SME Chamber

Il-GRTU u l-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew

Illum il-Kandidat ghall-Elezzjonijiet ghall-Parlament Ewropew Dr Ian
Spiteri Bailey ipprezenta lil GRTU kopja tal-librett li ghadu kemm ippubblika,
Small and Medium Sized Enterprises (SME’s) in an Enlarged Europe.


Waqt
l-prezentazzjoni tal-pubblikazzjoni tieghu lis-Sur Joe Tabone, Senior Vice-
President tal-GRTU, Dr Ian Spiteri Bailey, qal li huwa bhala MEP irid jassigura
lil GRTU, bhala r-rapprezentant u l-vuci nazzjonali ewlenija ghan-negozji
z-zghar ta’ pajjizna li huwa jikkommetti ruhu li:

ï‚· Jzomm kuntatt
kontinwu ma’ kull min hu interessat u koncernat fuq l-intraprizi zghar u medji
f’pajjizna
ï‚· Li jara li impatt negattiv possibli fuq l-SMEs Maltin ikun ta
l-anqas dannu possibbli
ï‚· Li jizgura li jkunu avvanzati l-dejat illi jaghtu
ghajnuna lis-settur ta’ l-SME’s anke f’pajjizna
ï‚· Li jirsisti biex tidhol
kultura ta’ impact assessment fuq l-imprizi zghar u medji qabel ma jittiehdu u
jigu mplementati certu decizjonijiet f’pajjizna u fuq livell Ewropew
Dr Ian
Spiteri Bailey spjega wkoll x’kienet il-politika tal-Partit Popolari Ewropew
lejn l-intraprizi zghar u medji b’mod partikulari l-impenn tal-PPE li tinholoq
l-infrastruttura kollha necessarja sabiex l-intraprizi zghar u medji ma jibqghux
jhallsu prezz gholi minhabba burokrazija zejda.

Wiegeb ghall-GRTU, Vince
Farrugia, Direttur Generali. Vince Farrugia qal li l-GRTU sodisfatta li
ghall-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew resqu Kandidati li fosthom hemm min
jista’ verament jaghmel differenza fejn jidhlu l-interessi tal-intraprizi
z-zghar. “Il-GRTU hi deciza li tara li l-politici Maltin li qed jikkommettu
ruhhom favur in-negozji z-zghar, jwettqu bis-serjeta’ dak li jweghdu”. Illum
il-GRTU ghandha numru ta’ kwistjonijiet li jekk mhux ser ikunu risolti ser ikunu
l-kawza ta’ konflitti u nkwiet. Il-kwistjonijiet pendenti huma
dawn:

ï‚· Data Protection: Il-ligi tghid car u tond li min jigbor
informazzjoni ta’ impjegati jew klijenti ghax obligat mill-ligi dan huwa
ezentat. Ghalhekk il-GRTU issostni li n-negozji z-zghar kollha m’ghandhomx
ghalfejn jkunu obligati jirregistraw u jhallsu licenzja. Mhux kwistjoni ta’ Lm10
jew lm20 fis-sena. Din burokrazija zejda u tirraprezenta ipokrezija fi zmien li
kulhadd jghid kontra l-burokrazija zejda.

ï‚· Smoking Ban: Il-gvern
intrabat mall-GRTU li l-bars u postijiet ohra zghar mifruxa ma Malta kollha li
jkunu ezentati basta jkollhom extractors adekwati. Issa il-Ministru tas-Sahha
qed jerga jdawwar kollox. Din l-GRTU mhux ser toqghod ghaliha. Illum ghandna
sitwazzjoni fejn bil-kliem jinghad mod u bil-fatti nsibu mod iehor. Il-GRTU mhux
ser toqghod ghal dan u l-pulitici Maltin, fil-gvern, fl-oposizzjoni u
fil-Parlament Ewropej jridu jiehdu dan l-messagg bl-akbar serjeta’”

ï‚·
Ezenzjoni mill-Audit ghan-Negozzji Zghar: Il-Gvern wieghed li jezenta n-negozji
z-zghar mill-ispejjes zejda li jqabblu awdituri kull sena biex jarawlha l-kotba.
B’direttiva tal-Unjoni Ewropea n-negozji zghar illum jistghu jghamlu
dikjarazzjoni semplici skond il-ligi. Il-gvern din l-weghda baqa’ ma
implimentahiex.

ï‚· Assistenza lin-negozji zghar: “X’hin tghasar issib ftit
li xejn. “Il-GRTU qed taghmilha cara: min iwieghed irid iwettaq”. I-GRTU mhux
ser toqghod ghat-tidwir u l-kutrumbajsi” enfasizza Vince
Farrugia.

“Urejna din l-gimgha fil-Freeport li mhux ser noqghodu aktar
ghall-weghdi biss”. Vince Farrugia qal li l-GRTU qed tistenna li meta s-sidien
tan-negozji Maltin jinghataw direttivi biex jiddefendu l-interessi taghhom dan
jghamluh minghajr ma jkunu egoistici. Is-sidien tal-intraprizi Maltin jridu
jkunu lesti li jwiegbu biex jiddefendu dak li hu taghhom bi dritt”.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).