SME Chamber

Il-Hlasijiet tal-Portijiet Nezlin izda Ghadhom Gholjin

Il-GRTU tinnota b’sodisfazzjon li l-Gvern beda jiccaqlaq b’mod affettiv fuq il-hlasijiet li n-negozjanti jridu bil-fors jaghmlu ghall-hrug u dhul ta containers fil-portijiet Maltin. Dak li kien thabbar fit-28 ta’ Gunju 2006 mill-Malta Maritime Authority u li kien ipprezentat bhala rohs fit-tarriffi Portwali ma kienx rohs xejn. L-MMA qatt ma kellha titkellem qabel ma negozjat, ma kulhadd, pakkett shih li kien ifisser rohs bis-serjeta ghall-hrug u dhul ta’ containers.

Il-GRTU tinnota b’sodisfazzjon li l-Gvern beda jiccaqlaq b’mod affettiv fuq il-hlasijiet li n-negozjanti jridu bil-fors jaghmlu ghall-hrug u dhul ta containers fil-portijiet Maltin. Dak li kien thabbar fit-28 ta’ Gunju 2006 mill-Malta Maritime Authority u li kien ipprezentat bhala rohs fit-tarriffi Portwali ma kienx rohs xejn. L-MMA qatt ma kellha titkellem qabel ma negozjat, ma kulhadd, pakkett shih li kien ifisser rohs bis-serjeta ghall-hrug u dhul ta’ containers.

Minflok, l-MMA ghazlet takkuza lil min ikkritikha li huma kontra r-riforma tal-portijiet. Min hu qrib l-portijiet u l-MMA innifisha jaf li l-GRTU dejjem kienet favur ir-riforma. Ir-riformi izda kellha tolqot il-hlasijiet zejda tal-privleggati u l-monopolji li jiddominaw ix-xoghol tal-portijiet.

Minflok gara hekk izda gew attakkati l-burdnara u l-agenti tal-vapuri li bejniethom ihaddmu aktar minn 1,500 ruh u li bejniethom ghandhom investimenti li jqumu il-miljuni tal-liri u huma kollha privati.

Il-Burdnara ghandhom is-support tal-kummercjanti u esportaturi kollha ghax dawn kollha jafu li fost il-burdnara m’hemm l-ebda kartell, anzi hemm kompetizzjoni sfrenata ta’ min jghati l-aqwa servizz bl-ahjar ingenji u trakkijiet u bl-inqas prezzijiet. Ir-Riforma kellha taffetwa l-ineficjenzi kbar li gabu l-port il-kbir fil-faqar ta investiment li waqa’ fih illum u lil dawk li bla ma jinvesta xejn hobzhom dejjem mahbus.

Issa, fl-ahhar, wara l-azzjoni tal-GRTU, r-rati bdew nezlin. Bdew nezlin mir-rati gholjin li l-negozjanti kellhom ihallsu sa mill- 1 ta’ Lulju 2006. Ir-rati li qed jithallsu llum ghall-Freeport izda xorta wahda ghandhom gholjin b’ 5% aktar fuq containers tal-20 pied u b’8% aktar fuq container tal-40 pied. L-GRTU ghalhekk ghadha tippressa lil-Gvern biex jisgura li jkun hemm tnaqqis aktar.

Il-GRTU tawgura li n-negozjati li l-Gvern ghad ghandu mal-kuntrattur il-gdid tal-Port il-Kbir u mal-Freeport jgib tnaqqis aktar, Riforma li twassal biss ghal zidiet fl-ispejjez tan-negozjanti biex min hu komdu jibqa’ komdu, mhi riforma xejn.

Dwar l-Freeport l-GRTU issa waslet qrib ghal arrangament ahhari dwar kif ser jiffunzjona l-Ufficju tal-Hlas fid-Dwana fix-Xatt tal- Belt u dwar arrangamenti ohra li jiffacilitaw ix-xoghol tal-burdnara. Hu ttamat li jkun hemm konkluzjoni dwar dan sal-gimgha id-diehla.

Il-GRTU tiddikjara pubblikament li ma taqbel xejn ma dawk li jghidu li jirraprezentaw lil kummerc u l-industrija izda jridu jgibu l-bidliet bil-paroli biss u billi jikkritikaw, flok li jsostnu, lil min, bhall GRTU, jiehu azzjoni bis-serjeta favur il-bidla.

Il-GRTU tibqa issostni li jekk ma ssehhx il-bidla vera li ssarraf f’ tnaqqis vizibbli fir-rati tal-hlasijiet li jaghmlu l-kummercjanti ghas-servizzi portwali, il- GRTU tkun lesta, terga tiehu azzjoni.

Ghax bid-dgergir biss f’Malta ma tasalx.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).