SME Chamber

Il-GRTU u l-Gvern ma jiftehmux dwar il-Biccerija

Illum
it-Tnejn 8 ta’ Ottubru mhux ser issir qatla tac-canga wara li l-Ministeru
tal-Biedja habbar li fil-15 ta’ Ottubru il-Gvern kien se jimponi sistema gdida
ta’ kif isir ix-xoghol tat-tqattiegh u bejgh ta’ bhejjem maqtula fil-Marketing
Hall tal-biccerija. Dan l-management tal-biccerija iddecieda li jimponih
bla ma kien lahaq ftehiem mal-GRTU li tirraprezenta l-bicciera
(slaughterers/middlemen). Illum tkomplew it-tahdidiet, imma  ftehim ma
ntlahaqx ghax il-Gvern baqa’ jinsisti fuq sistemi li l-bicciera jsostnu li
effettivament joqtlu is-suq ghac-canga friska lokali.

ll-bicciera huma negozjanti  li jixtru minghand ir-rahhala li jrabbu
l-baqar u l-ghoggiela u dawn l-annimali wara li jittellghu l-biccerija jinqatlu
u wara li l-annimali maqtula jitpoggew ghal  ghazla tas-sidien tal-hwienet
tal-laham u xerrejja ohra, jitqattghu skond l-ordnijiet ta’ min jixtri u wara
jingarru direttament ghand ix-xerrejja.


Il-Ministeru tal-biedja bi ftehiem mal-bicciera ghaddej b'sensiela ta’
riformi u investiment biex il-livell ta’ operat jitranga u joghla l-livell ta’
igene fil-biccerija ghal-livell mitlub mid-direttivi Ewropej. ll-bicciera
instigati mill-GRTU investew u ikkoperaw bis-shih biex l-ghola livell ta’ igene
ikun assigurat. Il-Gvern issa izda qed imur oltre u bis-sistemi li jrid idahhal
fil-15 ta’ Ottubru jrid ikisser l-istruttura kompettiva tas-suq u jagmilha impossibbli
li l-bicciera jbieghu x-xoghol li jkunu xtraw minghand ir-rahhala jekk
mhux  b'telf kbir ghalihom.


Is-suq ghac-canga friska llum hu miftuh u barra l-kompetizzjoni tal-laham
tal-friza impurtata hemm wkoll il-kompetizzjoni  tal-laham frisk impurtat.
Daqs nofs it-total li kull gimgha johrog frisk mil-biccerija illum jingieb minn
barra u x-xerrej ghandu ghazla kompetittiva min fejn jixtri.


Filwaqt li l-kompetitur privat tal-biccerija jaghti lix-xerrej l-facilitajiet
kollha biex il-hwienet u resellers ohra li jixtru il-laham impurtat jkollhom
cans jaraw u jaghzlu u mhux jixtru  fil-ghama. ll-management tal-
biccerija issa qed jipretendi li jimponi fuq l-bicciera li  dawn ma
jibqghux ihallu lix-xerreja jaghzlu u jiddeciedu huma  xi jridu jixtru
wara li jkunu raw x'inqatel, izda li jixtru fl-ghama.


Is-sistema il-gdida timponi wkoll kundizzjonijiet li jaghmluha impossibbli
ghal-bicciera li jahdmu ghax la huma u lanqas il-biccerija m’ghandhom l-ingenji
u l-facilitajiet li jaghmluha possibbli li x-xoghol isir kif qed ikun iddettat.


Il-problema m'hiex wahda ta’ igene, issostni l-GRTU, ghax dwar dan il-bicciera
lesti biex jaddottaw regolamenti ta’ ilbies u proceduri, imma ta’
regolamenti  li m’humiex applikabbli ghas-suq zghir Malti fejn ma
jinbieghx annimal shih lix-xerrej imma bicciet skond id-domanda li kull hanut
ghandu. Hu ghalhekk  bilfors li jrid isir wiri u tqattiegh li normalment
f'bicceriji kbar ma jsirx.

Il-GRTU qed taghmel kull sforz biex twassal lil bicciera ghal ftehim imma
f'nuqqas ta’ ftehim il-GRTU kienet kostretta biex b'effett mil llum it-Tnejn 8
ta’ Ottubru l-bicciera ma jixtrux bhejjem minghand ir-rahhala u ghalhekk mil
llum 8 ta’ Ottubru mhux ser issir qatla tac-canga fil-biccerija.Dan l-GRTU mhux qed taghmlu
b'disprezz lejn ir-rahhala li lejhom minn dejjem kellha l-akbar rispett imma bi
protesta kontra l-imposizzjoni ta’ regolamenti li, bl-iskuza tal-igene, qed
ikissru l-istruttura kompettiva tas-suq u jkissru ix-xoghol tal-bicciera.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).