SME Chamber

Il-GRTU toggezzjona ghall-mod kif il-Pjanijiet Lokali qed ikunu implimentati retroattivament

Wara li l-GRTU semghet numru konsiderevoli ta’ ilmenti minn zviluppaturi li qed jiffacjaw problemi kbar ikkawzati mid-decizjoni tal-Gvern li l-Pjanijiet Lokali kif emendati bl-ahhar tibdil fil-konfini tal-izvilupp ikunu implimentati b’lura daqs li kieku l-pjanijiet kienu dejjem kif approvati issa, il-GRTU qed tappella lill-Gvern biex id-decizjoni li ha, jibdila. Il-GRTU issostni li l-MEPA qed tonqos li mhux qed thalli perjodu ta’ transazzjoni fejn l-applikazzjonijiet li kienu pprezentati skond il-Pjanijiet Lokali kif originarjament abbozzati jibqghu ikunu kkunsidrati bhala validi.

Wara li l-GRTU semghet numru konsiderevoli ta’ ilmenti minn zviluppaturi li qed jiffacjaw problemi kbar ikkawzati mid-decizjoni tal-Gvern li l-Pjanijiet Lokali kif emendati bl-ahhar tibdil fil-konfini tal-izvilupp ikunu implimentati b’lura daqs li kieku l-pjanijiet kienu dejjem kif approvati issa, il-GRTU qed tappella lill-Gvern biex id-decizjoni li ha, jibdila. Il-GRTU issostni li l-MEPA qed tonqos li mhux qed thalli perjodu ta’ transazzjoni fejn l-applikazzjonijiet li kienu pprezentati skond il-Pjanijiet Lokali kif originarjament abbozzati jibqghu ikunu kkunsidrati bhala validi.

Id-decizjoni tal-Gvern fil-fatt tfisser li min applika fuq il-Pjanijiet Lokali kif kienu meta applika issa sab li l-applikazzjoni tieghu m’ghadhiex tghodd. Dan ifisser ukoll li xi hadd issa jrid jidhol responsabbli ghall-ispejjez kbar li gew imgghela jsoffru dawn l-applikanti li wettqu l-ispejjez skond dak li kienet tghid il-ligi dakinhar. Ma’ dawn l-ispejjez iridu ukoll jizdiedu t-telf kummercjali li dawn l-investituri se jbatu wara li gew skwalifikati l-applikazzjoni taghhom bl-emendi il-godda li qed ikunu implimentati b’lura.

Il-GRTU ghalhekk bhala l-organizazzjoni nazzjonali li titkellem f’isem l-izviluppaturi qed titlob il-Gvern li jirrevedi l-posizzjoni tieghu, l-ewwelnett ghax id-decizjoni hi ngusta, u t-tieni biex ikunu evitati hafna litigazzjonijiet bla bzonn ghax hadd mill-applikanti milquta ngustament mhu ser joqghod ghat-telf impost fuqhom b’mod arbitrali. Il-GRTU qed tirrakomanda li l-Gvern jinterveni bl-istess mod li ntervena fi kwistjonijiet ohra tal-ippjanar sabiex l-applikazzjonijiet pendenti qabel l-approvazzjoni tal-Pjanijiet Lokali kif emendati jkomplu jigu processati skond it-Temporary Provisions Schemes (TPS) ezistenti fil-mument tal-applikazzjoni. Dan specjalment fir-rigward ta’ dawk l-applikazzjonijet li kienu konformi mat-TPS precendenti u fejn l-applikazzjonijiet kienu jikkwalifikaw taht l-abbozzi tal-Pjanijiet Lokali. L-izviluppaturi, membri tal-GRTU ihossu li applikazzjonijiet bhal dawn ghandhom jigu meqjusa bhala validi u l-permess jinhareg skond kif kienet il-ligi qabel.

Il-GRTU tixtieq soluzzjoni dwar din il-kwistjoni qabel il-laqgha generali tal-izviluppaturi li l-GRTU qed issejjah ghas-7 ta’ Settembru fejn l-izviluppaturi jiddiciedu x’azzjoni ghandhom jiehdu flimkien biex tkun rimedjata s-sitwazzjoni gravi li nholqot bil-mod ingust kif il-MEPA qed timplimenta d-decizjoni tal-Gvern dwar il-Pjanijiet Lokali kif emendati.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).