SME Chamber

Il-GRTU tlaqqa in-Negozzji Ghawdxin


Il-GRTU laqghet in-negozzjanti
Ghawdxin nhar it-Tnejn 24 ta' Gunju 2013 gewwa Ghawdex stess. Din kienet
laqgha parti mill-ezercizzju li l-GRTU ta` spiss taghmel biex iggib
il-politikanti iktar konxji mis-suggerimenti u d-diffikultajiet tan-nies
fin-negozju billi jisimghu min ghandhom dirett u l-GRTU tkompli ssegwi biex dak
li gie diskuss u miftiehem jigi implimentat. Il-Laqgha saret fil prezenzq tal-Ministru ghal Ghawdex l-Onorevoli
Anton Refalo.

Fid-diskors tieghu l-Onorevoli Dr
Anton Refalo qal li d-diffikultajiet li Ghawdex ghandu llum huma marbuta
mal-konnettivita fil-qasam tal-ICT u t-transport bl-ajru u bil-bahar li holqu
sitwazzjoni difficli biex Ghawdex jirreplika mudell ekonomiku li f'Malta halla rizultati
tajbin fejn jattira investiment barrani. Dr
Refalo qal li dawn il-limitazzjonijiet f'Ghawdex qed jissarfu f'telf
tar-rizorsa umana ta' hafna gradwati li qed jaghzlu li joqoghdu f'Malta biex
itejbu l-opportunitajiet taghhom. Dan il-Gvern, sostna Dr Refalo irid fost
affarijiet ohra jisma u jtejjeb l-interessi
tal-SMEs.

Dr Refalo emfasizza fuq l-fast
service bejn iz-zewg gzejjer fejn l-gvern ghandu road map bil-possibilta ta'
link permanenti bejn iz-zewg gzejjer. Ser isir
feasibility study dwar il-mina u iehor dwar il-pont. Possibilta ohra li
jitnaqqas b'mod konsiderevoli t-tragitt bejn Malta u Ghawdex. Qed jigi diskuss
ukoll servizz iehor li jghaqqad ukoll Ghawdex u Sqallija bil-ghan li jizdiedu
l-opportunitajiet ghan-negozji u l-industriji f'Ghawdex. Qed tigi miflija
l-possibilta li jigi ntrodott s-servizz tal-ajru bejn iz-zewg gzejjer.

Dr Refalo informa ukoll li sabiex
jigi incentivat iktar is-suq tat-turizmu domestiku fix-xhur tax-xitwa ser jigu
ntrodotti skemi ta' vjaggar bl-irhis bejn iz-zewg gzejjer. Ser tohrog
expression of interest fil-granet li gejjien sabiex issir yacht marina ohra
f'Ghawdex bil-kooperazzjoni ta' Ministri ohra u bl-appogg shih tal-Prim
Ministru. Dr Refalo qal li ser jsir titjib infrastrutturali fil-villagg
tas-snajja f'Ta' Dbiegi sabiex jigu ppriservati s-snajja tradizzjonali.

Dwar l-SMEs Dr Refalo qal li
l-Gvern  huwa kommess li jinholoq SME
park min fejn dawn l-entitajiet ikunu jistghu jahdmu. Dr Refalo informa li hu
ga hatar l-Gozo Regeneration Group sabiex jiehu hsieb jfassal framework
finanzjarju sabiex jigi attirat l-investiment lejn Ghawdex. Dan  l-group qieghed jahdem ma' kumpanija
internazzjonali ta' konsulenza. Dr Refalo qal li fir-rigward ta' Ghawdex
l-isfidi huma ferm akbar mill-bqija tal-pajjiz izda konvint li b-impenn ser
jilhaq l-miri fl-ahjar interess kemm ghan-negozju kif ukoll tas-tishih
tal-ekonomija f'Ghawdex.

Joe Attard min naha
tal-GRTU rringrazzja lill-Onorevoli Dr Anton
Refalo, li gie ewlieni li jisma l-problemi u
jelenka t-triq il-quddiem ghall-Ghawdxin. Fost l-issues li qajmu l-partecipanti kienu:

Proprjetarju ta'
tlett stabbilimenti gewwa r-Rabat Ghawdex wera it-thassib tieghu dwar il-futur
tal-business tieghu. Irrefera ghall-ligi tal-Kera bhala xi haga maghmula bla
hsieb. Fil-kas tieghu jrid jghaddi c-cwievet lura lis-sid fi zmien erbatax (14)
il-sena.

L-GRTU diga ghamlet diversi
sezzjonijiet ta' laqghat mall-Gvern precedenti u din l-kwistjoni ser tigi
pprezentata mall-Gvern prezenti. L-GRTU ser tkun ekwa sabiex tinstab soluzzjoni
kemm ghas-sid kif ukoll ghall-proprjetarju.

