SME Chamber

Il-Gvern jiddeciedi dwar il-Golf Course – Decizjoni Tajba u f’Waqtha

Id-decizjoni li ha l-Gvern li jirsisti biex issir l-Golf Course, jaghzel post adekwat u jahdem hu biex igib l-permessi mehtiega, hi decizjoni tajba u f’waqtha.

Il-Gvern jiddeciedi dwar il-Golf Course – Decizjoni Tajba u f’Waqtha

Id-decizjoni li ha l-Gvern li jirsisti biex issir l-Golf Course, jaghzel post adekwat u jahdem hu biex igib l-permessi mehtiega, hi decizjoni tajba u f’waqtha.

Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises, – l-organizazzjoni Nazzjonali li tirraprezentha l-akbar firxa ta’ negozji li kollha jiddependu mit-turizmu, minn dejjem tghat is-support taghha ghal-inizjattivi privati u pubblici biex Malta ukoll tidhol ghas-suq dejjem jikber ta’ turizmu marbut mall-loghba tal-Golf. Il-GRTU temmen li l-prodott turistiku Malti jrid jizviluppa billi joffri inizjattivi godda u din tal-Golf hu pass importanti u fit-triq it-tajba.

Il-GRTU giet ikkunsultata dwar l-ghazla tas-sit ta’ hdejn Ghajn Tuffieha u l-Manikata u qablet mall-ewwel ma din l-ghazla. Il-GRTU tqies li din l-ghazla tiftah opportunitajiet godda ghall-kummerc u t-turizmu fiz-zona tan-nord ta’ Malta li illum jiddependi hafna mit-turizmu u dan bla hsara ekologika u b’attenzjoni aktar effikaci ghall-ambjent eccellenti li tgawdi din iz-zona f’dak li hu kosta, veduti u natura.

Il-GRTU fuq kollox qablet mall-procedura proposta mill-gvern, dik li jkun l-gvern responsabbli biex jinhargu l-permessi u biex jara li dawn l-permessi jinkludu s-salvagwardja kollha li johorgu mill-istudju tal-impatt ambjentali li ser ihallas ghalih ukoll il-gvern. Il-GRTU taqbel li b’dan l-mod il-promoturi u zviluppaturi li jidhlu ghal dan il-progett mhux biss jiffrankaw hafna inkwiet zejjed u hafna telf ta’ zmien, izda wkoll jkunu f’posizzjoni li jhallsu prezz ghola lil gvern biex jaghmel tajjeb ghall-proprjeta u l-vantagg ekonomiku li l-izviluppatur jkun ser jgawdi. Il-GRTU tapprezza li l-Gvern qed joffri medda ta’ art kbira bizzejjed biex il-Golf Course issir sewwa u fuq skala internazzjonali filwaqt li jkun hemm spazju biex kull impatt negattiv li jista johrog mill-istudji li iridu jsiru ikun mitigat.

Il-GRTU issa tistenna ukoll decizjoni ahharija u malajr dwar il-Golf Course f’Ghawdex ghax Ghawdex ukoll jinhtieg inizjattivi godda fil-qasam tat-Turizmu.

Il-GRTU qed twieghed is-support shih taghha biex dan l-progett jitwettaq fi zmien ippjanat u tittama li dan hu pass iehor minn sensiela ta’ inizjattivi godda biex l-prodott turistiku Malti jkompli jizviluppa u jimbidel biex jkun akat kompetittiv f’suq aggressiv.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).