SME Chamber

Il-GRTU wara l-bidu fis-sehh tal-ismoking ban

Il-GRTU accettat b’sodisfazzjon il-postponiment tal-imposizzjoni ta’
l-ismoking ban fuq il-postijiet tad-divertiment u r-restoranti. Din hi decizjoni
li evitat konfrontazzjoni bla bzonn. Baqa’ izda xi jsir biex il-ligi tkun gusta
ma’ kulhadd.

ï‚· Ghad iridu jkunu stabbiliti l-istandards mill-Malta Standards
Authority biex l-apparat li jintuza jkun konformi ma’ standards approvati.
ï‚·
Ghad iridu jsiru diskussjonijiet dwar kif se jithaddmu l-proceduri ghall-ghazla
ta’ zoni non-smoking u smoking.
ï‚· Ghad ukoll jridu jkunu stabbiliti proceduri
dwar kif ser isiru l-inspections u kif ser ikunu notifikati s-sidien ta’
l-istabbilimenti meta jkun hemm rapporti negattivi.
ï‚· Zgur li ghad iridu
jsiru tahdidiet kif ser tkun emendata l-ligi biex jitnehhew l-penalitajiet
esagerati u titnehha l-oggezzjoni l-kbira tal-GRTU kontra li s-sidien jistghu
jmorru l-habs meta jinqabad xi hadd ipejjep fl-istabbiliment.

Bhala
organizazzjoni li tirraprezenta lis-sidien ta’ l-istabbilimenti milquta, il-GRTU
tistenna li bla aktar telf ta’ zmien tkun tifforma parti mill-kumitat
konsultattiv imwaqqaf taht it-Tobacco Control Act. Dan huwa pass importanti
hafna biex minn issa ‘l quddiem l-affarijiet isiru sewwa u bla argumenti
pubblici zejda.

Il-GRTU wkoll qed tistenna li l-Employment Relations
Board u mhux il-Ministeru tas-Sahha, jistabbilixxi meta u fuq liema proceduri
l-haddiema jkunu jistghu jieqfu mix-xoghol meta jkun hemm theddida reali ghal
sahhet il-haddiem ikkawzata mit-tipjip. Kif inhi l-ligi llum, din il-kwistjoni
mhix cara.

Fl-ahharnett il-GRTU ghadha qed tistenna l-gvern jghid
x’ghajnuna finanzjarja u fiskali ser jaghti biex is-sidien ta’ l-istabbilimenti
jkunu jistghu jikkonformaw mal-ligi minghajr ma jitghabbew bi spejjez kbar ohra.
Il-Ministeru tas-Sahha sal-lum ghadu ma applikax biex jigbed fondi taht
l-assistenza strutturali mill-Unjoni Ewropeja biex jintuzaw ghal dan
il-ghan.

Dawn huma l-punti fundamentali li l-GRTU ressqet lill-Ministru
tas-Sahha fit- tahdidiet li kellha mieghu. Il-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU hu
konfidenti li b’rieda tajba minn naha tal-gvern dawn il-problemi ghandhom
jirrisolvu ruhhom biex il-ligi tithaddem sewwa fiz-zmien
stipulat.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).