Persuna ohra
nformat li kien ilu hamsa u ghoxrin sena (25) jitlob post min fejn jista
jahdem. Applika l-Malta Enterprise (ME) u sal-lum ghadu ma gie offrut l-ebda
post. Staqsa fejn qed imorru l-miljuni msemmija f'investiment il-ghaliex
Ghawdex mhu qed jigri xejn.

Operatur iehor
ilmenta li fl-2007 ha art minghand l-Malta Industrial Parks (MIP). Ilu hames
snin (5) biex igib il-permess. Meta beda jippjanta sab problema fil-faccata
ghaliex skopra li kienet ghaddejja bankina.

Operatur iehor
bi tlett stabbilimenti gewwa r-Rabat u
b'ammont sostanzjali ta' impjegati infurmat li r-Rabat qieghed jinqered
bil-problema ta' parking. Gie issugeriet li jinholoq parking taht l-playing
field eziztenti.

Proprjetarju ta'
restaurant wera it-thassib dwar impjegati meta jonqos ix-xoghol fil-perjodu
tax-xitwa.

Operatur iehor
talab lill-Ministru sabiex l-ETC terga toffri skemi ta' ghajnuna fil-konfront
ta' impjieg.

Operatur li
xogholu huwa fil-kostruzzjoni, tkellem dwar il-problema tal-heavy plant u
l-parking ta' trakkijiet. Huwa sostna li f'Ghawdex ma hemmx estates bhal Malta
fejn jista jsir dan. Ippropona l-heliport fejn hemm spazju bizzejjed. Talab
ukoll sabiex jinsab post adekwat fi Pjazza Savina fejn it-turist ikun jista
jitnizzel safe mill-coach

Operatur iehor
semma il-parkegg ta' taht ic-Cittadella u ghalfejn ma hux qed jintuza.

Persuna ohra
staqsiet x'jista jsir dwar businesses li jghamlu xoghol ta' distribuzzjoni min
u lejn Malta fejn l-haddiema taghhom jghamlu sieghat jistennew sabiex jaslu
lura l-ufficcju specjalment fix-xhur tas-sajf. Dan qieghed jirrizulta f'hela
ta' hin bi spejjes f'overtime. Gie
ssugeriet li jinholoq logistic centre sabiex jkun jista jindirizza din
l-problema. Suggeriment iehor kien li jsir pre booking fejn jidhol servizz gej
jew sejjer lejn Malta/ Ghawdex.

Dwar il-problema ta' parking
il-Ministru wiegeb li sabiex tittaffa l-problema gewwa ir-Rabat qed jsiru
pjanijiet sabiex jintuza l-ground tal-football. Parir iehor kien li jinholoq
mechanical parking.

Dwar l-ME u l-MIP il-Ministru qal li trid tinqata
l-borokrazija li tezizti fejn hemm industriji li ilhom snin bla dawl. Isir
clearance certificate mill-MEPA biex 
wiehed jkun jista jahdem. L-ME tohloq politika ghal Ghawdex.

Dwar d-distribuzzjoni bejn Malta u
Ghawdex, l-Ministru irrefera ghal din l-issue bhala sikkina li taqta min zewg
nahat. Irid jigi studjat kif tahdem is-sistema dwar boarding pass ghal
haddiema. Irriduha tahdem b'soluzzjoni li jkun kuntent kulhadd.

Diffikultajiet f'Ghawdex ghandna
hafna u kbar qal l-Ministru. Irridu nahdmu fuq framework ekonomiku li jkun
b'sahhtu u aktar protett fejn nghinu lin-negozjant zghir billi noholqulu post
fejn jahdem u nghinuh jibbenifika mill-EU funds.

Joe Attard  irringrazzja lill-Ministru u wieghed li
l-GRTU ser taghti s-support shih sabiex tigi emeljorata l-posizzjoni tal-SMEs
gewwa Ghawdex. Irrefera ghall-istudji bhala xi haga posittiva izda fil-fehma
tieghu ahjar xi haga tangibbli.

Joe Attard informa  li l-GRTU ser tibda taghti s-servizzi taghha
gewwa Ghawdex mill-Ufficcju tal-NGO's fix-Xewkija kull nhar ta' Hamis bejn
s-saghtejn (2) u s-sitta (6) ta' filghaxija. L-ewwel gimgha ser jkun prezenti
hu stess sabiex jiltaqa' man-nies. Huwa talab sabiex dawk li jriedu jiltaqghu
mall-GRTU fuq suggetti diversi ghandhom icemplu l-GRTU  fuq 21 230459 jew 21 232881 ghall-appuntament
sabiex jiltaqghu mall-Ufficcjal inkarigat mis-suggett.

Joe Attard talab ghas-support ta'
dawk prezenti u heggighom sabiex ma jgergrux izda jahdmu sabiex isibu
soluzzjonijiet tangibbli.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).