SME Chamber

Il-GRTU u l-SMART CITY @ MALTA

Delegazzjoni tal-GRTU – Kamra Maltija ghan-Negozji Zghar u Medji – iltaqghet mal-Ministeru tal-Industrija, Investiment u Teknologija tal-Informatika biex tkun taf aktar dwar il-progett SmartCity @ Malta.

Fid-delegazzjoni tal-GRTU kien hemm rapprezentanti mis-settur IT, tat-Turizmu, tal-Kuntratturi u Developers u tad-direzzjoni generali tal-GRTU mmexxija mill-President Paul Abela u id-Direttur Generali Vincent Farrugia. Il-prezentazzjoni f’isem il-Ministeru saret minn Claudio Grech il-Kap tas-Segretarjat tal-Ministeri u l-ufficjal inkarigat mill-progett ta’ SmartCity

Delegazzjoni tal-GRTU – Kamra Maltija ghan-Negozji Zghar u Medji – iltaqghet mal-Ministeru tal-Industrija, Investiment u Teknologija tal-Informatika biex tkun taf aktar dwar il-progett SmartCity @ Malta.

Fid-delegazzjoni tal-GRTU kien hemm rapprezentanti mis-settur IT, tat-Turizmu, tal-Kuntratturi u Developers u tad-direzzjoni generali tal-GRTU mmexxija mill-President Paul Abela u id-Direttur Generali Vincent Farrugia. Il-prezentazzjoni f’isem il-Ministeru saret minn Claudio Grech il-Kap tas-Segretarjat tal-Ministeri u l-ufficjal inkarigat mill-progett ta’ SmartCity.

Il-GRTU inghatat informazzjoni dwar id-dimensjoni tal-progett u it-time frames li fihom irid isir ix-xoghol. Inghatat informazzjoni wkoll ta’ x’tip ta’ xoghol u investiment ser ikun permezz fuq it-teritorju li ser jinghata lil investituri minn Dubai. Il-GRTU kienet assigurata li l-progett huwa primarjament marbut mal-izvilupp u t-thaddim ta’ ICT u Media zone kompleta u tal-ghola livell u li l-ghan hu li l-ambjent taz-zona li fih ser ikun zviluppat dan il-progett ikun imhares u jsir thaddim tal-aktar sistemi li huma environment-friendly u li kull investiment iehor li jsir bhal hotel, postijiet tal-akkomodazzjoni, hwienet u facilitajiet ta’ catering jkunu biss ancillary u biex jaqdu l-htigijiet tal-belt li ser tinholoq. Il-Ministeru assigura lil GRTU li zgur mhux l-intenzjoni li jsir sempliciment progett iehor ta’ zvilupp ta’ apartamenti, hwienet, bars u restoranti bhal ma sar band’ohra. L-ghan hu li jinholoq ‘cluster’ ta’ stabilimenti marbuta mal-funzjoni ewlenija ta’ ICT u Media enterprises izda li jkollhom ghad-disposizzjoni taghhom, u b’mod efficjenti, is-servizzi l-ohra kollha li jinhtiegu.

Il-GRTU esprimiet is-sodisfazzjoni taghha li l-Ministeru ha din l-inizjattiva hekk importanti li jgib lejn Malta l-ewwel progett ta’ dan it-tip fiz-zona tal-Unjoni Ewropeja. Huma bosta l-pajjizi kompetituri ta’ Malta li qed jippruvaw jgibu f’pajjizna dan il-kuncett li hadem sewwa f’Dubai u fil-postijiet l-ohra fejn l-istess investituri hadmu fuq l-istess tip ta’ progett. Il-holqien ta’ zona gdida bhal din flimkien mal-holqien ta’ 5, 600 post gdid ta’ xoghol b’65% minnhom fis-snajja tal-IT hu ferm importanti ghal Malta. Il-GRTU ghalhekk accettat li tifli aktar fid-dettal il-proposti li saru u taghti r-reazzjoni tal-imsiehba tal-GRTU fi zmien qasir. Iz-zewg partijiet qablu wkoll li jkomplu bil-process ta’ ko-operazzjoni biex ikun zgurat li l-progett isir skond iz-zmien ippjanat u f’kuntest fejn il-progett isir b’rabta mal-htigijiet u l-aspirazzjonijiet ta’ investituri Maltin f’oqsma li ikunu marbuta max-xoghol u t-thaddim ta’ Smart City @ Malta

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).