SME Chamber

Il-GRTU, Vince Farrugia u s-Sidien tal-Huts ta’ Qali Crafts Village

Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – ilha tirraprezenta lis-sidien tal-huts ta’ Ta’ Qali ghall-13 il-sena. Matul dan iz-zmien il-GRTU ghamlet kull sforz possibli biex il-Crafts Village ta’ ta’ Qali jkun upgraded biex jilhaq livell accetabbli ghall-destinazzjoni turistika ta’ valur bhal ma taspira li tkun Malta. Il-GRTU persistetament insistiet li l-progett ikun integrat fil-pjanijiet l-ohra ta’ Ta’ Qali bhal ma hu l-Park Nazzjonali u l-postijiet ta’ rekrejazzjoni u sports skond il-Pjan ta’ azzjoni dwar Ta’ Qali. Il-GRTU fin-negozjati kollha matul dawn is-snin dejjem rat li l-interessi ta’ dawk li investew l-ahjar snin ta’ hajjithom u flushom u t-talenti taghhom biex Ta’ Qali Crafts Village ikun zviluppat ma jitaffgux taht progetti u pjanijiet godda li ma jzommux bhala perm l-craftsmen li huma l-qofol ta’ Crafts Village.

Il-GRTU, Vince Farrugia u s-Sidien tal-Huts ta’ Qali Crafts Village
Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – ilha tirraprezenta lis-sidien tal-huts ta’ Ta’ Qali ghall-13 il-sena. Matul dan iz-zmien il-GRTU ghamlet kull sforz possibli biex il-Crafts Village ta’ ta’ Qali jkun upgraded biex jilhaq livell accetabbli ghall-destinazzjoni turistika ta’ valur bhal ma taspira li tkun Malta. Il-GRTU persistetament insistiet li l-progett ikun integrat fil-pjanijiet l-ohra ta’ Ta’ Qali bhal ma hu l-Park Nazzjonali u l-postijiet ta’ rekrejazzjoni u sports skond il-Pjan ta’ azzjoni dwar Ta’ Qali. Il-GRTU fin-negozjati kollha matul dawn is-snin dejjem rat li l-interessi ta’ dawk li investew l-ahjar snin ta’ hajjithom u flushom u t-talenti taghhom biex Ta’ Qali Crafts Village ikun zviluppat ma jitaffgux taht progetti u pjanijiet godda li ma jzommux bhala perm l-craftsmen li huma l-qofol ta’ Crafts Village.

Vincent Farrugia d-Direttur Generali mexxa l-bicca l-kbira tan-negozjati u ippartecipa f’sieghat twal ta’ diskussjonijiet u sal-lum hadd ma iddubita mill-integrita tieghu. Kien ghalhekk ta’ sorpriza ghall-GRTU li xi hadd insinwa bla ebda bazi ta’ xejn li Vincent Farrugia fuq din il-kwistjoni ghandu ci conflict of interess. Il-GRTU hi sodisfatta ghall ahhar li fuq din l-kwistjoni u fuq l-ebda kwistjoni ohra ipprezentat mill-GRTU f’isem il-membri taghha matul is-snin li Vincent Farrugia la qatt kellu u lanqas ghandu xi conflict of interest ghax mhu f’xejn involut fuq bazi personali li jislet jkollu conflict of interest mall-intraprizi li huwa jirraprezenta hu x’inhu l-Board jew Kumitat li qieghed membru tieghu.

Il-GRTU dwar l-progett ta’ Ta’ Qali hadmet ma gvernijiet u Ministri differenti mall-MDC, mall-MEPA, mall-gvern centrali u mall-Malta Enterprise u fuq kollox mas-Segretarju Parlamentari, Edwin Vassallo u mall-Prim Ministru Dr.Lawrence Gonzi u mall-Prim Ministru ta’ qabblu. Il-GRTU tistenna li l-gvern isib soluzzjoni ragunata li hi fl-interess ta’ kulhadd u li jinqata’ t-theddid ta’ zgumbrament lil min hobzu jaqlagha biss min Ta’ Qali.

Il-GRTU izda tichad li xi hadd, Prim Ministru, Ministri, Segretarji Parlamentari, MEPA, Malta Enterprise jew xi hadd iehor mill-1994 l’hawn irrifjuta li jkellem lill-GRTU u lil Kumitat tas-Sidien tal-membri tal-GRTU. Il-GRTU tichadd ukoll li fil-proposti prezenti li qed jipprezenta l-gvern m’ghandhomx bazi tajba ghal ftehiem ghas-sidien kollha. Jista jintlahaq ftehiem bi ftit aktar kooperazzjoni. Il-GRTU hi fiducjuza li dan il-ftehiem jista jsir. Izda m’ghandux ikun hemm min aktar ghandu interess li ma jsir xejn milli li jsir xi haga sewwa u gusta skond l-esigenzi tal-pajjiz.

Il-GRTU tichad fuq kollox li d-Direttur Generali, Vincent Farrugia ghandha xi conflict of interess ghalhiex huwa jipprezenta l-interessi tas-sidien tan-negozji zghar u medji fuq l-Malta Enterprise Corporation. Allahares jkun acettat l-kuncett li min jkun fuq Board biex jirraprezenta l-interessi ta’ setturi differenti fis-socjeta jkollu konflitt jekk jipprezenta l-veduti tas-setturi li ghalihom jitkellem. Jekk ikun accettat dan kieku d-demokrazija naqilbuha rasha l-isfel.

Il-GRTU tichad wkoll l-kumment li ghamel il-gurnalista Owen Galea tal-Orizzont li Vincent Farrgia ma kienx disponibbli ghall-kummenti wara dak li intqal fil-laqgha li s-sidien tal-huts ta’ Ta’ Qali kellhom mall-Onorevoli Edwin Vassallo. La l-email, la l-mobile u lanqas it-telephones privati u tal-Ufficini ta’ Vincent Farrugia ma jindikaw li Owen Galea ikkuntatja f’xi hin lill-Vincent Farrugia.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).