SME Chamber

Il-GRTU twiddeb dwar l-imposizzjoni tal-Eco-Tax bla ftehim mal-imsiehba socjali.

Il-GRTU mhi involuta f’ebda ftehim dwar l-introduzzjoni
tal-Eco-Tax kif seta’ gie mifhum minn dak li intqal dwar ftehim mal-korpi
kostitwiti dwar l-introduzzjoni ta’ din it-taxxa gdida.

Il-GRTU f’isem
l-importaturi u retailers tal-apparat domestiku u industrijali bhal fridges,
washing machines, cookers, heaters, air conditioning, television sets u apparat
elettroniku, tyres, batteriji, u xorb minerali, resqet l-ilmenti taghha lil
gvern, izda l-gvern baqa’ ma tax risposta.

Il-GRTU tqies li
l-introduzzjoni ta’ din it-taxxa qabel l-ewwel gimgha ta’ Jannar 2005 tkun
ingusta u kiefra kemm ghall-importaturi u retailers kif ukoll ghall-konsumaturi.
Il-GRTU tqies ukoll li jekk din it-taxxa tiddahhal minghajr tnaqqis ekwivalenti
fil-livell ta’ taxxi ezistenti u mill-pizijiet fuq in-negozju din it-taxxa tkun
tfisser telf ta’ impjieg lil mijiet ta’ haddiema. In-negozji milquta ma jifilhux
ghal spejjez aktar u ma jistghux isoffru din it-taxxa gdida bla ma jnaqqsu
l-impjegati.

Il-gvern meta fassal din il-ligi ma kkonsulta ma’ hadd, ma’
studjax l-impatt ekonomiku taghha fuq n-negozji milquta u l-effett
diflazzjonarju fuq l-ekonomija Maltija li hi diga’ fi stat deflazzjonarju u fuq
kollox ma tax zmien lin-negozji milquta biex jippjanaw ghal din it-taxxa. Meta
l-gvern qed jimxi b’dan il-mod il-gvern qed jinjora il-proceduri li suppost
jimplimenta issa li Malta hi membru ta’ l-Unjoni Ewropea. In-norma Ewropea hi
l-process li qed tinssiti fuqha l-GRTU. Bl-Eco-Tax il-gvern qed jgholli l-hajja
u fl-istess waqt icekken l-attivita’ ekonomika.

Il-GRTU tibqa’ ssostni
bl-aktar mod qawwi li l-imposizzjoni tal-Eco-Tax fuq l-istocks ezistenti ghand
in-negozji tkun ingustizzja kbira u jikkostitwixxi precedent ikrah li gvern
x’hin ifettillu jista’ jimponi taxxi godda fuq prodotti ga’ fis-suq. Din hi haga
li qatt ma’ grat qabel. Hu ghalhekk li l-GRTU ma tista’ qatt taccetta
imposizzjoni esagerata bhal din. Jekk it-taxxa tkun imposta fuq l-istocks
il-GRTU tkun kostretta li titlob lil membri japprovaw resoluzzjoni biex taxxa
ingusta hekk imposta huma ma jhallsuhiex u ma jhaddmuhiex.

Il-GRTU qed
tghid car u tond li jekk il-gvern jibqa’ ghaddej bl-imposizzjoni ta’ din
it-taxxa minghajr ftehim mall-imsiehba socjali kollha il-gvern ikun qed jghedded
bis-serjeta’ il-process li ghadu kif nbeda biex Malta titmexxa fuq Patt Socjali
miftiehem. Il-GRTU il-bierah ghaddiet dan il-messagg lil gvern u lill-imsiehba
socjali l-ohra fil-laqgha tal-MCESD li fiha nbeda il-process ghan-negozjati dwar
il-Patt Socjali. Il-GRTU qed issostni li ma jistax ikun li l-gvern jitkellem
dwar Patt Socjali miftiehem imbaghad fl-istess waqt jimponi taxxa gdida li ma
jridha hadd.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).