SME Chamber

Il-GRTU twiegeb lil UHM

Ghall darb’ohra l-mexxej tal-UHM, Union Haddiema Maghqudin hareg jinsinwa u
jakkuza lil klassi tas-self employed ta’ pajjizna. Dan filwaqt li l-istess UHM
qed timbotta biex f’Malta niftehmu fuq Patt Socjali bejn l-imsiehba socjali
kollha. Din mhix l-ewwel darba li l-mexxejja tal-UHM hargu jghajru lis-self
employed ta’ pajjizna billi jitfghu lil kulhadd f’keffa wahda.


Allahares
is-sidien tal-intraprizi Maltin u s-self employed jghamlu bhal dawn il-mexxejja
u joqghodu jghajru lil haddiema kollha ghax fosthom hemm numru mhux zghir ta’
nies li suppost jahdmu tmien sieghat kuljum izda ma jiddejqu xejn jiskartaw u
jfarfru basta l-poplu jhallas it-taxxi u ma jimpurtax li jgerger li ma
jinqediex.

Il-GRTU u l-korpi kostitwita l-ohra izda mhux jinsinwaw u
jitghajru izda jressqu proposti konkreti kif n-nefqa globali tal-gvern tista’
tonqos, tizdied l-efficjenza tas-settur pubbliku u titrazzan l-kilba tal-gvern
biex kull sena jfajjar taxxi godda. Mhux sewwa issostni l-GRTU li min
jirraprezenta lil min ghandu job for life imhallsa min flus il-poplu jinsulenta
f’kull cans li jkollu lil eluf ta’ impredituri zghar Maltin li bi flushom
iwaqqfu negozji u flimkien joholqu mpjieg ghall-35,000 ruh. Dan minghajr ma
jintghaddu l-eluf ta’ haddiema li ghalkemm jahdmu f’setturi li mhux identifikati
bhala owner-managed (self-employed) izda xorta wahda jiddependu mill-hila u
l-investiment personali tal-individwu u l-familja li taghhom hi l-intrapriza.

Ic-cifri li semma Gejtu Vella tal-UHM huma zbaljati ghalhiex jitfghu lil
kulhadd f’keffa wahda kemm lil dawk is-self employed zghar li ghandhom income
baxx hafna u lil dawk li jitnizzlu bhala self employed ghax sempliciment
m’humiex haddiema b’pagi regolari u kategoriji ohrajn li jahdmu u jhaddmu n-nies
maghhom.

Min irid l-ghaqda fil-pajjiz ma johrogx izeblah lil haddiehor.
Min irid Patt Socjali bejn l-imsiehba socjali ghandu jfittex dak li jghaqqad u
mhux ikesskess lil gvern kontra setturi li huma ma jirraprezentax. Min irid
jghin biex il-gid f’Malta jizdied ghall-kulhadd ghandu jisgura li jitnaqqsu
l-pizijiet min fuq dahar dawk li ghandhom il-hila jinvestu u jhaddmu n-nies u
jahdem bhal ma taghmel il-GRTU biex f’pajjizna ma nitghabbewx b’aktar taxxi biex
jghamlu tajjeb ghall-hela u ghal min ma jridx jaghti sehmu biex lil pajjizna
ntuh dehra li thajjar l-investiment u t-tkabbir
tal-impjiegi.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).