttrangax skond kif kienu mweghda s-sidien tan-negozju, issa ghall-darb’ohra s-Sindku tal-Mosta qed jimponi bidliet bla ebda konsultazzjoni u ebda ftehim mas-sidien tan-negozji.

Il-progett il-gdid li qed jigi impost fic-centru tal-Mosta ser ikompli jnaqqas l-ispazju tal-parking disponibbli u ser jaghmilha aktar difficli biex il-hwienet tal-Pjazza u tac-centru kummercjali jkunu jistghu jinqdew u jaqdu ahjar lil klijenti taghhom. Is-Sindku ma ta’ kaz xejn tat-talbiet biex jikkonsulta mas-sidien tal-hwienet allavolja jaf li dan hu obligu taht l-Ligi tal-Kunsilli Lokali. Issa wara li ma ikkonsultax dwar l-progett, rega lanqas ma kkonsulta dwar it-twettiq tieghu, bir-rizultat li qabad u ghalaq ic-centru tal-Mosta bla ma ta’ kaz xejn tal-hsara li qed igieghel lis-sidien tal-hwienet isoffru. Dan l-eghluq ghat-traffiku qed isir meta ghadu ghaddej ix-xoghol fuq t-toroq ewlenin ta’ barra l-Mosta

Il-GRTU issostni li l-Gvern ma jistax jibqa’ jhalli lil certi Sindki u Kunsilli li jibqghu jgiebu ruhhom b’dan l-mod goff u nsensittiv ghall-ahhar. Jidher izda li l-Gvern qata’ qiesu li jzomm kontrol fuq ceri Sindki u l-prezz qed ikollhom ihallsuh s-sidien tan-negozji z-zghar.

Il-GRTU qed tappella lill-Gvern biex isib tarf ta’ din l-problema. Sindki bhal tal-Mosta, bl-imposizzjoni ta’ progett bla konsultazzjoni u mposizzjoni ta’ CCTV fic-centru li sallab biha lil hwienet kollha; bhas-Sindku ta’ tas-Sliema u ta’ Santa Venera li qabdu u mponew penali ta’ Lm20 kuljum fuq l-kuntratturi u ohrajn bhas-Sindku tal-Msida li impona, wkoll bla sahha ta’ Ligi, penali ta’ lira kull metru ghall-eghluq ta’ siti taht kostruzzjoni u Sindki ohra li jdawwru t-traffiku, imponew parking schemes u wahhlu CCTV’s u qed jesageraw bic-citazzjonijiet u l-multi li qed ifajjru fuq numru bla qies ta’ sidien tan-negozji. Ma jistghux jibqghu ghaddejjin qiesu xejn mhu xejn.

Is-sidien tan-negozji z-zghar ta’ pajjizna jridu bidla f’din l-mentalita kiefra lejhom li issa saret marda. Il-Gvern bilfors issostni l-GRTU irid jiehu mizuri hu ghax wahedhom is-Sindki jibqghu ma jaghtux kaz.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).