SME Chamber

Il-GRTU u l-Proposti tal-Gvern biex jgholli l-Prezz tal-Elettriku u d-Diesel jew Jgholli l-VAT

Il-GRTU u l-Proposti tal-Gvern biex jgholli l-Prezz tal-Elettriku u d-Diesel jew Jgholli l-VAT

Il-GRTU u l-Proposti tal-Gvern biex jgholli l-Prezz tal-Elettriku u d-Diesel jew Jgholli l-VAT

Matul dawn l-ahhar granet il-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji -indagat fost l-intraprizi fis-setturi rapprezentati mill-GRTU biex tara x’effett ikollhom dawn iz-zidiet fuq l-intraprizi diversi.

Ir-rizultat hareg car li kemm jekk jirdoppja l-elettriku kif ukoll jekk jghola b’mod goff l-prezz tad-diesel l-effett fuq hafna negozji jkun qawwi hafna. F’sitwazzjoni ta’ suq diga hazin mhux possibli li dawn l-ispejjez zejda jingabbru b’zidiet fil-prezzijiet tal-prodotti jew servizzi li huma joffru lill-konsumaturi, u ghalhekk hafna jkollhom jassorbuhom huma kif gara s-sena l-ohra biz-zieda fil-VAT u biz-zidiet kontinwi fil-prezz tad-diesel.

Il-gvern barra l-options ta’ zieda qawwija fil-prezz tal-elettriku u l-ilma jew zieda qawwija fil-prezz tal-fuels ippropona wkoll li jdahhal minflok zieda qawwija fil-VAT. Biex jingabru Lm50 miljun ohra l-VAT hu stmat li tkun trid titla sa rata ta’ 23% flok t-18% li hi llum.

Il-GRTU tablet li qabel tkun tista tiddeciedi l-gvern igib quddiem l-MCESD il-kumitat li jghati l-pariri dwar ix-xiri tal-fuels biex tkun accertata li ittiehdu l-mizuri ghaqlija kollha fix-xiri taz-zejt u mhux l-gvern sempliciment qed jghaddi kollox fuq dahar l-konsumatur. Ir-risposta hi li biex l-GRTU titkellem ma min hu responsabbli trid l-ewwel taghmel non-disclosure agreement imfassal mill-avukati tal-gvern u thallas garanzija bankarja qawwija. Il-GRTU tqies din ir-risposta turi li l-gvern mhux intenzjonat li jghid x’policies haddem fix-xiri tal-fuels.

Il-GRTU wkoll talbet informazzjoni dwar x’qed isir biex jitnehhew l-inefficjenzi li hi mghobbija bihom l-Enemalta u l-Power Station. Ir-risposta tal-gvern hi li dwar dawn ser jittiehdu passi fis-snin li gejjien.

F’dawn ic-cirkostanzi l-GRTU iddecidiet li bl-ebda mod ma tkun parti mid-decizjoni tal-gvern li jgholli l-fuels jew jirdoppja l-elettriku u hi kontra bil-kbir li terga tghola l-VAT jew li tizdied l-income tax. Il-GRTU ssostni li l-gvern iddecieda wahdu u ma ikkonsultax u ma jridx jghid kif xtara minn barra u x’mizuri qed jiehu biex jkun protett l-konsumatur u l-azjendi li juzaw l-elettriku u l-fuels kif ghandu l-obbligu li jaghmel taht ir-regoli tal-Unjoni Ewropea.

Ghaldaqstant l-GRTU ghaddiet d-decizjoni mehuda mill-Kunsill Ezekuttiv Nazzjonali tal-GRTU li bla informazzjoni korretta u sodisfacenti dwar x’mizuru hadu l-Gvern u l-Enemalta biex ikunu s-salvagwardjati l-ahjar interessi tan-negozji u l-konsumaturi Maltin, l-GRTU ma tintrabat xejn mad-decizjonijiet tal-Gveren li jgholli l-elettriku u l-fuels jew li jkompli jgholli it-taxxi.

Il-GRTU izzomm d-dritt li taghmel ir-rejazzjonijiet taghha skond dak li jiddeciedi l-gvern.

Il-membri tal-GRTU ikunu iggwidati skond ic-cirkostanzi.
For Release October 18, 2005

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).