SME Chamber

Il-GRTU twiddeb dwar aktar incertezza ekonomika

Il-GRTU tiehu
bis-serjeta’ hafna dak li qed jghid l-Professur tal-Ekonomija Dr Edward Scicluna
ex-Chairman tal-MCESD, li jekk mhux ser jittiehdu mizuri serji biex l-ekonomija
terga tibda tikber l-pajjiz ser jiffacja problemi kbar u zieda qawwija
fil-qaghad. Din hi ezatt il-pozizzjoni tal-GRTU. Malta qed titlef
l-kompetitivita taghha b’mod rapidu u s’issa minflok mizuri biex titranga
s-sitwazzjoni rajna biss zieda fit-taxxi, zieda fl-infieq tal-gvern u progetti
kapitali kbar, bhal dak tal-isptar il-gdid li qed jizvina lil gvern, u zieda
qawwija bla sens fil-burokrazija u r-regolamentazzjoni li qed twerwer lil kull
min irid jinvesti u johloq ix-xoghol.

Il-Prof. Scicluna qed iwiddeb li min hu
responsabbli – rapprezentanti tas-sidien, rapprezentanti tal-haddiema u gvern,
biex jaghzel minn tlett ghazliet:

ï‚· Jew devaluation qawwija tal-lira
Maltija biex tinghata spinta lil esportazzjoni, din soluzzjoni,li taghti
vantaggi short-term izda malajr ikollna nhallsu l-konsegwenzi negattivi taghha u
ghalhekk il-GRTU ma taqbilx ma din s-soluzzjoni.
ï‚· Wage freeze ghal tlett
snin ghaliex l-pagi huma l-ghola element ta’ nefqa ghall-bicca l-kbira ta’
intraprizi Maltin u bi freeze totali Malta tirbah lura l-kompetitivita.
ï‚· Li
ma jsir xejn u l-qaghad jithalla joghola bil-kbir sakemm wara perjodu ta’
ricessjoni l-ekonomija tigi f’taghha ghax nergghu nsiri
kompetitivi.

Il-GRTU temmen li jekk kulhadd jistembah ghar-realta
ekonomika li pajjizna ghaddej minnha soluzzjoni tinstab. Il-GRTU izda ma tridx
tkun parti minn soluzzjoni taparsi li flok twassal ghall-qawmien ekonomiku
twassal ghall-aktar gwaj. Hu ghalhekk li l-GRTU qed tappella pubblikament biex
ikun hawn aktar kuxjenza nazzjonali dwar il-gwaj ekonomiku li qed jiffacja
pajjizna. Il-GRTU ssostni li jekk il-haddiema ma jridux wage-freeze, soluzzjoni
li l-GRTU mhiex tipproponi u ma taqbilx maghha, il-haddiema ghandhom jaccettaw
li jitnaqqsu n-numri esagerati ta’ vaganzi u leave li jitgawdew f’Malta ghax
Malta ma teffordjax dan il-lussu kollu li jpoggina fost l-aktar komdi fl-ewropa
meta ahna fost l-aktar li ghandna gwaj ekonomiku.

Il-GRTU taqbel ma
tnaqqis serju fin-numru ta’ granet ta’ leave ghax dan ifisser boost qawwi lil
produzzjoni nazzjoanli u zieda diretta lil kompetittivita tal-prodott Malti.
Il-GRTU taqbel ukoll li l-gvern ghandu jrazzan bil-kbir n-nefqa pubblika b’mod
aktar aggressiv minn dak li ntrabat dwaru ma Brussels ghaliex s’issa ghadu ma
kkonvinciex li bis-serjeta’ jrid jwaqqa l-livell record ta’ 52% tal-Prodott
Gross Nazzjonali li jmur fl-infieq tal-gvern.

Il-GRTU tistenna li
d-dibattitu dwar l-ekonomija jinfetah berah biex il-poplu jkun jaf x’inhuma
l-ghazliet iebsa li ghandu quddiemu w jaghraf jiddeciedi fl-ahjar interessi ta’
pajjizna.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).