SME Chamber

Il-GRTU u l-Ministru tal-Edukazzjoni jiftehmu dwar in-National Book Fair

Wara gimghat ta’ diskussjonijiet bejn il-Book Traders Maltin
rapprezentati mill-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises u
n-National Book Council f’isem il-Ministeru tal-Edukazzjoni, intlahaq ftehiem
dwar ir-regolamenti li ghandhom jithaddmu ghat-tqassiem gust tal-istands
fil-Book Fair li ser ssir mill-11 sal-14 ta’ Novembru 2004.


Il-kwistjoni
nholqot meta kuntrarjament ghal li jsir kull sena fejn l-istands fil-Book Fair
jittiehdu “on a first come, first served basis” din is-sena l-Book Council,
l-organizzaturi tal-Fiera f’isem il-Ministeru tal-Edukazzjoni, Zaghzagh u Xoghol
imponew regolamenti, bla konsultazzjoni mall-GRTU, liema regolamenti
effettivament kienu jiddiskriminaw kontra l-maggoranza tal-esebituri
tradizzjonali fil-Book Fair.

Il-GRTU tat-struzzjonijiet lill-imsiehba
taghha mill-qasam tan-negozju tal-kotba biex ma jippartecipawx fil-Fiera taht
l-kundizzjonijiet imposti. Il-GRTU wkoll bdiet il-process biex tinzamm
“Association Book Fair” separatament minn dik organizzata mill-Book Council.
Il-maggoranza tal-esebituri qablu li jiehdu sehem fl-Association Book Fair u
mhux fin-National Book Fair.

Wara tahdidiet bejn iz-zewg nahat
b’intervent ta’ Ufficjal gholi mill-Ministeru tal-Edukazzjoni, Zaghzagh u Xoghol
intlahaq ftehiem li bih:

ï‚· Ir-regolamenti gew mibdula
ï‚· Il-postijiet
disponibbli ghall-esebituri kollha zdied
ï‚· Tnehhiet id-diskriminazzjoni bejn
esebituri li jirraprezentaw djar tal-pubblikazzjoni tal-kotba indifferenti
ï‚·
Jkompli l-isforz tal-bejjiegha tal-kotba kollha biex jaghti spinta lix-xiri u
qari ta’ kotba b’enfasi fuq il-ktieb Malti.

L-Agenti tal-Kotba Maltin
membri tal-GRTU ser ikomplu bl-isforz taghhom biex tinzamm l-Association Book
Fair izda din issir fi granet ohra qrib il-Milied bi sforz iehor organizzat biex
l-konsumatur Malti jixtri minghand l-Agenti Maltin
tal-kotba.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).