SME Chamber

Il-Hairdressers ihossuhom rikattati u misruqa mit-Tax Compliance Unit

Is-sala tal-Halland Hotel kienet ippakjata bil-Hairdressers ghal-Laqgha Generali li l-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji, sejhet ghalihom ilbierah.

Il-Hairdressers iltaqghu biex jiddiskutu pjan ta’ azzjoni li jizgura li l-Gvern jaghti widen tan-numru ta’ problemi li huma serji bizzejjed li qed jheddu l-futur tan-negozju taghhom.

Is-sala tal-Halland Hotel kienet ippakjata bil-Hairdressers ghal-Laqgha Generali li l-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji, sejhet ghalihom ilbierah.

Il-Hairdressers iltaqghu biex jiddiskutu pjan ta’ azzjoni li jizgura li l-Gvern jaghti widen tan-numru ta’ problemi li huma serji bizzejjed li qed jheddu l-futur tan-negozju taghhom.

L-aktar kwistjoni tahraq li ssemmiet fil-laqgha hi dik dwar it-Tax Compliance Unit. Il-bicca l-kbira tal-Hairdressers Saloons issa gew imgieghla jiffirmaw agreement mat-Tax Compliance Unit li jisfurzhom taht kwalunkwu cirkustanza, ihallsu ammont fiss ta’ flus kull xahar bil-quddiem ghal tlett snin. Dan biex jaghmel tajjeb ghal-hlas tal-VAT u l-Income Tax. Il-bicca l-kbira tal-hairdressers qalu li huma kellhom bil-fors jiffirmaw l-agreement li gie impost fuqhom mit-TCU ghaliex kienu mhedda b’investigazzjonijiet fit-tul, penaltijiet, imghax b’rati ta’ uzura u inkwiet iehor li jgennen lil kull min hu fin-negozju. Il-Hairdressers ghalhekk qeghdin ihallsu fix-xahar hlasijiet iebsin irrispettivament jekk il-bejgh hux qed jizdied u irrespettivament mill-ispejjez li dejjem jizdiedu. Il-GRTU assigurat lill-hairdressers li ser tara li dan l-abbuzz tal-awtortijiet jinqata’.

“Il-kwistjoni tat-Tax Compliance hi wahda li l-GRTU topponi”, sahaq id-Direttur Generali tal-GRTU, Vince Farrugia, li mexxa l-Laqgha, “ghaliex taqleb ta’ taht fuq il-ligijiet tat-taxxi ewlenin f’Malta, l-Income Tax u l-VAT. Il-ligijiet Maltin tat-taxxi m’humiex anti-business jekk dawn jitahadmu sewwa. Il-VAT tithallas meta il-bejgh isir u tingabar lura fuq dak li ma jinbieghx u ma jsirx hlas ta’ VAT jekk m’hemmx bejgh. L-istess l-Income Tax: it-taxxa tithallas jekk isiru il-profitti wara li jitnaqqsu l-ispejjez kollha. L-ebda sid ta’ intrapriza jew negozju m’hu obligat ihallas bil-fors bhallikieku t-taxxa kienet kera, jbiegh jew ma jbieghx, jaqla’ jew ma jaqlax. Is-sistema tat-Tax Compliance dawret ta’ taht fuq xi haga li hi flessibli ghal wahda rigida u fissa biex issa bl-ispejjez ewlenin tan-negozji kollha fissi, l-uniku haga flessibli hi l-paga tal-haddiema tal-azjenda. Hafna negozji ghalhekk qed ikunu kostretti li biex jibqghu jfendu jnaqqsu l-impjegati. Ghalhekk il-GRTU isosstni li t-Tax Compliance hi anti-business u anti-employment.”

Il-Kumitat il-gdid li ntaghzel fil-Laqgha tal-Hairdressers ser jiehu din il-kwistjoni bhala l-issue l-aktar importanti u l-GRTU ser tiftah negozjati mal-Ministeru tal-Finanzi biex ikun assigurat li s-sistema ta’ Tax Compliance titranga. F’isem il-hairdresser ser titlob li z-zidiet qawwija fl-ispejjez li l-Hairdressers qed isofru wara li giet introdotta Soprataxxa tal-elettriku ikunu mnaqqsa mir-rati li l-hairdressers qed ikunu mgeghla jhallsu bil-quddiem. Il-GRTU ukoll ser tizgura li l-impatt negattiv li l-istess Soprataxxa ikkawzat fost l-konsumaturi b’rizultat ta’ nuqqas ta’ xoghol ghal hairdressers saloon tkun ukoll riflessa fil-hlasijiet li l-hairdressers huma sfurzati li jaghmlu taht il-kuntratti li twikkew bihom mat-Tax Compliance.

Il-GRTU ser tara wkoll li titwaqqaf sistema serja ta’ licenzji tan-negozju tal-hairdresser biex tkun rikonoxxuta l-kwalitajiet tas-servizzi u ma tibqax is-sistema tal-lum li kulhadd jiftah bl-addocc bla imposizzjoni ta’ standards stabbiliti u bla kwalifika approvata. Il-GRTU ser tara li jinqatghu l-abbuzi ta’ dawk li jahdmu minn taht, li qed ikissru s-suq, iwaqqghu l-istandards u waqt li jevitaw taxxi u l-kundizzjonijiet tal-Health & Safety. Li qed jigri llum hu li l-abbuziv ifendi u min hu ta’ standard u licenzjat skond il-ligi ikun sfurzat mit-Tax Compliance biex jitlef u jbaghti. Vince Farrugia f’isem il-Kunsill tal-GRTU assigura lill-hairdressers li l-GRTU qed taghti importanza kbira lil din il-kwistjoni ghaliex issa huma hafna l-intraprizi f’diversi oqsma li huma mhedda u msallba bil-pizijiet esagerati li qed timponi fuqhom it-Tax Compliance Unit. Dan fi zmien meta l-gvern qed jghid li ser jaghti prijorita’ lit-tishih tan-negozji zghar ta’ pajjizna.

Il-GRTU ser tara wkoll li jinholqu skemi godda ta’ assistenza li jimmiraw biex il-livell ta’kwalita ta’ servizz fis-settur tal-hairdressing ikompli joghla biex ikun selvagwardjat l-ghixien tal-hairdressers professjonali.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).