SME Chamber

Il-GRTU Twiegeb lill-Onorevoli Tonio Fenech u tinsisti li r-Riforma Fiskali hi urgenti u Essenzjali

Il-GRTU tiddikjara li l-gvern jaghmel hazin hafna jekk jipprova jirredikola lill-Korpi Kostitwiti membri tal-MCESD bhal GRTU li jirraprezentaw setturi ekonomici kbar. Sfortunatament hekk ipprova jaghmel l-Onor Tonio Fenech meta wiegeb ghall-proposti konkreti li ghamlet il-GRTU ghar-Riforma fl-Income Tax. Il-GRTU qed titlob li jkun hemm biss tlett rati ta’ income tax biex titnaqqas it-taxxa li tolqot lil eluf ta’ middle income earners. Il-parir tal-GRTU lil Onor Fenech hu li jpoggi madwar mejda u jipprova jifhem il-messagg tal-GRTU u johrog bi proposti alternattivi jekk tal-GRTU ma jaqbilx maghhom.

Il-GRTU tiddikjara li l-gvern jaghmel hazin hafna jekk jipprova jirredikola lill-Korpi Kostitwiti membri tal-MCESD bhal GRTU li jirraprezentaw setturi ekonomici kbar. Sfortunatament hekk ipprova jaghmel l-Onor Tonio Fenech meta wiegeb ghall-proposti konkreti li ghamlet il-GRTU ghar-Riforma fl-Income Tax. Il-GRTU qed titlob li jkun hemm biss tlett rati ta’ income tax biex titnaqqas it-taxxa li tolqot lil eluf ta’ middle income earners. Il-parir tal-GRTU lil Onor Fenech hu li jpoggi madwar mejda u jipprova jifhem il-messagg tal-GRTU u johrog bi proposti alternattivi jekk tal-GRTU ma jaqbilx maghhom.

Il-proposti tal-GRTU tfasslu wara Survey li ghamlet il-GRTU mal-imsiehba taghha mifruxa ma’ Malta u Ghawdex kollu. Il-messagg hu wiehed car: il-faxxa medja tal-popolazzjoni, dik il-faxxa li tinkludi haddiema teknici, ezekuttivi, manigerjali, professjonisti, self-employed, sidien tan-negozji u ohrajn mill-oqsma turistici, finanzjarji, assigurazzjoni u ICT, kollha nies li ma jiehdu xejn minghand il-gvern izda jhallsu l-akbar kwantita’ ta’ taxxi, xebghet u xebghet ghal ahhar thallas hi biex jonfoq bla razan haddiehor.

Din hi l-klassi medja li minn fuqha l-gvern l-aktar li jdahhal taxxi. Kieku s-sagrificcji ta’ dawn in-nies sewa biex il-gvern fejjaq il-marda tad-deficit li issa ilha maghna 10 snin, kieku llum dawn in-nies m’humiex fl-istat ta’ dwejjaq li huma. Izda l-gvern aktar ma jdahhal flus mit-taxxi ta’ dawn in-nies aktar jonfoq u aktar ma jonfoq aktar jzied fit-taxxi u jaghfas dejjem lil istess nies. Jekk il-gvern din is-sitwazzjoni mhux jifhimha hu zball kbir.

L-Onor Fenech ammetta li minn fuq din il-faxxa importanti ta’ haddiema u produtturi il-gvern qed idahhal Lm40 miljun zejda. Dan hu ezatt l-argument tal-GRTU. Dawn l-40 miljun huma t-taxxi zejda li l-gvern qed jigbor minn fuq dawn in-nies b’paragun mal-proposti gusti tal-GRTU. Il-livelli ta’ taxxi li qed tipproponi l-GRTU jirraprezentaw dak li l-klassi medja ta’ Malta thoss li hu gust li ghandha thallas u li lesta biex thallas biex taghmel l-isforzi kollha biex il-pajjiz iqum fuq tieghu. Ir-rati li pproponiet il-GRTU jaghmlu gustizzja ma’ dawn in-nies. L-40 miljun li semma l-Ministru huma t-total ta’ piz zejjed li l-gvern ghabba fuq il-klassi medja u huma r-raguni ewlenija li tant nies illum qed jaqtghu qalbhom. Xoghol il-gvern illum hu li jibda, b’effett minn Budget 2006 ir-Riforma Fiskali li l-pajjiz ghandu bzonn biex l-ekonomija terga’ tibda tiehu r-ruh. Id-differenza jrid igibha mit-tnaqqis fl-infieq, bejgh ta’ propjeta u dhul iehor.

In-nies mghaffgin u r-rizultat jidher fl-infieq tan-nies u f’dak li qed jibqghalhom fi bwiethom u biex igemmghu. Ghalhekk l-ekonomija mhix tikber. Ghalhekk li n-nies illum iridu azzjoni. Jaghmel tajjeb il-gvern li flok joqghod fuq il-pariri hziena tan-nies ta’ madwaru li ghadhom jemmnu f’mudelli ekonomici li qdiemu, jqabbad team ta’ ekonomisti gwappi biex jghinuh jinqala mill-isqaq ikrah li dahal fih. Il-messagg tal-GRTU hu car: dawwar ir-rotta.

Dwar l-isptar generali l-GRTU qatt ma qalet lil gvern jghaddi l-isptar Centrali lil privat. Qaltlu biss biex ibiegh kemm jista’ jkun malajr l-art li hemm taht l-isptar il-qadim u li tiswa’ l-miljuni kbar biex hekk kif jibda jahdem l-isptar il-gdid jibda jdahhal il-flus biex jaghmel tajjeb ghall-hofra kbira li ghamel fil-finanzi tal-gvern l-ippjanar hazin tal-isptar il-gdid.

Il-GRTU ukoll qed tghid lil gvern biex ibiegh il-hafna propjetajiet zejda li ghandu. Hekk ghamlu gvernijiet ohra fl-Ewropa li bhal gvern taghna ma sabux mezz kif jikkontrollaw bis-serjeta n-nefqa pubblika. Il-gvernijiet kollha li qaghdu jibbazaw biss fuq it-taxxi kollha marru hazin. Il-gvernijiet l-ohra kollha Ewropej illum tghallmu li mhux jibqghu jghabbu fuq in-nies li l-aktar trid minnhom izda tnaqqas l-infieq u tbiegh iz-zejjed li ghandek minghajr htiega li tharbat s-servizzi socjali.

Il-messagg tal-GRTU jibqa’ wiehed car: irriforma t-taxxi. Nehhi l-pizijiet zejda minn fuq dahar il-klassi medja halli dawn in-nies jahdmu aktar, igemmghu aktar u jerfghu lil ekonomija mill-fondoq li qeghda fih. Il-GRTU m’ghandhiex dubji : l-ekonomija mhux ser tinqalgha mir-rata baxxa ta’ tkattir li ghandha jekk il-gvern ma jdawwarx ir-rotta u jirriforma s-sistema hazina ta’ taxxi li ghandna llum.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).