SME Chamber

Il-GRTU u l-Euro Changeover

Il-GRTU twiddeb kontra min irid iwerwer

Il-GRTU ghada tircievi kuljum complaints minn sidien tal-hwienet li huma “mgeghla” jibdlu l-cash registers jew il-weighing machines tal-hwienet taghhom minnhabba l-Euro Changeover.

Il-GRTU twiddeb kontra min irid iwerwer

Il-GRTU ghada tircievi kuljum complaints minn sidien tal-hwienet li huma “mgeghla” jibdlu l-cash registers jew il-weighing machines tal-hwienet taghhom minnhabba l-Euro Changeover.

Il-GRTU terga tfakkar li bl-arrangamenti li l-GRTU wasslet mal-Gvern l-htiega li jinbidlu l-cash registers ma tezistix. Din tghodd wkoll ghall-weighing machines u apparat iehor. Il-GRTU wkoll issa wasslet biex tifinalizza mal-Gvern skema tat-Tax Credits agevolata biex min irid, u min irid biss, ikun jista’ jibdel l-cash register soft-ware jew apparat iehor u jiehu vantagg fiskali biex b’hekk parti sew minn dak li jonfoq titnaqqas mit-taxxa dovuta fuq il-profitti.

Ghalhekk mhux veru li tal-hwienet iridu bilfors jibdlu xi apparat. Anzi l-GRTU zgurat li l-Gvern jixtri hu u jqassam b’xejn, ‘price tagger’ li tinghata lil kull hanut li ghandu bzonnu biex jaghmel d-dual price display. Min ma jistax jaghmel dual price display jew m’ghandux l-cash register armat ghall-Euro ser jinghata b’xejn conversion tables biex l-konsumatur ikun moqdi bla htiega ta’ nfieq zejjed. Ghalhekk il-parir tal-GRTU lil tal-hwienet hu car: tidhlux fi spejjez zejda minhabba l-Euro Changeover u thallux lil min idejjaqkom bi kliem zejjed.

Il-GRTU toggezzjoni bil-kbir ghall-min b’ irriponsabbilta qed igennen lin-nies li tal-hwienet ser jabbuzaw mill-Euro Changeover. Min ikesskes lil-konsumatur kontra tal-hwienet skop hazing ghandu. Zgur mhux gid qed jaghmel.

Il-GRTU zgurat fil-ftehiem li ghandha mal-Gvern li tal-hwienet jinghataw il-facilitajiet kollha biex ma jkunx hemm abbuzi. Il-GRTU qed taghmel kull sforz biex tizgura li hadd ma jabbuza. Il-GRTU kunfidenti li bil-koperazzjoni ta’ kulhadd abbuzi ma jkunx hemm u ghalhekk il-konsumaturi m’ghandhomx ikunu mbezza’ mill-Euro Changeover. Il-GRTU qed taghmel kull sforz biex tal-hwienet kollha jikkoperaw u jizguraw li l-konsumaturi jkunu moqdija sew u b’gustizzja. Il-GRTU tistenna wkoll li l-Euro changeover Unit tfittex tqassam l-“price taggers” u l-conversion tables kemm jista’ jkun malajr ghax ma jiswa xejn li hwienet jghazlu li jidhlu fl-iskema FAIR imbghad ma jinghatawx l-ghodod biex jahdmu. Hemm htiega ghall-aktar eficjenza minn naha tal-Gvern. Imma zgur li m’hemmx lok ghall-imbixx u t-tkesskis kontra in- nies tan- negozju. Minn hadd.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).