SME Chamber

Il-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU jiltaqa’ mal-President ta’ Malta l-E.T. Edward Fenech Adami

Illum it-Tnejn, 20 ta’ Marzu 2006 fil-11.15am

Il-GRTU qed tiltaqa’ mal-ghola awtoritajiet tal-pajjiz bil-ghan li tizgura li din is-sena tkun is-sena li vera taghmel id-differenza ghan-negozji zghar u medji Maltin u Ghawdxin. Hekk kif nersqu lejn it-tieni anniversarju ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea il-GRTU temmen li jista’ jsir hafna aktar biex in-negozji zghar u medji Maltin u Ghawdxin ihossu positivament il-vantaggi tas-shubija. Il-kampanja tal-GRTU bdiet f’Jannar bil-presenza tal-Prim Ministru l-Onor Lawrence Gonzi fil-Konferenza Annwali tal-GRTU u ser tkompli llum fil-laqgha mal-President ta’ Malta.

Illum it-Tnejn, 20 ta’ Marzu 2006 fil-11.15am

Il-GRTU qed tiltaqa’ mal-ghola awtoritajiet tal-pajjiz bil-ghan li tizgura li din is-sena tkun is-sena li vera taghmel id-differenza ghan-negozji zghar u medji Maltin u Ghawdxin. Hekk kif nersqu lejn it-tieni anniversarju ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea il-GRTU temmen li jista’ jsir hafna aktar biex in-negozji zghar u medji Maltin u Ghawdxin ihossu positivament il-vantaggi tas-shubija. Il-kampanja tal-GRTU bdiet f’Jannar bil-presenza tal-Prim Ministru l-Onor Lawrence Gonzi fil-Konferenza Annwali tal-GRTU u ser tkompli llum fil-laqgha mal-President ta’ Malta.

Hawn taht issib id-diskors tal-okkazjoni tal-President tal-GRTU Paul Abela.
EMBARGO: 11.30am

Ghaziz President, hu unur ghalija, bhala President tal-GRTU, li nindirizzak f’din l-ewwel okkazzjoni ufficjali li l-Kunsill tal-GRTU qed jiltaqgha mieghek. Nirringrazzjak li accettajt l-istedina taghna u nghidlek mal-ewwel ghaliex xtaqna din il-laqgha.

Il-GRTU, kif taf int, hadet sehem attiv u, nghid wkoll, decisiva, waqt in-negozjati biex Malta tissieheb fl-Unjoni Ewropeja. L-analizi ekonomici li kellna f’idejna kienu qed juru bic-car li l-ekonomija Maltija, mhaddma kif kienet fuq il-kuncett tal-mixed economy, kienet wasslet fi sqaq.

Il-kumbinazzjoni ta’ protezzjoni ghall-operaturi li jahdmu ghas-suq lokali, u liberalizazzjoni fejn tidhol intrapriza li timmira lejn l-esportazzjoni, akkumpanjata minn livell qawwi ta’ interventi mill-gvern, u l-awtoritajiet kwazi gvern, fit-thaddim tal-ekonomija, kienu wasslu lil ekonomija fi stat ta’ no-growth. Nemmnu li ghalhekk li d-dejn nazzjonali beda tiela’ b’rati mhux accetabbli, li riflessjoni tal- izbilanc qawwi bejn dak li l-gvern jonfoq u dak li l-gvern idahhal, sitwazzjoni li tigbah lil dik ta dak li jrid jibqa’ jghix komdu imma m’ghandux mezzi biex johloq introjtu biex isostni l-kumdita’ tieghu.

Kien jidher car li Malta htieget strategiji godda li jifthu opportunitajiet ghal tkabbir gdid tal-ekonomija Maltija. L-analizi tal-ekonomist taghna uriet li t-triq ewlenija kienet il-partecipazzjoni ta’ Malta fis-suq kbir Ewropew. Dan kien ifisser shubija fl-Unjoni Ewropeja. Dan kien ifisser li Malta riedet twettaq program mahsub ta’ re-allokazzjoni ta’ rizorsi kemm umani kif ukoll finanzjarji u ta’ rizorsi ohra biex l-ghanijiet mixtieqa jintlahqu. Kien ifisser fuq kollox bidla kbira fil-mentalita’ ta’ hafna sidien ta’ intraprizi Maltin, tal-impjegati tal-gvern u tal-haddiema in generali. Ghalina fil-GRTU kien ifisser li ridna nfasslu strategija bil-ghaqal kemm waqt in-negozjati, kif wkoll qabel nidhlu, u aktar u aktar ghal wara li nidhlu. Kburin li kellna strategija bhal din.

