SME Chamber

Il-GRTU twiegeb lil Ministru Louis Deguara

Meta l-Ministru tas-Sahha hareg ir-regolamenti dwar it-tipjip bla ebda
konsultazzjoni ma hadd, il-Ministru ha sitt xhur biex jammetti li ha falza
stikka. Bis-sahha tal-kampanja li ghamlet l-GRTU, il-Ministru kellu jdawwar
ir-rotta u bi ftehim mall-GRTU:


ï‚· Accetta li jippostponi
l-implimentazzjoni tar-regolamenti hekk kif jaffetwaw lil bars, restoranti u
postijiet tad-divertiment
ï‚· Accetta li lin-negozji z-zghar mifruxa ma’ Malta
u Ghawdex kollu jhallihom bi kwiethom basta dawn jghamlu apparat li jnaddaf
l-arja.
ï‚· Accetta li l-apparat li jnaddaf l-arja ma ghandux ikun wiehed li
jsallab lis-sisien tan-negozji u li ghalhekk jkun aktar jaqblilhom li jghamlu
l-post kollu non smoking.
ï‚· Accetta wkoll li hwienet ta’ anqas minn 60 metru
kwadru (u dan il-kejl jghodd ghall-public area u ma jinkludiex it-toilets, store
rooms, kuriduri, btiehi, kcina u postijiet mhux bar jew restorant areas) ma
jkunux obligati jghamlu xi divizorju fisiku u jistghu jzommu l-post kollu
smoking.
ï‚· Accetta li postijiet ikbar ikollhom jghamlu smoking u non smoking
area basta ma jkunx hemm htiega ta’ separazzjoni fizika u basta li jkun hemm
apparat li jizgura li d-duhhan mill-ismoking area ma jasalx u ma jniggisx z-zona
li tkun dikjarata non smoking.

Il-GRTU, bi dritt taht il-ligi tal-Malta
Standards Authority fejn il-GRTU ghandha rapprezentanza skond l-istess ligi u
bla htiega ta’ pjacir ta l-ebda Ministru, giet msejjha biex tiehu sehem
f’Kumitat Tekniku imqabbad mill-MSA. Il-GRTU skond id-dritt taghha taht il-ligi
tal-MSA talbet formalment lil MSA twaqqaf Standards Committee biex tistabilixxi
“internal air quality standards”. Minflok waqqfet Standards Committee, skond
il-Ligi u kif talbet l-GRTU fis-27 ta’ Frar 2004, l-MSA hadet ordni minghand
il-Ministru tas-Sahha biex twaqqaf Kumitat Tekniku skond kif iddetta l-istess
Ministeru. Il-GRTU ghamlitha cara li kenet qed tattendi dan il-Kumitat bi
protesta ghax ma qisithux bhala dak rikjest.

F’laqgha mac-Chairman u
c-Chief Officers tal-MSA (7ta’ Mejju 2004), u b’kitba u laqgha mall-Prim
Ministru l-Onorevoli Dr Lawrence Gonzi, il-GRTU pprotestat li l-Kumitat tal-MSA
ma kienx ghajr skuza biex f’Malta tiddahhal “total smoking ban”.

Kemm
il-Prim Ministru kif ukoll il-Ministru Louis Deguara cahhdu ripetutament u
pubblikament li ma jridux idahhlu “total smoking ban”. Il-manuvri li saru
fil-Kumitat Tekniku 1200 minn rapprezentanti tal-Ministru tas-Sahha u
bil-kollaborazzjoni shiha u ingusta tal-Ing. Michael Cassar kienu carament
intenzjonati li jghamluha impossibli li xi bars, restoranti,
canteens,kaffetteriji jew postijiet tad-divertiment, zghar kemm huma zghar,
jkunu jistghu jzommu zona ghat-tipjip.

Illum jidher car li wara l-halfa
tal-Gvern li mhux ser jaghmel total smoking ban u li mihiex l-intenzjoni
tal-Gvern li jghabbi lin-negozji z-zghar b’pizijiet li ma jifilhux ghalihom,
issa l-Ministru tas-Sahha qed idawwar dan kollu u ser jghabbi lill-industrija
tad-divertiment b’regolamenti impossibbli biex hadd ma jkun jista’ jhalli
smoking area. Hu ghalhekk li l-GRTU illum qed titkellem bl-aktar mod car. Dan
ghaliex dak li kien miftiehem issa qed ikun injorat u dak li kien imwieghed,
anke pubblikament, issa qed ikun innegat. Ghall- GRTU dan it-tidwir mhux
accetabbli.

Il-GRTU tqis dan bhala ngann; tidwir bla sens ta’ min
il-bierah idawwar l’hawn u illum idawwar bil-kontra. Il-GRTU qed tappella lil
Kabinett tal-Ministri biex jiehu pozizzjoni serja favur in-negozji z-zghar ta’
pajjizna.

Jekk bis-serjeta’ il-Kabinett hu favur in-negozji z-zghar, kif
ghadha temmen il-GRTU, allura l-istess Kabinett tal-Ministri ghandu jara li
l-ebda Ministru ma jdawwar u jerga’ jdawwar decizjonijiet miftehma. Din hi
kwistjoni li kienet solvuta u illum qed terga’ tinfetah bla bzonn.

Is-sidien tan-negozji z-zghar ta’ pajjizna mhux ser joqghod ghal dan
iz-zufjett.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).