SME Chamber

Il-GRTU twiegeb lill-GWU u lis-Segretarju Generali Tony Zarb

· Il-Kredibilita tal-GRTU u tad-Direttur Generali Vince Farrugia
· Il-GRTU twiegeb lill-GWU u lis-Segretarju Generali Tony Zarb

Il-GWU permezz tas-Segretarju Generali taghha Tony Zarb iddecidiet li tiftah attakk kontra kull organizazzjoni nazzjonali membru tal-MCESD. Tony Zarb ghazel wkoll li jattakka b’mod partikulari lill-GRTU u lid-Direttur Generali taghha, Vince Farrugia. Skond Tony Zarb l-GRTU u d-Direttur Generali Vince Farrugia dawn mhux kredibbli ghax kuntrarjament ghall dak li taghmel l-GWU u s-Segretarju Generali Tony Zarb ma jattakkawx lill-gvern kontinwament hi x’inhi l-kwistjoni.

.
Il-GRTU u l-kelliem ewlieni taghha Vincent Farrugia jikkummentaw fuq dak kollu li jolqot lis-sidien tan-negozji u s-self employed kas b’kas. Jikkumentaw fuq bazi ta’ konsistenza wahda: il-gid tas-settur rapprezentat mill-GRTU. Dan ma jkunx imhares billi ssir hsara lil pajjiz, u billi tinzera l-isfiducja tal-konsumaturi fil-gejjieni ekonomiku ta’ pajjizna kif qed taghmel il-GWU u s-segretarju generali taghha bl-attakki ingusti fuq l-imsiehba l-ohra tal-MCESD.

Fejn il-gvern u l-awtoritajiet jikkonsultaw u jiehdu decizjonijiet ghaqlija l-GRTU ma tiddejjaqx tfahhar u tghid prosit. Fejn il-gvern ikun arroganti u jimponi bla konsultazzjoni u ftehim il-GRTU ma tiddejjaqx tikkritika u tikkundanna. Il-GRTU lanqas ma tiddejjaq tiehu azzjoni fejn ikun hemm htiega. Izda mhux azzjoni skond xi agenda sigrieta. Il-GRTU u d-Direttur Generali Vince Farrugia m’ghandhomx agenda sigrieta. Kas car hu kif tkellmet il-GRTU dwar is-Sea Malta u dwar il-kwistjoni tat-tariffi tad-dawl, ilma u fuels.

Il-GRTU tghid li l-gvern zbalja bl-ikrah dwar il-kwistjoni tad-dawl, ilma u fuels u qed thedded lil gvern li tiehu azzjoni ta’ protesta permezz tat-trasportaturi u distributuri jekk il-gvern ma jfittix li jpoggi madwar il-mejda u jikkoregi l-izbalji kbar li ghamel bis-soluzzjoni ingusta li mpona. Il-GRTU resqet il-kas quddiem il-Kummissjoni Ewropea u fil-granet li gejjien ser tibda proceduri legali kontra l-Enemalta fejn l-Enemalta ser tinzamm responsabbli ghad-danni li qed isoffru n-negozji milquta hazin bl-imposizzjoni ta’ tariffi tad-dawl u fuels li huma bi ksur tad-Direttivi Ewropej. Ghall-GRTU fejn hemm l-alternattiva tad-diskussjoni, rapprezentazzjoni u azzjoni legali, taghzel dawn qabel azzjoni li jkollha impatt negattiv fuq il-kummerc. Ghalhekk li l-GRTU ikkritikat l-azzjonijiet tal-GWU ghax dawn mhu qed igibu xejn hlief inkwiet u aktar tkissir tal-fiducja baxxa li ghandhom il-konsumaturi f’perjodi tal-Milied tant importanti ghall-kummercjanti.

Dwar is-Sea Malta l-GRTU hi sodisfatta bil-mod li mexa l-Ministru Austin Gatt u l-kumpanija Grimaldi u tqies li d-decizjonijiet li ttiehdu huma l-ahjar fic-cirkustanzi u jawguraw tajjeb ghall-futur tal-ekonomija Maltija.

Il-GRTU u d-Direttur Generali Vince Farrugia jibnu il-kredibilita taghhom billi jkunu konsistentament favur is-sewwa u l-haqq ghas-settur li jirraprezentaw u fl-ahjar interess tal-ekonomija Maltija u l-koezjoni socjali ta’ pajjizna.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).