SME Chamber

Il-Gvern jilqa’ t-Talba tal-GRTU fejn sidien ta’ hwienet jinghataw permess jifthu f’Festi Pubblici

 Fil-25 ta' Jannar 2012 l-GRTU organizzat laqgha ghall-membri taghha mall-Onorevoli Jason Azzopardi, Ministru ghall-Kompetizzjoni Gusta, Negozji Zghar u l-Konsumatur, fejn fost affarijiet li gew diskussi qamet diskussjoni dwar l-possibilta' li tigi mahfura s-somma ta' Ewro 700 sabiex sid ta' hanut jkun jista jiftah f'Festi Pubblici li jaqghu matul l-Gimgha. Il-GRTU giet mitluba sabiex tahdem fuq il-granet ta' Festi Pubblici li jaqghu matul 2012 u tipprezenthom lill-Ministru sabiex jigu diskussi fil-Kabinet. Il-Gvern laqa' t-talba li għamlitlu l-GRTU sabiex l-istabbilimenti kummerċjali kollha f'Malta u Għawdex jirbhu d-dritt ghall-hanut jew stabbiliment taghhom li jiddeciedu huma jekk jifthux biex iservu l-pubbliku f'numru ta' festi pubblici minghajr ma jhallsu s-somma ta' Ewro 700. Il-lista li talbet l-GRTU ghan-nom tas-sidien ghas-sena 2012 hi din:

Il-Gimgha 10 ta' Frar (ma lahqitx intlahqet decizjoni), fejn l-ħwienet jistgħu jiftħu mill-4 ta' filgħodu sat-8 ta' filgħaxija, is-Sibt 31 ta' Marzu, il-Hamis 7 ta' Ġunju, il-Ġimgħa 29 ta' Ġunju, is-Sibt 8 ta' Settembru, il-Gimgha 21 ta' Settembru. 

Il-Festi pubbliċi għas-sena 2013 huma:

Il-Hadd 10 ta' Frar (f'dan il-kaz ser jahbat Hadd il-Karnival), il-Hadd 31 ta' Marzu,il-Gimgha 7 ta' Ġunju, is-Sibt 29 ta' Ġunju, il-Hadd 8 ta' Settembru, is-Sibt 21 ta' Settembru

Id-dati ghas-sena 2013 hawn fuq msemmija huma suggett ghad-disussjoni minhabba li hemm xi festi li jaqghu l-Hadd li jridu jimbidlu ma granet ohra li jaqghu matul il-gimgha. Il-GRTU taghmilha cara li din hija issue ta' Festi Pubblici li jaqghu matul il-Gimgha u mhux issue ta' Sunday Trading.

Dawk l-istabbilimenti kummerċjali li huma liċenzjati bħala stabbilimenti ta' catering jew bħala nightclubs, diskoteki jew post ieħor fejn isir iż-żfin, jistgħu jibqgħu miftuħin sal-4 ta' filghodu fil-lejl tas-7 ta' April 2012.

Il-ħinijiet tal-ftuħ tal-istabbilimenti kummerċjali għall-perjodu tal-Milied, jiġifieri bejn l-1 ta' Novembru u s-7 ta' Jannar se jibqgħu l-istess mingħajr ebda eċċezzjoni fejn dawn jistgħu jiftħu mit-Tnejn sal-Hadd mill-4 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħaxija.

Il-festi pubbliċi li jaqgħu f'dan il-perjodu li huma t-8 ta Diċembru, it-13 ta' Diċembru, Jum Il-Milied u Jum l-Ewwel tas-sena se jkunu jistgħu jiftħu bejn l-4 ta' Filgħodu u l-10 ta' filgħaxija mingħajr ebda eċċezzjoni.

Is-sitwazzjoni ghalhekk hi kif gej;

Dawk is-sidien li jixtiequ jifthu f'dawn il-granet msemmija ma humiex obbligati li jhallsu Ewro 700 sabiex jaghmlu dan. Il-GRTU taghmilha cara li mhux obbligu sabiex wiehed jiftah anzi, tappella lis-sidien kollha biex jekk mhux tant importanti kummercjalment ghandhom jaghtu priorita lis-serhan taghhom bhala individwi u tal-familja taghhom kif ukoll s-serhan tal-impjegati taghhom u l-htigijiet tar-residenti fil-madwar tan-negozju taghhom.   

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).