SME Chamber

Il-Kummenti tal-GRTU ghal Budget 2005

Pass Zghir il-Quddiem izda il-boghod mis-Soluzzjoni


Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprise –
tifhem il-messagg tal-Budget 2005: “irridu nahdmu aktar”. Hu ghalhekk li
tirrikonoxxi posittivament id-decizjoni tal-gvern li jnehhi l-privileggi zejjed
fejn jidhol leave mix-xoghol u vaganzi. Il-GRTU tirrikonoxxi wkoll posittivament
l-ispinta li l-gvern deciz li jaghti lit-turizmu ghax dan hu qasam importanti
hafna ghall-ekonomija taghna. Posittiv ukoll hu l-isforz tal-gvern li jindirizza
l-problema tal-budget deficit minghajr ma jweggha lil min hu batut. Il-GRTU
wkoll tapprezza li anke fis-sitwazzjoni ekonomika hazina li qieghed fiha
pajjizna l-gvern fassal mizuri li jghinu lil min irid ihaddem u holoq skemi biex
min ma jahdimx jinghata l-opportunita’ li jitharreg u li jahdem u
jipproduci.

 

Il-GRTU izda tqies li ghalkemm il-Budget 2005 hu
fid-direzzjoni t-tajba b’danakollu jzomm lura wisq milli jkun kuraggus bizzejjed
li jaghti spinta serja u qawwija lil ekonomija. Meta l-gvern qed jghid li
l-ekonomija s-sena d-diehla ser tikber b’ 1.5% f’termini reali u 4.7% termini
nominali jidher bic-car li kulhadd f’pajjizna bilfors irid jaghmel sforz akbar
biex jizdied l-investiment, tonqos n-nefqa pubblika u fuq kollox jitrazzan
id-dejn nazzjonali (Malta ghandha it-tielet l-ghar record ta’ dejn nazzjonali
bhala ratio tal-GDP fost il-25 membru tal-EU). Meta fl-2003 l-ekonomija waqghet
lura u fl-2004 l-ekonomija imxiet il-quddiem biss 0.6% jidher car li biex
infiequ mill-mard ekonomiku li ghandna, nghalqu l-budget deficit u noholqu
xoghol ghall kulhadd, u irridu bilfors nsiru aktar kompetittivi.Il-mizuri fil-Budget huma ftit wisq biex tissahhah verament
il-kompetittivita. Qed jaghmel zball kbir min qed jghid li dan hu budget
tas-sidien. Il-Budget kellu jaghti ncentivi aktar lil min irid johloq ix-xoghol
u jkun aktar iebes fuq it-tnaqqis tan-nefqa pubblika u fit-trazzin tal-pizijiet
li huma mghobbija bihom l-entrepreneurs. Il-mizuri favur l-intraprizi z-zghar
huma ftit wisq u mhux ser ikollhom effett specjali. Zgur m’humiex bizzejjed biex
itaffu ghad-daqqa ohra li ser jaqilghu n-negozji Maltin meta l-gvern ser izid
id-dhul tieghu mit-taxxi b’Lm45 miljun ohra is-sena d-diehla. Dan ifisser li
t-total ta’ dhul mit-taxxi ser jitla ghall-Lm756 miljun u dan fost l-ohrajn
b’zieda ta’ Lm27 miljun mill-VAT u Lm13 miljun ohra fl-income tax u dhul iehor
min taxxi ohra u taxxi godda. Dan kollu fi zmien meta l-ekonomija m’hiex tikber
u meta l-flus fl-idejn mhux bizzejjed biex isostnu l-intraprizi z-zghar kollha
ta’ pajjizna li maghhom jahdmu 55,000 ruh. Il-GRTU issaqsi publikament jekk
hemm’x xi pjan li terga tizdied il-VAT, haga li zgur l-GRTU ma taqbilx
maghha.


B’aktar pizijiet xorta wahda l-gvern ser jispicca b’deficit
generali ta’ Lm98 miljun. Il-GRTU temmen li jekk mhux ser isiru sforzi akbar
biex l-ekonomija tikber ser nibqghu fic-cirku vizzjuz li ilna fih 10 snin:
il-gvern jonfoq dejjem aktar u biex ilahhaq jintaxxa aktar u jiddejjen aktar.
Il-piz. jaqgha fuq l-entrepreneur u fuq kull min irid jinvesti f’pajjizna u
johloq postijiet tax-xoghol godda. Ir-rizultat ta’ dan hu li flok tkattir
ekonomiku qed jkollna tnaqqis u flok aktar gid qed ikollna qaghad u zieda
fid-dejn tal-intraprizi, tal-household Maltin u tal-gvern. Il-GRTU tqies li
l-ixkiel li ghandha l-intrapriza hu kbir wisq u ftit li xejn qed jehfif b’dan
il-Budget. Il-GRTU wkoll tqies li jekk l-ekonomija ser tikber 4.7% f’termini
nominali l-gvern ma kellux jhalli n-nefqa pubblika tikber b’ 8%, ghalhiex b’hekk
flok il-quddiem swer nibqghu miexjin lura.


Mill-lat ta’ spinta lil
ekonomija dan l-Budget mhux qed joffri hafna u mhux jaspira zieda fil-fiducja li
s-sidien tal-intraprizi Maltin ghandhom bzonn biex jinvestu aktar, jahdmu aktar
u joholqu aktar impjiegi u jkabbru l-gid ta’ pajjizna. Il-piz fuq l-bicca
l-kbira tal-intraprizi qed jizdied u bla spinta qawwija lil ekonomija hafna qed
jaraw futur aktar imdallam. Il-GRTU tqies li l-gvern tilef opportunita din
s-sena li jkun vera kuragguz, deciziv u nnovattiv. Jekk l-isforzi taghna bhala
Maltin mhux ser ikunu bizzejjed, Malta jkollha fi ftit snin tbaghti
l-umiljazzjoni li l-Unjoni Ewropeja fi Brussels tiddeciedi ghalina x’irridu
nghamlu biex infiequ mill-mard ekonomiku serju li ghandu
pajjizna.


Il-GRTU ser tibqa tahdem flimkien mar-rapprezentanti
tal-organizazzjonijiet l-ohra li jirraprezentaw l-kummerc, l-industrija u
t-turizmu biex nikkonvincu lir-rapprezentanti tal-haddiema li minghajr Patt
Socjali serju u decisiv mhux ser naslu. Il-gwaj hu maghna u bla ftehim u azzjoni
decizziva ser jibqa maghna.


Il-GRTU temmen li l-istrutturi fiskali u
amministrattivi u s-sistema kollha tal-finanzjament tal-entitajiet pubblici u
tas-servizzi socjali hi hazina. Bla Patt Socjali, l-gvern ser isibha bi tqiela
biex jirristruttura bis-serjeta’. Bla ftehim serju nibqghu bis-soluzzjonijiet
bhal dawn tal-Budget 2005: nofs lehja u neqsien mill-isforz qawwi u deciziv li
jwassal bis-serjeta ghas-soluzzjonijiet li pajjizna ghandu bzonn.


Il-GRTU tqies l-Budget 2005 bhala pass zghir fid-direzzjoni t-tajba izda
ftit wisq biex naslu.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).