Ghax il-GRTU ma bezghatx minn din l-istrategija mehtiega. Ma bezghatx mill-problemi kbar li t-twettiq ta’ din l-istrategija kienet ser tghabbina bihom. Hassejna li bhala mexxejja ta’ settur hekk importanti ghal pajjizna – dak ta’ negozji u sidien ta’ intraprizi zghar minn kull settur tal-ekonomija – ghax, Sur President, illum bi kburija nghidu, li minn organizazzjoni tan-nies tal-hwienet, illum il-GRTU firxet fuq kull qasam tal-intrapriza hu x’inhu s-settur, frixna ghal kull tip ta’ negozju fejn hemm sid li jmexxi hu, – iva, hassejna, bhala mexxejja, li lin-nies taghna nigwidawhom u nghinuhom jimxu fit-triq li hi fl-ahjar interess taghhom, tan-negozju taghhom, tal-familji taghhom u tal-impjegati taghhom u l-familji taghhom.

Illum, Sur President, gejna hawn, biex mieghek, li hdimt tant biex l-opportunita Ewropeja saret realta’, niflu flimkien, hekk kif wasalna ghat-tieni anniversarju ta’ Malta fl-Unjoni Ewropeja, x’jista’ jsir biex l-aspirazzjoni taghna, dik li naghmlu lil Malta zona mill-aktar kompettiva fis-Suq Wiehed Ewropew, issir realta’.

F’dawn is-sentejn, Sur President, hdimna hafna. Jien personalment relattivament gdid, hafna mill-membri tal-Kunsill Ezekuttiv ukoll huma godda, pero naf b’liema dedikazzjoni dawk ta’ qabli u d-Direttur Generali, in partikulari, hadmu biex illum wasalna fejn ahna llum. Illum il-GRTU mhux biss hi membru attiv hafna tal-MCESD u hi involuta f’kull livell ta’ kunsultazzjoni, Dan ukoll barra x-xoghol kbir li ghandna u li dejjem jikber biex inzommu firxa ta’ aktar minn 7,000 negozju u sid ta’ intraprizi infurmat u ppreparat. Illum ahna, barra minn dan, llahqu wkoll mal-impenji ma jieqfu qatt tas-shubija fl-Unjoni Ewropeja. Impenjati fil-European & Social Council fejn ahna rapprezentanti direttament, fil-EuroCommerce, l-ghaqda Ewropeja li tirraprezenta l-organizazzjonijiet nazzjonali mis-settur tal-kummerc, u fil-UEAPME, li hi l-federazzjoni ewropeja tal-intraprizi zghar u medji u f’organizazzjonjiet ohra Ewropej li jirraprezentaw setturi partikulari li f’Malta nirraprezentawhom ahna. F’dawn l-organizazzjonijiet ahna attivi u partecipanti denji.

Dan kollu illum poggina aktar minn qatt qabel f’sitwazzjoni fejn nistghu nkunu msiehba socjali mill-aktar effettivi, f’isem l-imsiehba taghna, l-oqsma li nirraprezentaw, u ghal pajjizna. Nemmnu li b’inha vicin il-gvern u l-awtoritajiet jkunu f’posizzjoni ahjar biex lil Malta ingiebulha l-ahjar u rresqu lejna futur ahjar. Ahna hekk nemmnu. Dnub izda li mhux kulhadd fl-awtorita jemmen dan.

Sur President, niddejjaq nghidlek dan. Ghadu mhux kulhadd fl-awtoritajiet konxju tal-kapacitajiet u l-importanza tan-negozji z-zghar ta’ pajjizna. Ghad hawn wisq pregudizzji. Ghad hawn wisq fl-amministrazzjoni u fil-politika nies li jahsbu li jekk m’intiex sid ta’ fabbrika, sid ta’ lukanda jew sid ta’ xi stabbiliment kbir, allura qiesek m’inti xejn. In-nies taghna jahdmu fil-lokalitajiet ta’ Malta kollha. Dawn huma l-maggoranza tal-istabilimenti. Illum terz tal-prodott gross nazzjonali gej minn dawn l-istabilimenti. In-nies taghna mis-setturi kollha li nirraprezentaw – trading, retailing, garaxxijiet tat-tiswija, zviluppaturi, kuntratturi, burdnara, appartamenti ghat-turisti, host families, postijiet tad-divertiment, bars u snack bars, u servizzi ta kull generu – ihaddmu flimkien aktar minn terz tan-nies kollha li jahdmu

