SME Chamber

Il-GRTU u l-Ligi li ghaddejja mill-Parlament

Il-GRTU hi sodisfatta li l-Ministru tal-Finanzi wettaq dak li qal lil GRTU u irtira dik il-parti tal-Abbozz tal-Ligi li hemm quddiem il-parlament li timponi privilegg specjali qabel il-banek u qabel kull privilegg specjali taht kull ligi li tezizti u sar meta sar il-privilegg u dan b’konsegwenza fuq min ma jhallasx it-taxxi dovuti fi zmien preskritt.

Il-GRTU u l-Ligi li ghaddejja mill-Parlament

Il-GRTU hi sodisfatta li l-Ministru tal-Finanzi wettaq dak li qal lil GRTU u irtira dik il-parti tal-Abbozz tal-Ligi li hemm quddiem il-parlament li timponi privilegg specjali qabel il-banek u qabel kull privilegg specjali taht kull ligi li tezizti u sar meta sar il-privilegg u dan b’konsegwenza fuq min ma jhallasx it-taxxi dovuti fi zmien preskritt.

Il-gvern xorta wahda qed jillegisla biex jobbliga l-awtoritajiet tat-taxxi jirregistraw privilegg bil-vantaggi kollha ta’ precidenza li ghandhom l-awtoritajiet tat-taxxi izda talanqas mhux bi precidenza fuq haddiehor li ghandu precidenza skond il-ligijiet ta’ pajjizna.

Il-GRTU tibqa’ ssostni li l-gvern irid ibiddel l-atitudni tieghu lejn is-sidien tan-negozji u intraprizi Maltin. Hawn wisq qtugh in-nifs u ma jistax ikun li l-gvern jibqa’ jwassal il-messagg li s-sidien tal-intraprizi m’humiex f’dati hu li m’humiex essenzjali biex l-ekonomija Maltija terga tibda tikber. Ghaliex, issaqsi l-GRTU ma nisimghu qatt b’ahbar tajba? Ghaliex, qatt ma jithabbru skemi verament attrajenti, u mhux sempliciment kozmetici, li jghinu bis-serjeta’ lil min ihaddem u lil min jinvesti biex ihares lejn il-futur b’kuragg u fiducja?

Il-GRTU ma thares lil hadd li jabbuza, la mill-ligijiet tat-taxxi, u lanqas mill-ebda ligi. Anzi l-GRTU tiddejjaq tara li filwaqt li l-bicca l-kbira assoluta tas-sidien jimxu bir-reqqa mal-ligijiet, huma dawn li kontinwament huma ippersegwitati mill-awtoritajiet. Jekk l-gvern irid jippersegwita lil min jabbuza jaghmel sewwa izda m’ghandux jibqa jdejjaq u jsallab lil kulhadd.

Il-Ligi li hemm fil-Parlament bhalissa qatt ma giet diskussa mall-GRTU allavolja tolqot bil-kbir lis-setturi kollha rapprezentati mill-GRTU. Hu assolutament mhux sewwa li l-gvern l-ewwel jitfaghha u mbaghad jigborha. Il-Gvern illum imissu jaf li,bhalma jsir fl-Unjoni Ewropea, kull legizlazzjoni gdida, li tolqot lill-imsiehba socjali, ghandha, qabel titressaq fil-Parlament tkun diskussa mal-imsiehba socjali milquta u mhux biss ma min jidhirlu l-Ministru koncernat. Hekk messu gara dwar din il-ligi tant kontroversjali. B’konsultazzjoni attiva jista jahdem ahjar u lis-sidien tal-intraprizi jibda jaslilhom messagg aktar pozittiv milli messagg ta’ impozizzjoni biss kif taf taghmel il- burokrazija amministrattiva li mgobbija biha Malta llum.

Il-messagg tal-GRTU u wiehed car: Halluna nahdmu. Tfixkluniex. Iffacilitawna fix-xoghol taghna u l-Ekonomija tikber. Bit-tkabbir ekonomiku biss jitfejqu l-pjagi finanzjarji tal-gvern u mhux bl-inkwizizzjoni fuq min ihaddem u jinvesti.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).