SME Chamber

Il-GRTU twiddeb lil Gvern dwar iz-zidiet fil-prezz tad-diesel u z-zidiet ohra

L-Impatt
taz-zieda fil-prezz tad-diesel bilfors ser ikun hazin.
L-operaturi kummercjali, traportaturi, burdnara, kostrutturi, wholesalers u
hafna negozjanti u self-employed ma jistghux jibqghu jaqtghu
minn
gewwa biex jaghmlu tajjeb ghaz-zidiet kontinwi fil-prezz
tad-diesel.

Il-Gvern
qiesu mhux qed jifhem li d-diesel hu ghodda
tax-xoghol.
Kieku il-Gvern dan qed jifhmu, kieku kien jaccetta s-suggeriment  li ilha
taghmillu l-GRTU biex itaffi dawn iz-zidiet billi jnaqqas it-taxxa li l-gvern
idahhal minn
fuq kull litru diesel. Mhux sewwa li l-Gvern jibqa’ jdahhal
it-taxxa kollha joghla kemm joghla l-prezz tad-diesel, filwaqt li dawk kollha li
jridu d-diesel biex jahdmu jridu bilfors ihallsu z-zieda kollha. X’uhud
jistghu jghollu u jghabbu l-prezz fuq il-klijent jew
fuq il-konsumatur biex iz-zieda ma jsoffruhiex
minn
gewwa, imma hafna ma jistghux. Il-GRTU issa qed tkun kostretta li taghti
direttiva lis-self-employed u lin-negozji biex fejn jistghu jaghmlu surcharge biex dak li qed jitilfu igibuh
permezz ta’ din is-surcharge.

 

Kif
jista’ n-negozjant li ntrabat li ma jgholliex ghax qieghed fil-Fair, jibqa’
jgorr il-piz wahdu metaQiesu li kulhadd jista’ jgholli s-sid tan-negozju u
kull min irid jiffaccja s-suq kompetittiv, ghax min ghandu monopolju ma jista’
ghalih hadd. l-materja li jrid jahdem biha
toghla?

 

Barra
id-diesel qed joghlew kuljum il-prezzijiet tac-cerejali u ta’ hafna prodotti
tal-ikel.
Fuq dawn iz-zidiet in-negozjant Malti ma jista’ jaghmel xejn
hlief li jghabbihom lil konsumatur. Illum ghandna
sitwazzjoni fejn il-Gvern bilfors irid jizgura li jkun hemm politika ghaqlija
dwar il-prezzijiet li Malta
qed issofri minhabba t-taqlib fis-swieq
Internazzjonali.

 

Il-GRTU
tappella lil Gvern li jkollu politika mahsuba dwar dan kollu ghax wara jkun
inutli jwahhal fil-kummercjali meta il-hajja toghla
b’qabza
.

 

 

 

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).