Ghalhekk ahna nixtiequ naraw lil pajjizna enterprise-driven. Nixtiequ qabel ma tittiehed decizjoni l-awtoritajiet jaraw l-ewwel x’effett ser ikollha fuq min irid jinvesti u jhaddem u jkabbar il-gid. Minflok, izda, sfortunatament, ghandna regulation-driven economy. Qiesu nippremjaw lil min jivvinta xi regulament gdid. Nahsbu li r-regolamenti joholqu l-gid. X’hin nigu ghal ghajnuna ghandna insibu wisq tfixkil. Qed imbaghtu,Sur President, biex nibdlu din l-mentalita.

In-nies taghna jridu jkabbru, iridu joholqu aktar gid. Mhux vera li ma jridux jindukraw l-ambjent jew li ma jridux jobdu r-regolamenti jew li ma jridux ihallsu t-taxxi. Izda hemm livell accettabli ghal kollox. Illum il-livell ta’ taxxi fuq l-intraprizi qed jaffigna. Difficli tlahhaq. U kif taqa’ lura taqbez fuqek it-Tax Compliance Unit. In-numru ta’ inspections, wardens, regolamenti, formoli, u talbiet ohra fuq hina u fuq hwejjigna, qed jiflina. B’danakollu, Sur President, in-nies taghna jimxu u l-gid jidher. U jista’ jkollna aktar gid jekk il-gvern jghaggel fir-riformi ta’ ligijiet li qed jifluna. Ghalhekk ahna il-hin kollu ninsistu ghar-riformi

Ahna nemmnu fil-better regulation. Nemmnu f’sistema fejn l-imsiehba socjali jiddahhlu dejjem aktar fid-decizjonijiet. Nemmnu f’konsultazzjoni vera u mhux tinfurmana meta tlestiha wahdek. Nemmnu fuq kollox fuq il-kapacita tan-nies taghna. Nemmnu bil-kbir li ghandna hila nkunu ahjar.

Gejna ghandek, Sur President, ghax inhossu li mieghek, bl-esperjenza kbira tieghek, nistghu nitkellmu. Nittamaw li tuza l-influwenza tieghek biex l-ostakoli li baqa’ nnaqsuhom. Ghax nemmnu tassew f’dak li ghedna fil-bidu ta’ din is-sena: irridu l-2006 tkun is-sena li taghmel id-differenza ghan-negozji zghar u medji Maltin. Irridu inizjattivi godda biex is-sidien tan-negozji jharsu ‘l quddiem b’aktar fiducja. In-nies taghna jridu jahdmu. Iridu li s-sistema tkun warajhom u maghhom u mhux kontrihom u f’saqajhom. Ghalhekk nittamaw f’mentalita aktar posittiva lejn is-sid tal-intrapriza.

Ir-realta Ewropeja hi importanti ghalina. Ma rridux li ndumu ma niehdu l-vantaggi kollha tas-shubija. Hekk kif naslu ghat-tieni anniversarju ta dak il-jum memorabbli ghal pajjizna inhossu li hu zmien tajjeb ghal ezami serju tas-sitwazzjoni u biex naghmlu rizoluzzjonijiet godda halli l-intoppi li ghandna nirbhuhom. Ahna certi li bis-support taghna dawn l-intoppi jintrebhu. Ahna ir-rizoluzzjonijiet taghna ghamilnihom. Nistennew li s-sistema minn, fuq s’isfel, taghmel ir-rizoluzzjonijiet taghha, fost l-ohra li taghmel 2006 l-ahjar sena ghan-negozji ta’ pajjizna.

Sur President, nirringrazzjak li smajtna. Niehdu gost nisimghu lilek. Shabi kollha ghandhom hsibijiet li jixtiequ jaqsmu mieghek. Ghal darb’ohra, nirringrazzjak u nixtieq inhallilek rikordju ta’ din l-okkazzjoni. Nghaddilek ukoll kontribuzzjoni minn naha taghna ghall-Community Chest Fund.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).